Zapowiedź poprawionych Wytycznych od 2016 roku

Poprawione Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, uwzględniające wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych, powinny być gotowe do wprowadzenia w życie od 1 stycznia 2016 roku – zapowiedział Jacek Gacparski, główny audytor brd w GDDKiA. Będzie to równocześnie data obowiązywania jednego z istotnych parametrów – poziomu powstrzymywania “L”.

Dalsze losy wniosków wypracowanych w czasie trwających niemal cały ubiegły rok społecznych konsultacji projektu, zorganizowanych – zgodnie z wolą środowiska drogowego – przez Polski Kongres Drogowy, były tematem jednej z sesji zakończonych 27 lutego Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przebieg konsultacji i sformułowane przez PDK rekomendacje przypomniał wiceprezes Zarządu dr inż. Tadeusz Suwara.

Najważniejsze rekomendacje, potwierdzone wynikami sondażowego głosowania uczestników końcowego spotkania konsultacyjnego w Józefowie były następujące:

  1. Funkcjonujące Wytyczne z roku 2010 powinny być dostosowane do nowej sytuacji, związanej z obowiązującą normą PN EN 1317 oraz skorygowane w miejscach zdezaktualizowanych bądź zawierających błędne zapisy.
  2. GDDKiA powinna wdrożyć prace nad daleko idącymi zmianami w przedstawionym do konsultacji projekcie Wytycznych ze stycznia 2014 r. Powinny one odzwierciedlać najnowszy stan wiedzy technicznej, czerpanej z różnych źródeł, w tym z wielu szczegółowych uwag zgłaszanych podczas konsultacji.
  3. Niezależnie od stanu prac nad nowymi Wytycznymi, termin wymagania w ogłaszanych przetargach poziomu powstrzymywania „L”, wyznaczyć na 1 stycznia 2016 r.
  4. w odniesieniu do parametru poziomu intensywności zderzenia poziom intensywności zderzenia “A” uznać za pożądany, poziom “B” za dopuszczalny.
  5. pozostawienie w tabelach decyzyjnych wielkości natężenia ruchu samochodów ciężarowych i autobusów na poziomie 3000 poj/dobę. Obniżenie tej wielkości o połowę oznaczać będzie zawyżenie parametrów w stosunku do krajów UE jak np. Niemcy.
  6. Z uwagi na zakres tematyczny projektu nadać dokumentowi tytuł „Wytyczne stosowania systemów ograniczających drogę na drogach krajowych”.
  7. Włączyć do Wytycznych tematykę poduszek zderzeniowych i terminali

Jak poinformował w swym wystąpieniu Jacek Gacparski, w zasadzie wszystkie główne wnioski zostały zaakceptowane. GDDKiA w pierwszym rzędzie zmieni aktualny projekt wytycznych w oparciu o wytyczne z 2010 r. dostosowując je do zmian w normie PN-EN 1317, aktualizując je, uzupełniając i modyfikując niektóre zapisy, tak aby wejście w życie nowych wytycznych było możliwe od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z rekomendacjami, zostanie zmieniony tytuł Wytycznych, a do tekstu będą włączone kwestie terminali i poduszek zderzeniowych. Jedynie w odniesieniu do wniosku nr 5, jego ewentualna realizacja poprzedzona będzie powtórnym sprawdzeniem nowo przyjętej wielkości natężenia ruchu 1500 pojazdów ciężarowych i autobusów na dobę. Przyjęcie wielkości 1500 poj./d. zamiast 3000 nie ma żadnego wpływu na zwiększenie zakresu, a tym samym ilości stosowania barier ochronnych – uważa J. Gacparski. Przy wielkości 3000 poj. cięż./dobę w danym miejscu bariery ochronne byłyby także zastosowane – tyle, że o niższym poziomie powstrzymywania.

Główny Audytor brd ocenił też cały proces konsultacji projektu. Przyczyniły się one do pogłębiania wiedzy wszystkich uczestników, wymiany doświadczeń i budowania wzajemnego zrozumienia i zaufania stron. Konsultacje społeczne projektu wytycznych technicznych tak złożonej i skomplikowanej materii jaką jest stosowanie barier ochronnych są nie tylko pożądane ale konieczne. Konsultacje powinny się odbywać możliwie jak najwcześniejszej, najlepiej byłoby pracować nad projektem wytycznych od samego początku z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – powiedział.

Organizatorem Forum „Bariery 2015” w ramach II Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego było wydawnictwo Media Pro. Polski Kongres Drogowy był jednym z honorowych patronów konferencji.

Loading...