Ministerstwo Infrastruktury rekomenduje kolejne wytyczne – WR-D-63 oraz WR-D-64

Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania opracowanie:
– WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg (wersja 01-2022.07.18).

– WR-D-64 Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg (wersja 01-2022.07.18).

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie w zakładce „WR-D”.
Z kolei tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych wraz z odniesieniem się Zespołu Autorskiego do tych uwag oraz opinia Komitetu Technicznego Drogownictwa dostępne będą na ww. stronie internetowej w zakładce „Konsultacje publiczne” przez 3 miesiące od daty rekomendacji.

Loading...