16 września – nowy termin Walnego Zebrania Członków PKD

16 września w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków PKD, przeniesione z dnia 19 marca z powodu pandemii koronawirusa – postanowił obradujący zdalnie Zarząd stowarzyszenia.

Zebranie obradować będzie w reżimie sanitarnym, obowiązującym w dniu jego przeprowadzenia. Obecnie obowiązują szczególne wytyczne dla organizatorów i uczestników spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów, z którymi można zapoznać się w tym miejscu.. Obrady rozpoczną się w sali konferencyjnej budynku LTK Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa) o godz. 11:00.

Walne Zebranie dokona wyboru nowych władz PKD na pięcioletnią kadencję. W proponowanym porządku obrad, poza wyborem Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i członków, a także Komisji Rewizyjnej, są zmiany w Statucie, wynikające z doświadczeń z 15-letniej działalności reaktywowanego stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad:

 • 1. _x005F_x000D_
  Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 • _x005F_x000D_
  2. _x005F_x000D_
  Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  3. _x005F_x000D_
  Przyjęcie porządku obrad,
 • _x005F_x000D_
  4. _x005F_x000D_
  Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i_x005F_x000D_
  Wniosków,
 • _x005F_x000D_
  5. _x005F_x000D_
  Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania Walnego_x005F_x000D_
  Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  6. _x005F_x000D_
  Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz_x005F_x000D_
  sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  7. _x005F_x000D_
  Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok_x005F_x000D_
  2019 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • _x005F_x000D_
  8. _x005F_x000D_
  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  a. _x005F_x000D_
  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  b. _x005F_x000D_
  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu_x005F_x000D_
  Stowarzyszenia za 2019 rok,
 • _x005F_x000D_
  c. _x005F_x000D_
  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za_x005F_x000D_
  2019 rok,
 • _x005F_x000D_
  d. _x005F_x000D_
  udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • _x005F_x000D_
  9. _x005F_x000D_
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia
 • _x005F_x000D_
  10. _x005F_x000D_
  Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 • _x005F_x000D_
  11. _x005F_x000D_
  Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu oraz liczby_x005F_x000D_
  członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2025
 • _x005F_x000D_
  12. _x005F_x000D_
  Wybór wiceprzewodniczących Zarządu
 • _x005F_x000D_
  13. _x005F_x000D_
  Wybór członków Zarządu
 • _x005F_x000D_
  14. _x005F_x000D_
  Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • _x005F_x000D_
  15. _x005F_x000D_
  Wybór wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej
 • _x005F_x000D_
  16. _x005F_x000D_
  Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  17. _x005F_x000D_
  Przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na_x005F_x000D_
  rok 2020
 • _x005F_x000D_
  18. _x005F_x000D_
  Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego na rok 2020
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  19. _x005F_x000D_
  Dyskusja
 • _x005F_x000D_
  20. _x005F_x000D_
  Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • _x005F_x000D_
  e. _x005F_x000D_
  Wyboru Zarządu na kadencję 2020-2025
 • _x005F_x000D_
  f. _x005F_x000D_
  wyboru Komisji Rewizyjnej_x005F_x000D_
  na kadencję 2020-2025
 • _x005F_x000D_
  _x005F_x000D_
  g. _x005F_x000D_
  przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 2020,
 • _x005F_x000D_
  h. _x005F_x000D_
  przyjęcia planu finansowego na rok 2020
 • _x005F_x000D_
  21. _x005F_x000D_
  Wolne wnioski
 • _x005F_x000D_
  22. _x005F_x000D_
  Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków
 • _x005F_x000D_
  23. _x005F_x000D_
  Zamknięcie obrad Zebrania.

W pierwotnym terminie 19 marca Zebranie nie mogło się odbyć z powodu wybuchu pandemii. Zarząd odwołał Walne Zebranie Członków, a na podstawie upoważnień nadesłanych przez członków postanowiono, że organy statutowe stowarzyszenia będą działać nadal w dotychczasowym składzie do czasu odbycia WZC.

Loading...