Konstruktywnie o destrukcie

Wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz Ministrowie: Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Klimatu Michał Kurtyka to adresaci wspólnego wystąpienia 4 organizacji drogowych w sprawie zmian w traktowaniu tzw. odpadów budowlanych. 7 maja PKD zaprasza na kolokwium on-line w sprawie destruktu asfaltowego.

Pod pismami podpisali się prezesi: Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Andrzej Wyszyński i Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek. Organizacje, reprezentujące szeroki przekrój branży drogowej, wnioskują o uznanie procesu budowlanego za tożsamy z procesem produkcyjnym. Chcą także usunięcia z katalogu odpadów materiałów, które wytwarzane są na budowach i mogą być w dużej mierze ponownie wykorzystane jako produkty, np. beton i gruz betonowy, mieszanki bitumiczne (destrukt asfaltowy), cegły i gruz ceglany, gleba i ziemia niezanieczyszczona oraz tłuczeń torowy (kruszywo).

Materiały te są – zwracają uwagę sygnatariusze pism – w większości pełnowartościowymi produktami, które bezpośrednio lub po dalszym przetworzeniu mogą być z powodzeniem wykorzystywane. Zgodnie z polskim ustawodawstwem pod pojęciem odpadu rozumie się „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. Wykonawcy na wielu projektach nie zamierzają pozbywać się tych przedmiotów (materiałów) lecz ponownie wykorzystać podczas realizacji robót, ale niestety są zobowiązywani do tego decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji drogowych. Organy ochrony środowiska kierują się swoją interpretacją przepisów ustawy o odpadach.

Zmiana tego stanu – wskazują autorzy listu – przyśpieszyłaby i ułatwiła procesy budowlane. Klasyfikowanie pełnowartościowych materiałów i elementów budowlanych jako bezużytecznych odpadów jest sprzeczne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, do której dążą praktycznie wszystkie kraje Europy. Proces przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym ma na celu poprawę konkurencyjności, promowanie trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Jednocześnie, do czasu wprowadzenia systemowej regulacji traktowania tych materiałów, organizacje chcą tymczasowego wyłączenia stosowania ustawy o odpadach w stosunku do największych strumieni materiałów wytwarzanych i wykorzystywanych na terenie budowy, w tym betonu i gruzu, destruktu asfaltowego, niezanieczyszczonej gleby i ziemi. Spodziewanym efektem ma być usprawnienie procesów inwestycyjnych w sytuacji spowodowanej stanem epidemii.

7 maja o godz. 11:00 PKD zaprasza na kolokwium on-line „Uwarunkowania szerszego stosowania destruktu asfaltowego w budownictwie drogowym”. W programie znajda się m.in. informacje o skali problemu z którym mamy do czynienia, naukowych podstawach zastosowania granulatu asfaltowego w drogownictwie oraz przykłady praktycznych doświadczeń firm budowlanych w zagospodarowaniu odpadów. Szczegóły wkrótce na stronie internetowej i na Facebooku.

Przeczytaj pismo

Loading...