Aktualności

Inauguracja Akademii Drogownictwa

W trzecim dniu targów budownictwa drogowego "Autostrada Polska" w Kielcach zainaugurowała swoją działalność Akademia Drogownictwa - wspólne przedsięwzięcie szkoleniowe PKD i IKKU. Inauguracyjny wykład na temat wdrażania systemu przepisów technicznych w drogownictwie wygłosił Konrad Jabłoński.

Jubileuszowy medal dla PKD

Polski Kongres Drogowy, jako jedna z organizacji pozarządowych skupiających drogowców, został uhonorowany medalem wybitym z okazji 190-lecia centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich. Uroczystości rocznicowe odbyły się 13 maja w Kielcach.

Forum PKD: Specyfikacje techniczne kluczem do budowy dróg

Forum Przygotowania Inwestycji Polskiego Kongresu Drogowego, które obradowało 28 i 29 kwietnia w Warszawie uznało, że najważniejsze dla usprawnienia inwestycji drogowych będzie wdrożenie systemu specyfikacji technicznych. We wnioskach Forum znajdzie się także kilkadziesiąt szczegółowych propozycji zmian w prawie i w procedurach administracyjnych.

Debata o drogach na Warmii i Mazurach

Perspektywy rozwoju sieci drogowej na Warmii i Mazurach w ciągu najbliższych kilkunastu lat były 23. marca tematem wielkiej debaty w Olsztynie, zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy i wojewodę warmińsko-mazurskiego. Takie spotkania będą się odbywać w całym kraju.

Ryzyko na polskich drogach wciąż duże

Jest dobra wiadomość: w styczniu i lutym 2009 na polskich drogach zginęło o 30 procent mniej osób niż rok wcześniej - poinformowała KG Policji. Podczas seminarium o bezpieczeństwie ruchu drogowego 5 marca zaprezentowano mapę ryzyka na drogach międzynarodowych w Polsce.

PKD: korzystne zmiany w Krajowym Funduszu Drogowym

Polski Kongres Drogowy stwierdził, że zmiany proponowane w ustawach o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym są w pełni uzasadnione, gdyż powinny doprowadzić do zwiększenia płynności finansowania inwestycji, przez co przyczynią się do poprawy sytuacji także firm branży drogowej.

W Zakopanem nie tylko o "zakopiance"

Prawne i ekologiczne aspekty realizacji inwestycji liniowych, szczególnie drogowych, były tematem konferencji połączonej z warsztatami szkoleniowymi, która 4-6 lutego odbyła się w Zakopanem. Współorganizatorami imprezy były PKD i BEiPBK "EKKOM".

Samorządy zainteresowane nowoczesnymi technologiami

Blisko 120 osób zgromadziła naukowo-techniczna konferencja szkoleniowa poświęcona nowym technologiom budowy dróg samorządowych, która odbyła się w dniach 23-24 stycznia 2009 r. w Krasnobrodzie na Lubelszczyźnie. Uczestnicy reprezentowali administrację drogową różnych szczebli, projektantów i wykonawców projektów drogowych, głównie z południowo-wschodniej Polski.

Stanowisko PKD w sprawie zaliczek za roboty budowlane - 12.01.2009

Polski Kongres Drogowy z uznaniem przyjął projekt rozporządzenia RM, wprowadzającego możliwość wypłacania zaliczek na finansowanie robót budowlanych, będących realizacją celu użyteczności publicznej. Jednocześnie wnosi o uzupełnienia jego zakresu o prace projektowe, a także o objęcie nim robót finansowanych ze środków samorządów.

PKD o inwestycjach drogowych w aglomeracji warszawskiej

Podczas 13. konferencji poświeconej warszawskiemu rynkowi nieruchomości "Spotkanie Elit", która odbyła się w dniach 26-27 listopada reprezentujący Polski Kongres Drogowy przewodniczący Komitetu Rozwoju Infrastruktury Drogowej Stefan Sarna ocenił dostępność komunikacyjną aglomeracji warszawskiej.

Inicjatywa współpracy stowarzyszeń drogowych Polski i Hiszpanii

Polski Kongres Drogowy zaproponował nawiązanie bliskiej współpracy ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem - Hiszpańskim Stowarzyszeniem Drogowym (Asociation Espanola de la Carretera).

Konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko nowych dróg

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Po cyklu spotkań regionalnych, wybrany w przetargu konsultant (konsorcjum, na którego czele stoi firma PROEKO CDM), opracował projekt raportu finalnego, uzupełnionego o wnioski z tych spotkań.

Drogi i ekologia - IV Forum PKD

"Drogi i ekologia: czy to może być skrzyżowanie bezkolizyjne" - ten temat panelu z udziałem ekspertów może stanowić motto całego IV Forum PKD, które obradowało w Warszawie 16 października. Ponad 200 uczestników dyskutowało, wraz z przedstawicielami administracji rządowej, na temat przygotowania inwestycji drogowych w sytuacji nowych uregulowań, dotyczących wydawania ocen wpływu na środowisko przyrodnicze.

W Worlinach o ekologicznych materiałach i technologiach

O materiałach miejscowych i technologiach proekologicznych w budowie dróg dyskutowało blisko 100 uczestników zakończonej 19 września naukowo-technicznej konferencji szkoleniowej w Worlinach k. Łukty. Opracowaniem i rozpropagowaniem wniosków zajmie się specjalny zespół w ramach PKD.

