O nas

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy działa jako integrator środowiska drogowego na poziomie sektora publicznego jak i prywatnego. Jest doradcą, opiniodawcą i służy fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań w zakresie drogownictwa w Polsce.

W ramach stowarzyszenia działamy już od 2004 roku.

Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy można zostać, składając deklarację o przystąpieniu.

Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi.

Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne a także jednostki prawne nie posiadające osobowości prawnej, które popierają cele Stowarzyszenia i wspierają je materialnie. Osoby prawne i oraz jednostki prawne nie posiadające osobowości prawnej mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Osoby oraz firmy zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia prosimy o pobranie właściwego formularza, a po jego wypełnieniu o przesłanie dokumentu na adres: biuro@kongresdrogowy.pl

Karty członkowskie do pobrania
Członek zwyczajny Członek wspierający
Składki i opłaty

Opłata wpisowa:
Członek zwyczajny: 20,00 PLN (opłata jednorazowa)
Członek wspierający: 1000,00 PLN; od 1 września 2024: 1500,00 PLN (opłata jednorazowa)
Samorządowy członek wspierający : 100,00 PLN (opłata jednorazowa)

Składki członkowskie:
Członek zwyczajny: 10,00 PLN (opłata miesięczna)
Członek wspierający:
– zatrudniający do 50 osób: 150,00 PLN; od 1 września 2024: 225,00 PLN (opłata miesięczna)
– zatrudniający do 100 osób: 200,00 PLN; od 1 września 2024: 300,00 PLN (opłata miesięczna)
– zatrudniający do 200 osób: 300,00 PLN; od 1 września 2024: 450,00 PLN (opłata miesięczna)
– zatrudniający do 500 osób: 400,00 PLN; od 1 września 2024: 600 PLN (opłata miesieczna)
– zatrudniający pow. 500 osób: 600,00 PLN; od 1 września 2024: 900 PLN (opłata miesięczna)

Samorządowy członek wspierający: 100,00 PLN (opłata miesięczna)

STOWARZYSZENIE “POLSKI KONGRES DROGOWY”
ul. Instytutowa 1, 03-303 Warszawa

Nr rachunku bankowego:
Alior Bank S.A. 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331

Misja i wizja

NASZA WIZJA

Polski Kongres Drogowy to inicjatywa społeczna, która wobec tempa transformacji i rozwoju gospodarczego Polski, chce zapewnić kierowcom jednolite standardy na całej sieci dróg publicznych.

 

NASZA MISJA

Chcemy w sprawach ważnych zabierać głos i wpływać na decyzje poprzez aktywne działanie w czasie ich realizacji, tak by nadać programowi rozwoju sieci drogowej rangę konsekwentnie realizowanego Programu Narodowego przez co zapewnione zostaną kierowcom jednolite standardy na całej sieci dróg publicznych.

 

DLACZEGO POWSTALIŚMY?

Inicjatywa powołania Polskiego Kongresu Drogowego powstała w czasie I Forum Zarządców Drogowych jesienią 2004 roku. Kongres jest platformą dla tych wszystkich, którzy działają i chcą działać na rzecz rozwoju dróg kołowych w Polsce: sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych na wsi i w miastach oraz wielkich metropoliach.

Nakłady na budowę i modernizację dróg, których znaczną część stanowią środki pochodzące z UE, otwierają ogromną perspektywę dla osób i organizacji, które są związane z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg w Polsce. Budownictwo drogowe stanowi obecnie jedną z kluczowych dziedzin gospodarki narodowej.

 

NASZE CELE

PKD, jako integrator środowiska drogowego na poziomie sektora publicznego jak i prywatnego jest doradcą, opiniodawcą i służy fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań.

PKD działa na rzecz koordynacji związanej z kreowaniem postępu technicznego, wdrożeniem wymogów jakościowych, podnoszeniem kwalifikacji osób realizujących programy drogowe, przepływem informacji i wymianą doświadczeń na każdym poziomie zarządców dróg.

 

JAK DZIAŁAMY?

PKD działa w sposób ciągły, realizując swoje zadania poprzez organizację forów, konferencji, kolokwiów, szkoleń jak i działania on-line takie jak webinaria czy debaty.

Statut

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

Art. 1

 1. Stowarzyszenie “Polski Kongres Drogowy” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powołanym dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 5. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego. Prawo do używania nazwy i znaku graficznego jest zastrzeżone i przysługuje tylko Stowarzyszeniu oraz jego Członkom.

