Koniec webinariów, ale konsultacje trwają
W budownictwie musi się dokonać rewolucja technologiczna, jaka przeszły inne gałęzie przemysłu - slajd z prezentacji prof. M. SalamakaW budownictwie musi się dokonać rewolucja technologiczna, jaka przeszły inne gałęzie przemysłu – slajd z prezentacji prof. M. Salamaka

1 grudnia odbyło się ostatnie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów w drogownictwie. Do końca grudnia można zgłaszać uwagi do wszystkich przedstawionych przez MI dokumentów.

Tematem ostatniego z cyklu webinariów były dwa opracowania, które nie mają ściśle charakteru Wytycznych technicznych, ale nawiązują do wszystkich przedstawionych wcześniej projektów dokumentów. Prelegenci: dr hab. inż. Marek Salamak, prof. ucz. z Politechniki Śląskiej i dr inż. Jacek Magiera z Politechniki Krakowskiej przedstawili główne zasady powiązania wymagań technicznych dla dróg publicznych i drogowych obiektów inżynierskich z technologią BIM.

BIM to skrót angielskich słów Building Information Modeling czyli modelowanie informacji budowlanych. Można to określić jako proces gromadzenia, dostępu i przetwarzania informacji z inwestycji w całym cyklu życia: od projektu, poprzez faktyczna budowę i późniejsze utrzymanie. Wszystkie te informacje są oczywiście gromadzone i przetwarzane w formie cyfrowej, powstają w ten sposób modele informacyjne obiektów infrastruktury. Od lat następuje stopniowa cyfryzacja branży budowlanej na świecie, w wielu krajach – zwłaszcza anglosaskich i skandynawskich – BIM jest obowiązkowy w zamówieniach publicznych. W Polsce tak miało się stać w roku 2020, ale obecnie przypuszczalna data – jak przekazał w swej prezentacji prof. Salamak – to rok 2025.

Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje już teraz do stosowania dokument zatytułowany „BIM Standard PL”, który powstał z inicjatywy polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, przy wsparciu dużych firm budowlanych: Budimex, PORR, Skanska i Warbud. Jego wersja finalna (oznaczona jako wer. 2.0) została opublikowana we wrześniu 2020 r. na serwerach PZPB. BIM Standard PL to podręcznik przygotowania i realizacji metodyki BIM w projektach budowlanych. Jego treść jest uniwersalna dla kubatury i infrastruktury, choć niektóre elementy w chwili obecnej przeznaczone są zasadniczo dla budownictwa kubaturowego.

Przygotowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury opracowania BIM-M-01 oraz BIM-D-01 rozpoczynają dopiero wsparcia cyfryzacji i rozwoju InfraBIM (BIM w inwestycjach drogowych i infrastrukturalnych) – podkreślił dr Magiera. W ramach projektu, powstały także cyfrowe narzędzia wsparcia dla projektantów drogowych. To, co jest już dostępne, to standardy BIM (nazewnictwo, fazy projektu etc.). Są także elementy unikalne, niedostępne w innych opracowaniach, międzynarodowych i krajowych: szczegółowe tabele zakresu obowiązków stron, tabele odpowiedzialności za informacje, BIM w kontekście Prawa Zamówień Publicznych, pozacenowe kryteria oceny projektów i zzablony dokumentów BIM.

Obszary, w którym BIM powinien dać określone rezultaty – zdaniem autorów – to: standaryzacja oznaczeń dokumentacji, podniesienie jakości projektu, łatwiejszy dostęp do wyników badań odbiorczych i jakościowych, eliminacja korespondencji papierowej i uporządkowanie korespondencji elektronicznej, skrócenie czasu procedowania, wykorzystanie modeli 3D do przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów, analizy kolizji, komunikacji z zamawiającym, narad technicznych. Inne korzyści to: redukcja liczby kolizji z infrastrukturą podziemną, dostęp do danych o nieruchomościach, redukcja dokumentacji papierowej, kontrola i analiza kosztów, poprawa transparentności oceny ofert, możliwość analizy zmian dotyczących geologii, lepsze zarządzanie obiektem, optymalizacja rozwiązań projektowych ze względu na analizę kosztów CAPEX, wykorzystanie modelu 3D do zarządzania obiektami i wykorzystanie modeli 3D oraz platformy GIS do oceny wpływu prac na środowisko.

Ministerstwo wciąż czeka na uwagi

W zakończonym cyklu webinariów konsultacyjnych nowego systemu Wzorców i Standardów (WiS) Ministerstwa Infrastruktury odbyło się między 29 września a 1 grudnia 10 spotkań: jedno o charakterze inauguracyjnym i 9 poświęconych konkretnym opracowaniom – przypomniał w podsumowaniu Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury. Zaprezentowano ponad 40 projektów dokumentów, będących efektem pracy przeszło 100 osób. W trakcie konsultacji nie zgłoszono do nich zbyt wiele uwag, ale może to oznaczać, że po prostu są dobrze przygotowane – zaznaczył.

Konsultacje publiczne nowego systemu przepisów technicznych, którego częścią są właśnie prezentowane podczas webinariów Wytyczne, będą trwały do końca grudnia. W tym czasie można przesyłać uwagi na dedykowaną skrzynkę pocztową: konsultacje@kongresdrogowy.pl i zamieszczać wpisy na Forum Dyskusyjnym. Po zebraniu wszystkich uwag, Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z zespołami autorskimi Wytycznych podejmie decyzję o ich ewentualnym wykorzystaniu. Naczelnik Kuczaj zapowiedział też, że – po uzyskaniu potwierdzenia przyznania na ten cel środków finansowych w przyszłym budżecie resortu – będą zamawiane kolejne opracowania, a za najpilniejsze uznawane są zgodnie wytyczne projektowania ulic.

W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego, który na zlecenie MI był organizatorem procesu konsultacji, autorom, prelegentem i uczestnikom webinariów podziękował wiceprezes Zarządu dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej. W webinariach wzięło udział łącznie przeszło 2500 słuchaczy, najliczniejsze grono liczyło przeszło 400 osób. W trudnych czasach pandemii byłoby trudno zorganizować takie konsultacje w innej formie – powiedział. Zapowiedział także, że temat nowego systemu przepisów technicznych będzie jednym z priorytetów w działalności programowej PKD w najbliższych latach.

Nagranie webinarium 1 grudnia dostępne jest na kanale PKD w serwisie YouTube. Tam również zapoznać się można z wszystkimi poprzednimi rejestracjami webinariów konsultacyjnych.

Loading...