Spotkanie z ministrem J.Szmitem

Odpowiedzialny za drogi wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit spotkał się 1 lutego w siedzibie ministerstwa z delegacją Polskiego Kongresu Drogowego, składającą się z członków Zarządu stowarzyszenia oraz przewodniczących działających w jego ramach grup roboczych. Tematem półtoragodzinnej rozmowy były dalsze prace nad rozwiązaniami optymalizacyjnymi w budownictwie drogowym, a także problemy zarządzania siecią drogową.


Prezes PKD Zbigniew Kotlarek nawiązał do toczonych w roku 2016 prac Komitetu Sterującego i zespołów roboczych do spraw optymalizacji inwestycji drogowych. Przyniosły one znaczny dorobek, także w najbardziej interesującej z punktu widzenia potencjalnych efektów kwestii techniki i technologii. Celem inicjatywy Polskiego Kongresu Drogowego – poinformował – jest nadanie nowego impulsu wdrażaniu tych propozycji, które zyskały poparcie w ramach szerokich konsultacji w środowisku, a także doprowadzenie do powstania instytucjonalnych ram, w których mogłyby być prowadzone systematyczne prace nad dokumentami regulującymi kwestie techniczne w drogownictwie._x005F_x000D_

Stworzenie takich ram, które umożliwiałyby współpracę naukowców, zarządców dróg oraz firm projektowych i wykonawczych, nabiera jeszcze większego znaczenia po wejściu w życie znowelizowanej 15 grudnia ub. roku ustawy o drogach publicznych. Zapisano w niej, że minister właściwy do spraw transportu będzie mógł wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Rozwiązanie to umożliwi szybkie wdrażanie nowych technologii pozwalających często na oszczędne i przyjazne środowisku projektowanie infrastruktury drogowej, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną i rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie drogowym i mostowym. Opracowane wzorce lub standardy, w postaci kodeksu dobrych praktyk, mogą stanowić ułatwienie dla zarządców dróg i przyczyniać się do ujednolicenia praktyki ich działania. Zdaniem PKD opracowanie takich dokumentów wymaga włączenia w prace przedstawicieli środowiska i szerokich konsultacji. Stowarzyszenie zaoferowało swoją pomoc w takich działaniach, w tym wykorzystanie potencjału działających w Kongresie grup roboczych oraz innych współpracujących organizacji drogowych jak Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa czy Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych._x005F_x000D_

Wiceminister Jerzy Szmit przypomniał, że ubiegłoroczne prace z udziałem reprezentacji środowiska drogowego przyniosły m.in. powołanie Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Jej działalność przyniosła uzgodnienie przez zamawiających i wykonawców wzoru umowy na roboty budowlane w systemie “Zaprojektuj i buduj”, który wkrótce będzie zaprezentowany. Nowa umowa znacząco zmieni relacje między stronami, zapewni ich równość w podziale ryzyk i zaoferuje sprawniejsze rozstrzyganie sporów.

Uczestniczący w spotkaniu dyrektor Departamentu Dróg Publicznych MIiB Jarosław Waszkiewicz stwierdził, że w obszarze techniki i technologii najważniejsze są kwestie środowiskowe oraz wydawanie przepisów regulujących warunki techniczne. W pierwszej sprawie znaczącym krokiem było zlecenie Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów analizy inwentaryzacyjnej przejść dla zwierząt. Do zarządców dróg krajowych i wojewódzkich i do prezydent ów miast na prawach powiatu wysłano ankietę w sprawie funkcjonowania takich obiektów. Spodziewanym efektem analizy będą wnioski dotyczące rozmieszczania przejść. Tematami z obszaru środowiskowego, które będą podejmowane przez ministerstwo będą też regulacje dotyczące ochrony przed hałasem oraz nasadzeń roślinności w pasie drogowym. W kwestii warunków technicznych zapowiedział wydanie nowych rozporządzeń – maja one być znacznie mniej szczegółowe i odsyłać do dobrych praktyk i najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej.

Przewodniczący Komitetów Technicznych PKD poinformowali wiceministra o najważniejszych problemach, będących przedmiotem ich zainteresowania. Dr inż. Igor Ruttmar (TPA) i dr inż. Wiesław Dąbrowski (Instytut Dróg i Lotnisk) zwracali uwagę na zapewnienie trwałości nawierzchni: odpowiednio asfaltowych i betonowych i rozwijanie obu technologii w kontekście liczenia kosztów cyklu życia inwestycji. Prof. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska) zaapelował o szersze wykorzystanie dorobku ośrodków naukowych i kontynuację, a nawet rozszerzenie programu Rozwój Innowacji Drogowych, współfinansowanego przez GDDKiA i NCBR. Zaproponował również organizowanie cyklicznych tematycznych konferencji technicznych, bezpośrednio przez Ministerstwo lub – pod patronatem MIiB – przez taką organizację jak PKD. Prof. Kazimierz Jamroz zwrócił uwagę na najważniejsze problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego: konieczność przywrócenia nasilonego nadzoru nad prędkością , zwiększenie ochrony pieszych, wdrożenie krajowego systemu zarządzania ruchem oraz ustanowienia standardów bezpiecznych stref wokół drogi (wypadki wynikające z najechania na drzewa).

Przewodniczący Komitetu Mostowego prof. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)postulował wprowadzenie typizacji obiektów mostowych dla ograniczenia kosztów ich budowy. Przypomniał też, że obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje nowa formę zamówień innowacyjnych, z których zamawiający mogliby korzystać. Karol Markowski, p.o. dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku zaproponował podjęcie prac nad jednolitymi standardami zarządzania siecią drogową przez różne szczeble; krajowy i samorządowe. Reprezentujący środowisko projektantów: Tadeusz Suwara (prezes Transprojektu Warszawa) i Marek Rytlewski (dyrektor naczelny Transprojektu Gdańskiego) zwrócili uwagę na konieczność eliminowania barier administracyjnych, przewlekłości procedur i niepotrzebnych działań, czego przykładem są rozbudowane na nieznaną nigdzie skalę pozwolenia wodno-prawne. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych inwestorzy przerzucili na wykonawców, choć sami są znacznie lepiej umocowani do kontaktów z innymi organami administracji.

Jerzy Szmit podziękował przedstawicielom PKD za cenne merytoryczne propozycje i za ofertę szerokiej współpracy w obszarze regulacji technicznych. Jej szczegółowe formy zostaną ustalone w toku roboczych kontaktów PKD z MIiB.

Loading...