Art. 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. integracja środowiska drogowego;
  2. reprezentowanie środowiska drogowego wobec podmiotów publicznych i innych w kraju i za granicą;
  3. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej;
  4. wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie infrastruktury drogowej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządu zawodowego;
  2. przedstawianie opinii, stanowisk, ekspertyz;
  3. Radę Programową i Komitety Techniczne;
  4. realizację zadań Komitetu Narodowego PIARC;
  5. organizowanie wszelkich form konferencyjnych oraz wykładów, wystaw, konkursów itp.;
  6. współpracę z osobami i organizacjami, w tym również zagranicznymi i międzynarodowymi;
  7. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, wydawniczej i medialnej;
  8. badanie i rekomendowanie nowoczesnych materiałów, technologii, procesów, konstrukcji, systemów zarządzania i innych rozwiązań związanych z infrastrukturą drogową;
  9. inicjowanie, organizowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych i wdrożeniowych;
  10. współdziałanie w przygotowaniu i realizacji krajowych i miedzynarodowych projektów;
  11. tworzenie i przystępowanie do innych organizacji i spółek.

Art. 4

Stowarzyszenie prowadzi Księgę Honorową Donatorów, do której wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Stowarzyszenia.

Art. 5
Stowarzyszenie może ustanowić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom i organizacjom zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ II
Członkowie Stowarzyszenia, Prawa i Obowiązki

 

Art. 7

 1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 2. Wyróżnia się trzy kategorie członków Stowarzyszenia:
  1. członkowie zwyczajni;
  2. członkowie honorowi, w tym Prezes Honorowy Stowarzyszenia;
  3. członkowie wspierający.
 3. Członkostwo zwyczajne oraz członkostwo wspierające nabywa się wraz z wpisaniem przez Zarząd na listę członków Stowarzyszenia z zaznaczeniem rodzaju członkostwa po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia;
  2. po zapoznaniu się ze Statutem i uiszczeniu składki członkowskiej;
  3. po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, w tym co najmniej jednego członka Zarządu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo przyznawania statusu członka honorowego, podejmując w tym celu stosowną uchwałę. Członkiem honorowym mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
 5. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i posiadające pełne prawa publiczne.
 6. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zarejestrowane w Polsce lub za granicą popierające cele Stowarzyszenia i wspierające je materialnie. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W imieniu członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działają osoby uprawnione do jego reprezentacji.
 7. Utrata członkostwa następuje:
  1. na skutek złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. na skutek wykluczenia w przypadkach rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia;
  3. na skutek działania Członka na szkodę Stowarzyszenia,
  4. w przypadku zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 12 miesięcy;
  5. z powodu śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej  bądź w przypadku utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych;
  6. w chwili rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. W przypadku określonym w art. 7 ust. 7 pkt 2, 3 i 4 o wykluczeniu orzeka Zarząd podając przyczyny wykluczenia. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

Art. 8

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w zebraniach Walnego Zebrania Członków;
  3. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
  4. zgłaszać wnioski i postulaty wobec organów Stowarzyszenia i oceniać ich działalność;
  5. korzystać z innych uprawnień członkowskich wynikających z działalności Statutowej;
  6. udzielać rekomendacji kandydatom na członków Stowarzyszenia;
  7. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia;
  8. używać odznaki Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i przyczyniania się do realizacji jego celów;
  3. działania na rzecz Stowarzyszenia;
  4. opłaty składek członkowskich;
  5. godnego reprezentowania Stowarzyszenia, a także propagowania idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków

Art. 9

 1. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składek członkowskich.  

 

 1. Prezes honorowy ma prawa i obowiązki członków zwyczajnych. Prezes honorowy jest zwolniony z opłaty składek członkowskich oraz ma głos doradczy we Władzach Stowarzyszenia.
 2. Prezes honorowy powoływany jest przez Walne Zebranie na wniosek nowo wybranego Prezesa lub Zarządu. Funkcja Prezesa Honorowego przyznawana jest dożywotnio. Prezesem Honorowym może zostać osoba, która uprzednio pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia, po zakończeniu kadencji, a także miała znaczący wpływ na działalność Stowarzyszenia i niewątpliwie przyczyniła się do jego rozwoju.

