Krynica wiedzy o środowisku
Krynica - Zdrój w promieniach grudniowego słońca. Fot. PKDKrynica – Zdrój w promieniach grudniowego słońca. Fot. PKD

Kompleksowym przeglądem problemów na styku transportu oraz budownictwa drogowego i środowiska naturalnego była zakończona 8 grudnia w Krynicy konferencja TRANSEIA 2017.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Oceny oddziaływania na środowisko w budownictwie komunikacyjnym” została zorganizowana przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii Lądowej, w skład którego wchodzą: Województwo Małopolskie, reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Politechnika Krakowska oraz spółka EKKOM. Polski Kongres Drogowy objął konferencję honorowym patronatem.

TRANSEIA stanowi kontynuację poprzedniej inicjatywy Konsorcjum – konferencji dotyczących hałasu, które pod nazwą TRANSNOISE odbyły się dwukrotnie w latach 2012 i 2013. Zmiana formuły – jak wyjaśnia przewodniczący komitetu organizacyjnego dr Janusz Bohatkiewicz, prezes firmy EKKOM – stanowi odpowiedź na wiele problemów, jakie pojawiły się w ostatnich latach podczas przygotowania, realizacji i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. Rozszerzony zakres tematyczny obejmuje zatem cały wachlarz zagadnień występujących podczas analiz środowiskowych i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko.

To szerokie spektrum tematów znalazło odzwierciedlenie w różnorodności wygłoszonych podczas konferencji blisko 30 referatów. Prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej zwrócił uwagę na zdecydowany prymat kwestii środowiskowych nad bezpieczeństwem ruchu. W opracowaniach dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko audyt brd powinien być bardziej brany pod uwagę. Prof. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów omówił natomiast efekty pracy konsorcjum, które miało za zadanie analizę obecnego stanu i przygotowanie propozycji zmian w regulacjach dotyczących przejść dla zwierząt. Był to jeden z głównych tematów podnoszonych w trakcie prac zespołów zajmujących się kierunkami optymalizacji inwestycji drogowych. Wyraził nadzieję, że propozycje staną się przedmiotem konsultacji w zainteresowanych środowiskach.

Duża grupa referatów dotyczyła wpływu ruchu samochodowego i jego organizacji na środowisko.

Loading...