15 maja startuje Akademia IAM

Polski Kongres Drogowy został strategicznym partnerem inicjatywy INFRAMA, której celem jest upowszechnienie w Polsce kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową. Znane pod angielskim terminem Road Asset Management, jest odpowiedzią na wyzwanie wynikające z ograniczania nakładów finansowych na utrzymanie dróg i postępującej złożoności zarządzania nimi .

Na całym świecie zaobserwowano znaczne ograniczanie nakładów finansowych na infrastrukturę, wynikające z wymagań równowagi budżetowej. Zjawiska te nasiliły się po kryzysie finansowym lat 2007/2008 i pozostały trwałym elementem. Wprawdzie w Polsce prowadzone są największe w historii inwestycje polegające na budowie dróg, ale jednocześnie narasta problem utrzymania wybudowanych nowych dróg i powstrzymania degradacji istniejących, zwłaszcza dróg samorządowych.

Punktem wyjścia dla koncepcji Road Asset Management jest przyjęcie, że infrastruktura transportowa, zwłaszcza drogowa, stanowi majątek narodowy o wartości setek miliardów złotych. Kapitał ten powinien być sukcesywnie i planowo odtwarzany. Konsekwencją zaniechania systematycznych działań jest ponadnormatywna degradacja i spiętrzenie wydatków na remonty i utrzymanie bieżące. Z drugiej strony, współczesne zarządzanie drogami jest skomplikowanym procesem, wymagającym poruszania się w otoczeniu prawnym, finansowym i społecznym.

Asset Management wykracza znacznie poza znane już w drogownictwie systemy utrzymania nawierzchni (Pavement Management System) czy obiektów mostowych (Bridge Management System). Jest metodą całościowej, racjonalnej gospodarki majątkiem zamrożonym w infrastrukturze. W grę wchodzą takie aspekty jak: identyfikacja celów, ewidencja (rejestr) wszystkich istotnych elementów składowych infrastruktury, okresowa diagnostyka stanu technicznego i eksploatacyjnego, opis celów jakościowych za pomocą wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), analiza efektywności ekonomicznej projektów infrastrukturalnych, plan finansowy, zarządzanie ryzykiem i inne.

Stosowanie metod Asset Management, wzorowanych w dużym stopniu na obowiązujących w sektorze finansowym, przynosi poprawę efektywności zarządzania, a w konsekwencji polepszenie wyników finansowych i ekonomicznych. Oznacza zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i stabilności warunków działania, polepszenie warunków kredytowania poprzez zagwarantowanie transparentności zarówno aktywów, jak i procesów decyzyjnych i ustandaryzowane zarządzanie ryzykiem.

Aby prowadzić takie zarządzanie, konieczne jest rozszerzenie kompetencji zarządców dróg poza sprawy techniczne. Brać muszą pod uwagę aspekty ekonomiczne, organizacyjne, prawne, społecznych czy środowiskowe. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że inżynier posiadający podstawową wiedzę odnośnie mechanizmów strategicznego zarządzania infrastrukturą jest w stanie znacznie skuteczniej argumentować na rzecz proponowanych rozwiązań technicznych.

Konieczne jest zatem sukcesywne wprowadzanie do programów studiów technicznych przedmiotów pomijanych do tej pory lub prowadzonych jedynie w niewystarczającym zakresie. Zanim jednak przyniesie to efekty w postaci roczników absolwentów przygotowanych do funkcjonowania w skomplikowanej rzeczywistości, konieczne jest sięgnięcie do innych form edukacji, adresowanych do obecnej kadry zarządzających infrastrukturą drogową. Taki jest cel powołania INFRAMA (Infrastructure Asset Management Academy). Akademię utworzyły wspólnie: Politechnika Warszawska – Instytut Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej, Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o., i firma HELLER Ingenieurgesellschaft mbH. Jej szef – dr inż. Sławomir Heller kieruje w Światowym Stowarzyszeniu Drogowym PIARC grupą roboczą do spraw upowszechniania i kształcenia w zakresie Asset Management.

Polski Kongres Drogowy został strategicznym partnerem Akademii. Podczas inauguracji działalności, która odbędzie się 15 maja br w godzinach 10-12 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZITT), przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie wystąpią: prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. Wojciech Suchorzewski, przewodniczący Rady Programowej INFRAMA, Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa i Infrastruktury, Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Radosław Czapski, ekspert do spraw infrastruktury transportowej Banku Światowego oraz dr Sławomir Heller, przewodniczący grupy roboczej PIARC dedykowanej propagowaniu i edukacji Asset Management.

Udział w sesji inauguracyjnej jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa należy potwierdzić wypełniając formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Akademii. Wszelkich informacji udziela koordynator wydarzenia dr Agata Ciołkosz-Styk, tel. +48 609 011 207, e-mail: a.ciolkosz-styk@heller-consult.pl.

Przejdź na stronę www INFRAMA

Loading...