ROZDZIAŁ III
Władze Stowarzyszenia

 

Art. 10

 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały wszystkich organów zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (quorum), jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 3. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym wyznaczonym terminie, kolejne Walne Zebranie Członków z tym samym porządkiem obrad odbywa się w drugim terminie, ustalonym również w zawiadomieniu. Uchwały Walnego Zebrania Członków odbywającego się w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 4. W sprawach dotyczących zmiany Statutu oraz  likwidacji Stowarzyszenia, dla ważności podjętej uchwały wymagane jest 2/3 głosów.

Art. 11

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
 3. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz, którzy wybierani są każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, telekonferencji i innych  dedykowanych systemów informatycznych, najpóźniej do dnia 30 czerwca, z tym, że raz  na pięć lat Walne Zgromadzenie Członków ma charakter sprawozdawczo – wyborczy.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na piśmie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem dostarczenia, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/5 ogółu członków zwyczajnych w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, telekonferencji i innych dedykowanych systemów informatycznych.
 1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony uchwałą Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 12

 

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 2. ustalenie planów działalności Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 5. udzielenie absolutorium Zarządowi;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 7. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego;
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie ogólnych kierunków polityki finansowej Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie odwołań w przedmiocie wykluczenia członka;
 11. dokonywanie zmian Statutu;
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 13. Powołanie pełnomocnika do podpisywania umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu;
 14. Powoływanie Prezesa Honorowego.

Art. 13

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z od 5 do 9 członków zwyczajnych wybieranych na okres pięcioletni.
 3. W skład Zarządu wchodzą w szczególności Prezes Zarządu oraz od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu. Zarząd może dokonać wyboru spośród członków Zarządu Sekretarza lub Skarbnika.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, w tym co najmniej jeden Wiceprezes.
 5. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty ustalonej w uchwale Zarządu na podstawie pisemnego upoważnienia.
 6. Członkowie Zarządu mogą wchodzić w skład innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej.
 7. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osobę go zastępującą. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu lub osoby go zastępującej. Zastępstwa w Zarządzie Stowarzyszenia są ustalane uchwałą Zarządu.
 8. Zarząd Stowarzyszenia może organizować głosowania w formie jawnej i niejawnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji,  głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, jeżeli mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają    takie głosowana.
 9. O wyniku głosowań nad uchwałami podjętymi Zarząd niezwłocznie zawiadamia członków      uczestniczących w głosowaniu.
 10. Zarząd zwołuje posiedzenia co najmniej raz na kwartał lub w razie potrzeby, w formie stacjonarnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, telekonferencji i innych dedykowanych systemów informatycznych. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Prezes honorowy Stowarzyszenia z głosem doradczym. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu może nastąpić w drodze elektronicznej wiadomości do każdego z członków Zarządu.
 11. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków poszczególnych członków Zarządu oraz kolejność zastępstw określa Regulamin Zarządu.
 12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wynagrodzenie oraz jego wysokość ustala w uchwale Zarząd Stowarzyszenia.
 1. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 

 1. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 

Art. 14

Do kompetencji Zarządu należy m. in.:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych;
 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
 3. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;
 4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 6. przyjmowanie nowych członków;
 7. dokonywanie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w Statucie;
 8. określenie wysokości składek członkowskich;
 9. uchwalenie regulaminów Zarządu;
 10. prowadzenie biura i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia.

Art. 15

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 9 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych na okres pięcioletni przez Walne Zebranie Członków.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą w szczególności Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących wskazywanych przez Przewodniczącego.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji lub osoby go zastępującej. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji lub osoby go zastępującej. Zastępstwa w Komisji Rewizyjnej są ustalane uchwałą Komisji Rewizyjnej.
 1. Komisja Rewizyjna może organizować głosowania w formie jawnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności wideokonferencji, głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanych systemów informatycznych, jeżeli mechanizmy systemu informatycznego umożliwiają i zapewniają takie głosowana.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w ramach Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakresy obowiązków poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz kolejność zastępstw jest uchwalana przez Komisję Rewizyjną.

Art. 16

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie corocznych kontroli działalności Statutowej i finansowo-gospodarczej;
 2. kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej;
 3. zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;
 5. uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV
Inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia

Art. 17

W Stowarzyszeniu mogą działać:

 1. Dyrektor Zarządzający;
 2. Biuro Stowarzyszenia;
 3. Rada Programowa;
 4. Komitety Techniczne;
 5. Inne jednostki organizacyjne powoływane przez Zarząd.

