Opinie zarządców dróg: ostrożnie z rowerami
Wzrastający ruch rowerów widać zwłaszcza w miastach. Na zdjeciu: Rondo Mogilskie w Krakowie. Fot. Marcin Hyła Miasta dla RowerówWzrastający ruch rowerów widać zwłaszcza w miastach. Na zdjeciu: Rondo Mogilskie w Krakowie. Fot. Marcin Hyła Miasta dla Rowerów

PKD poparł uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, które zgłosili zarządcy dróg samorządowych. Najistotniejsze zmiany w projekcie dotyczą dróg dla rowerów. Zarządcy zwracają uwagę na konieczność przemyślenia pewnych ułatwień dla rowerzystów, które mogą być ryzykowne dla nich bądź innych użytkowników dróg._x005F_x000D_

W ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach swoje opinie nadesłali do Polskiego Kongresu Drogowego przedstawiciele administracji drogowej. Założenia projektu prezentowaliśmy tu:_x005F_x000D_

Zasadniczą częścią nowego rozporządzenia są uregulowania stosowania znaków drogowych na drogach dla rowerów. Zdaniem zarządców dróg, nie wszystkie proponowane zmiany faktycznie zwiększają bezpieczeństwo rowerzystów. Obecne przepisy nie dają np. możliwości lokalizowania przejazdu dla rowerzystów poza skrzyżowaniem dróg, a zgodnie z projektem będzie to możliwe. Przekraczanie drogi może wtedy być dla rowerzystów bardziej ryzykowne._x005F_x000D_

Zwracają też uwagę na niespójność przepisów. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określają tzw. skrajnię dla drogi rowerowej na 0,2 m. W związku z tym proponowany zapis, że znaki pionowe dla rowerów umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi tej drogi jest niewłaściwy: skoro w odległości 20 cm od krawędzi drogi rowerowej można umieszczać inne urządzenia to nie ma podstaw, aby znaki drogowe montować w większej odległości. Ponadto obowiązek montażu znaków w odległości 0,5 m od krawędzi drogi rowerowej może uniemożliwić funkcjonowanie już istniejących dróg rowerowych (może nie być miejsca na umieszczenie znaku). Przy budowie nowych dróg będzie też potrzeba więcej terenu, co szczególnie w warunkach miejskich może przesądzać o braku możliwości budowy._x005F_x000D_

Zakładane w projekcie ułatwienia dla rowerzystów budzą obawy także z punktu widzenia korzystania z dróg przez innych użytkowników. Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na jezdni jednokierunkowej bez zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym powoduje brak jednoznaczności przy wykonywaniu pewnych manewrów – zwraca uwagę Komisja Drogownictwa Miejskiego. Czy kierowców pojazdów innych niż rowery obowiązują przepisy jak na drodze jednokierunkowej czy dwukierunkowej? Czy można się zatrzymać po lewej stronie drogi? A jak zachować się przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo? Na drodze jednokierunkowej należy zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, na drodze dwukierunkowej do osi jezdni. A przypadku „kontra ruchu rowerowego” jak należy ustawić pojazd, aby być w zgodzie z przepisami? Zastosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować kolizją z pojazdem jadącym z przeciwka._x005F_x000D_

Nie określono również przy jakich parametrach jezdni dopuszczony jest ruch rowerów „pod prąd”._x005F_x000D_

Zdaniem zarządców dróg w miastach, przepisy dotyczące stosowania znaku C-13a („koniec drogi dla rowerów”) uwzględniają tylko 3 przypadki: – droga dla rowerów kończy się i następuje włączenie do jezdni, – droga dla rowerów „przechodzi” w drogę dla rowerów i pieszych i wtedy można znaku C-13a nie stosować, – droga dla rowerów kończy się a ruch jest kierowany na drugą stronę jezdni (bez przejazdu rowerowego). Wykreślono zapis mówiący o zaleceniu przeprowadzania roweru po przejściu dla pieszych w przypadku niemożności bezpiecznego wyznaczenia przejazdu dla rowerzystów. Jest to zabieg niezrozumiały – ocenia KDM. Dotychczasowy zapis poniekąd obligował do wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ciąg rowerowy kierowany jest na drugą stronę drogi, a warunki lokalne nie pozwalają na bezpieczne wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów. Brak tego zapisu nie wpłynie na zmianę uwarunkowań terenowych, może natomiast skutkować koniecznością budowania dodatkowych, często długich objazdów prowadzących drogi rowerowe do skrzyżowań._x005F_x000D_

Wiele uwag do rozporządzenia bierze się z codziennej praktyki zarządzania miejskimi ulicami. Dużo kłopotu sprawia oznakowanie miejsc postojowych w ścisłym centrum miasta. Zgodnie z proponowanym zapisem, stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. W uzasadnieniu wyjaśniono, że ma to ułatwić ich lokalizację. Z drugiej strony linie wyznaczające stanowiska postojowe stosuje się „.. na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk”. Czyli na parkingach z wydzielonymi konstrukcyjnie miejscami np. z kostki wystarczy oznakowanie pionowe, a na ulicach/drogach musi być pionowe, poziome i jeszcze niebieska nawierzchnia._x005F_x000D_

W zabytkowych centrach miast często w ramach tzw. rewitalizacji układa się nawierzchnię ulic tworzącą wzory, wykonaną z kamieni, stanowiącą spójną z otaczającą zabudową wizję architektoniczną. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatne miejsca parkingowe, muszą być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Nasuwa się wniosek, aby na takich ulicach umożliwić oznakowanie miejsc postojowych, również dla osób niepełnosprawnych, wyłącznie za pomocą oznakowania pionowego (przy użyciu znaków oraz stosownych tabliczek), bez malowania linii._x005F_x000D_

Nowy zapis rozporządzenia zakłada też konieczność malowania na wydzielonym pasie ruchu dla autobusów napisów – oprócz BUS – pokazujących kto ma prawo z niego korzystać. Zachodzi obawa, że przy dużej liczbie dopuszczonych użytkowników takiego pasa oznakowanie poziome będzie nieczytelne. Jeżeli są to np. tylko taksówki lub rowery to jeszcze nie ma takiego problemu z malowaniem. Ale jeżeli dochodzą jeszcze inne służby porządkowe (których przejazd po BUS-pasie nie powoduje utrudnień dla autobusów, np. POLICJA, ZTM, SŁUŻBA CELNA itp.), to brakuje miejsca na jezdni aby wszystkie nazwy wypisać. W związku z tym właściwe jest, aby dopuścić możliwość określania innych użytkowników BUS-pasa wyłącznie przy użyciu tabliczek pod znakami D-11 i D-12._x005F_x000D_

Opinia Komisji Drogownictwa Miejskiego

Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Loading...