Znowelizowana "specustawa" już obowiązuje

Zmieniona ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych już obowiązuje. Tekst tego aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 154 z 26 sierpnia 2008 (pozycja 958).

Dlaczego rosną koszty w budownictwie za pieniądze z UE?

Konferencja pod hasłem "Inwestorzy a wykonawcy usług i robót budowlanych w kontekście wyzwań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko", która odbyła się 29 lipca br w Warszawie, była poświęcona omówieniu przyczyn rosnących kosztów projektów realizowanych przy wsparciu środków europejskich.

Drogi i ekologia - sesja pod Tatrami

Progi i bariery w realizacji inwestycji liniowych były wiodącym tematem szkolenia dla przedstawicieli administracji drogowej i firm związanych z budownictwem dróg, które odbyło się 18-20 czerwca w Kościelisku.

O lubelskich drogach w Okunince

Blisko 100 osób wzięło udział 6 czerwca w seminarium "Rozwój infrastruktury drogowej w regionie lubelskim - szanse i zagrożenia". Spotkanie w Okunince koło Włodawy zainaugurowało merytoryczną działalność Regionu lubelskiego stowarzyszenia PKD.

O Via Baltica na kongresie w Helsinkach

W Helsinkach w dniach 9-11 czerwca obradował XX Nordycki Kongres Drogowy. Via Nordica to, odbywająca się co 4 lata, wielka impreza środowiska drogowców krajów skandynawskich.

Czy ograniczenia emisji CO2 pozbawią drogowców stali?

Eksperci Polskiego Kongresu Drogowego poparli starania Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej o zachowanie uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla branży hutniczej w Polsce. Izba zorganizowała 4 czerwca spotkanie na temat projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji CO2 na lata 2008-2012.

Kieleckie spotkanie optymistów

W Kielcach odbyły się w dniach 14-16 maja największe w Europie Wschodniej targi budownictwa drogowego i autostrad, a także maszyn budowlanych i infrastruktury lotnisk. Podczas targów "Autostrada-Polska" Polski Kongres Drogowy propagował ideę zwołania VI Kongresu Drogowego jako spotkania całej branży drogowej dla dokonania oceny możliwości realizacji programu budowy dróg w latach 2007-2013.

Apel o integrację środowiska drogowców

Członkowie Polskiego Kongresu Drogowego, w uchwale podjętej na zakończenie obradującego 16 kwietnia w Warszawie Walnego Zebrania, zobowiązali Zarząd stowarzyszenia do wypracowania do końca maja wspólnego stanowiska organizacji działających w obszarze drogownictwa w sprawie zagrożeń realizacji programu budowy dróg w Polsce.

Walne Zebranie Członków PKD o planach na 2008

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy, obradujące 16 kwietnia w Warszawie, zobowiązało Zarząd do intensywnych działań na rzecz integracji środowiska drogowego w Polsce i zapewnienia warunków realizacji programu budowy dróg. Ma temu służyć VI Kongres Drogowy, zaplanowany na 19-20 listopada br.

W Niepołomicach o infrastrukturze transportowej Małopolski

W podkrakowskich Niepołomicach, w malowniczo położonym Zamku Królewskim, odbyło się szkolenie na temat możliwości rozwoju infrastruktury transportowej w województwie Małopolskim. Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział Małopolski Polskiego Kongresu Drogowego.

Posłowie i PKD o usuwaniu barier w drogownictwie - przeczytaj zapis dyskusji

Członkowie sejmowej Komisji Infrastruktury wzięli 18 marca udział w zorganizowanym przez Polski Kongres Drogowy spotkaniu z szeroką reprezentacją środowisk drogowych. W gronie zarządców dróg (inwestorów), prezesów firm projektowych, nadzorujących oraz budowlanych dyskutowano na temat niezbędnych zmian w przepisach dotyczących inwestycji drogowych.

Sprawozdanie z działalności IV Komitetu PKD w latach 2005/2006

Sprawozdanie z działalności IV Komitetu Polskiego Kongresu Drogowego w okresie 2005/2006 wraz z zarysem planów działania w okresie sprawozdawczym 2006/2007

Komitet I o problemach planowania i realizacji inwestycji

19 kwietnia 2007 r. odbyło się zebranie I Komitetu Technicznego, poświęcone problemom planowania i realizacji inwestycji drogowych. Sformułowano listę wniosków, które PKD powinien prezentować na forach decydujących o tworzeniu warunków dla jakości i terminowości realizacji inwestycji

Projekt zmian w prawie przekazany Ministerstwu Infrastruktury

28 lutego 2008 r. przedstawiciele Zespołu Wspólnych Inicjatyw Polskiego Kongresu Drogowego, wraz z Prezesem Zarządu PKD, Zbigniewem Kotlarkiem, przekazali na ręce podsekretarzy stanu w Ministerstwie Infrastruktury opracowanie na temat koniecznych usprawnień dla przyspieszenia budownictwa drogowego. Dokument zawiera wyniki intensywnych prac Zespołu, prowadzonych od grudnia ub. roku.

Spotkanie członków warmińsko- mazurskiego oddziału PKD

1 lutego 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie członków warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiego Kongresu Drogowego.

Zespoły rozpoczęły pracę nad zmianami w prawie

13 grudnia na pierwszym roboczym posiedzeniu spotkali się członkowie dwóch zespołów tematycznych, powołanych na początku miesiąca w Józefowie w ramach Zespołu Wspólnych Inicjatyw PKD. Członkowie zaplanowali pracę na najbliższe tygodnie oraz wybrali koordynatorów.