Art. 18

 1. Dyrektor Zarządzający wykonuje zadania związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia z poszanowaniem interesów członków Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Dyrektora Zarządzającego należy:
 3. a) Kierowanie pracami bieżącymi Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i uchwałami organów Stowarzyszenia,
 4. b) Realizowanie długoterminowej strategii działania Stowarzyszenia,
 5. d) Reprezentowanie na zewnątrz uzgodnionych stanowisk Stowarzyszenia,
 6. e) Zarządzanie bieżącą działalnością Biura Stowarzyszenia, w tym personelem zatrudnionym w Biurze, w szczególności wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w ramach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.
 7. Dyrektor Zarządzający podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu lub osobie go zastępującej.

Art. 19

 1. Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia.
 2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Zarządzający.
 3. Szczegółowy tryb działania Biura oraz zakresy obowiązków poszczególnych pracowników biura określa Regulamin Biura zatwierdzany przez Zarząd.

Art. 20

 1. Rada Programowa jest jednostką organizacyjną wspierającą Zarząd Stowarzyszenia w zakresie wszelkich działań programowych, merytorycznych i organizacyjnych.
 2. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd ustalając jednocześnie tryb działania Rady.
 3. Radą Programową kieruje Przewodniczący i jego zastępca Powoływani przez Zarząd.
 4. W skład Rady Programowej poza członkami powołanymi przez Zarząd wchodzą Przewodniczący Komitetów Technicznych.
 5. Do zadań Rady Programowej należy:
  1. Rekomendowanie planów działania organizacji zgodnie z Wizją, Misją i celami Stowarzyszenia;
  2. Nadzór nad opracowaniem programu prac Komitetów Technicznych i ich działaniem;
  3. Planowanie działań wydawniczych Stowarzyszenia;
  4. Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
  5. Opiniowanie projektów dokumentów kierowanych do Stowarzyszenia w razie potrzeby;
  6. Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 6. Przewodniczący Rady Programowej składa Zarządowi raz na rok sprawozdanie z działalności Rady.

Art. 21

 1. Komitety Techniczne są jednostkami organizacyjnymi powoływanymi przez Zarząd na wniosek Rady Programowej dla prac nad konkretnymi zagadnieniami będącymi zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Komitety mogą być stałe lub powoływane doraźnie.
 3. Komitetem Technicznym kieruje Przewodniczący i jego zastępca powoływani przez Zarząd.
 4. Członków Komitetów powołuje Zarząd lub Przewodniczący Komitetu za zgodą Zarządu.
 5. Szczegółowy zakres działania, organizacje i zadania Komitetu określa Zarząd na wniosek Przewodniczącego Komitetu po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
 6. Przewodniczący Komitetu składa Zarządowi raz na rok sprawozdanie z działalności Komitetu.
 1. Szczegółowy tryb działania Komitetów Technicznych określa Regulamin Komitetów Technicznych zatwierdzany przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia i środki finansowe

 

Art. 22

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, fundusze i wierzytelności.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpłaty z wpisowego i składek członkowskich;
  2. zapisy, spadki i darowizny;
  3. granty i dotacje;
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia;
  5. wpływy z działalności Statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.

Art. 23

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych we właściwych przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 3. Osobom biorącym udział w pracach organów Stowarzyszenia nie będącymi pracownikami Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegi i dieta w wysokości ustalanej przez Zarząd.
 4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych  (PKD 72.19.Z)),
  3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana  (PKD 74.90.Z)),
  4. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  5. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
  6. Doradztwo w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
  7. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
  9. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z),
  10. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
  11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
  12. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
  13. Działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82,30.Z),
  14. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
  15. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
  16. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
  17. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
  18. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
  19. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
  20. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
  21. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
  22. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)

 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe, zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 24

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.

 

Art. 25

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Art. 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne właściwe przepisy prawa.

