Konsultacje aktualizacji Wymagań Technicznych WT-4 Mieszanki Niezwiązane

Polski Związek Pracodawców Budownictwa przedstawia do konsultacji aktualizację Wymagań Technicznych WT-4 Mieszanki Niezwiązane.

W 2022 r. w ramach GDDKiA powołana została grupa robocza, której celem było przygotowanie aktualizacji Wymagań Technicznych WT-4 Mieszanki Niezwiązane. W efekcie dokonano aktualizacji dokumentu m.in. w zakresie:
– doprecyzowania definicji;
– wymagań wobec mieszanek niezwiązanych i materiałów składowych (w tym materiałów pochodzących z recyklingu);
– schematu konstrukcji nawierzchni drogowej w dostosowaniu do obowiązujących katalogów typowych konstrukcji;
– aktualnie obowiązujących przepisów i norm (w tym zapisów dotyczących ZKP).
Ponadto w ramach aktualizacji WT-4 opracowano i wprowadzono procedury dot. badań wykonywanych dla warstw konstrukcji nawierzchni wykonywanych z mieszanek niezwiązanych.

Tekst projektu dokumentu: (pdf, tutaj)
Tabela uwag: (Excel, tutaj).

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych rekomendacji czy uwag w formie załączonej tabeli w terminie do dn. 28.07.2023 r. na adres
e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl

 

Loading...