Władze

ZARZĄD

Zbigniew Kotlarek Prezes Zarządu
Janusz Bohatkiewicz Wiceprezes Zarządu
Igor Ruttmar Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Tabor Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Skorupska Członek Zarządu
Waldemar Królikowski Członek Zarządu
Leszek Rafalski Członek Zarządu
Joanna Żukowska Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Dariusz Skowroński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Lesław Kmieć Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kamila Chudzik Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Drozdżyńska – Dudzińska Członek Komisji Rewizyjnej
Dariusz Sieluk Członek Komisji Rewizyjnej
Rada programowa

ZARZĄD

Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz prof. ucz., Politechnika Krakowska – przewodniczący
Dr inż. Krzysztof Błażejowski
Piotr Heinrich OAT Sp. z o.o.
Waldemar Królikowski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Rada Główna Instytutów Badawczych
Dr inż. Igor Ruttmar TPA Sp. z o.o.
Dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt Warszawa
prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak Instytut Transportu Samochodowego
Zbigniew Tabor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Dr inż. Mariusz Urbański Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dr inż. Marta Wasilewska Politechnika Białostocka
Prof. dr hab. inż. Adam Zofka Fundacja Rozwoju Usług Infrastuktury Transportowej
Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski prof. ucz., Politechnika Gdańska
Tomasz Żuchowski
Historia

Polski Kongres Drogowy nawiązuje nazwą oraz formułą działania do liczącej już 80 lat tradycji organizowania się branży drogowej w Polsce. Pierwszy Polski Kongres Drogowy odbył się w styczniu 1928 roku, po kilku latach przygotowań, w Warszawie, w gmachu Politechniki Warszawskiej. Łącznie, do wybuchu II wojny światowej, odbyły się cztery Kongresy.

Kilka lat wcześniej, z inicjatywy organizacji zrzeszających inżynierów drogowych, został powołany Tymczasowy Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych. Na jego czele stanął inżynier Melchior Władysław Nestorowicz, pełniący funkcję dyrektora departamentu drogowego Ministerstwa Robót Publicznych. Na VIII Zjeździe Inżynierów Drogowych w Warszawie, który odbył się w czerwcu 1925 roku, zapadła uchwała o zainicjowaniu Polskiego Kongresu Drogowego.

3 stycznia 1928 roku, w gościnnych murach gmachu Politechniki Warszawskiej, na której dziedzińcu została urządzona ciekawa Wystawa Drogowa, otwarto Pierwszy Polski Kongres Drogowy. Uczestniczyło w nim ponad 500 członków stowarzyszenia i zaproszonych gości.

Przewodniczący obradom inż. Melchior Nestorowicz stwierdził, że przed Kongresem widać ogromne pole do działania, gdyż “w Polsce gospodarka drogowa jest bardziej zaniedbana niż inne dziedziny życia gospodarczego, a polskie drogownictwo nękają trudne i palące zagadnienia. Aktualnie drogownictwo wymaga ulepszeń i reorganizacji. Na cele gospodarki drogowej brak jest środków materialnych, a poziom techniki drogowej pozostawia dużo do życzenia”.

Jak widać, przed Polskim Kongresem Drogowym, po 80 latach stoją zadania bardzo podobne do tych, które stały przed jego protoplastą…

 

W powyższej informacji wykorzystane zostały fragmenty opracowania Wydziału Historii Drogownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dawniej Muzeum Drogownictwa w Szczucinie), autorstwa p. Marcelego Bochenka.


Komietet Narodowy PIARC

PKD od roku 2018 pełni funkcję Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

PKD stanowi łącznik pomiędzy polskimi drogowcami a ich odpowiednikami zagranicą. PKD realizuje swoje zadania poprzez ułatwienie dostępu do informacji PIARC dla całej społeczności drogowej oraz najlepszych doświadczeń PIARC w celu poprawy krajowego know-how.

ZASŁUŻONY DLA SPRAWY DROGOWEJ

W roku 2015 Polski Kongres Drogowy ustanowił honorowe wyróżnienie z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce i 10-lecia wznowionej działalności PKD. Jego nazwa nawiązuje do definicji misji Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem.

Marceli Bochenek

Wennemar Gerbens

aleksandra-witczak

Konrad Jabłoński

prof. Ryszard Krystek

prof. Jan Kukiełka

aleksandra-witczak

Zygmunt Pater

Andrzej Pawlaczyk

aleksandra-witczak

prof. Leszek Rafalski

aleksandra-witczak

Kazimierz Strach

aleksandra-witczak

prof. Wojciech Suchorzewski

dr inż. Tadeusz Suwara

prof. Antoni Szydło

aleksandra-witczak

prof. Marian Tracz

Janusz Wójtowicz

aleksandra-witczak

prof. Władysław Gardziejczyk

aleksandra-witczak

mgr inż. Tadeusz Topczewski

aleksandra-witczak

prof. Stanisław Gaca

aleksandra-witczak

Stanisław Bała

aleksandra-witczak

Stefan Filipiuk

aleksandra-witczak

Werner Bednorz

Loading...