Nowe władze i nowe cele PKD
Nowy Zarząd PKD (od lewej): J. Bohatkiewicz, Zb. Tabor, Al. Cybulska, Zb. Kotlarek, J. Żukowska i I. Ruttmar. Na zdjęciu brakuje: W. Królikowskiego, L. Rafalskiego i M. Rytlewskiego. fot. PKDNowy Zarząd PKD (od lewej): J. Bohatkiewicz, Zb. Tabor, Al. Cybulska, Zb. Kotlarek, J. Żukowska i I. Ruttmar. Na zdjęciu brakuje: W. Królikowskiego, L. Rafalskiego i M. Rytlewskiego. fot. PKD

Zbigniew Kotlarek został ponownie wybrany na prezesa Zarządu PKD. Wybrano także nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2025.

W skład Zarządu stowarzyszenia, oprócz prezesa Kotlarka, wybrano: dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, profesora Politechniki Lubelskiej, dr inż. Igora Ruttmara, prezesa Instytutu Badań Technicznych TPA oraz Zbigniewa Tabora, dyrektora ZDW w Katowicach, przewodniczącego Konwentu Dyrektorów ZDW – jako trzech wiceprezesów. Członkami Zarządu zostali: Aleksandra Cybulska, delegat techniczny PIARC; Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny IBDiM, Marek Rytlewski, prezes Zarządu Transprojektu Gdańskiego i dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Obradujące 16 września w Warszawie Walne Zebranie Członków stowarzyszenia powołało także Komisję Rewizyjną w składzie: Dariusz Skowroński – przewodniczący, Kamila Chudzik i Lesław Kmieć – wiceprzewodniczący oraz: Małgorzata Drożdżyńska-Dudzińska i Dariusz Sieluk – członkowie.

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie miało obradować w marcu, ale musiało zostać przeniesione z uwagi na pandemię i wprowadzony wówczas zakaz zgromadzeń. Przeniesione na wrzesień obradowało z zachowaniem zalecanych rygorów sanitarnych. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Z uwagi na upływ kadencji władz wybranych na okres 2015-2020, zebranie było okazją do podsumowania tego okresu w działalności stowarzyszenia. W roku 2017 przyjęliśmy – przypomniał prezes Zb. Kotlarek – strategię działań nazwaną „Kongres 2025”. Data w tytule nie była przypadkowa, oznacza ona bowiem stulecie powstania Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, za którego kontynuatora się uważamy. W strategii założono osiągnięcie w roku 2020 kamienia milowego w postaci nowej pozycji PKD.

Do tego czasu Polski Kongres Drogowy miał się stać:

A. Międzynarodowo uznanym reprezentantem polskiego środowiska drogowego.

B. Opiniotwórczym przedstawicielem środowiska drogowego, zwłaszcza w sprawach techniki i technologii

C. Głównym partnerem władz politycznych w sprawach dotyczących administracji drogowej.

D. Dobrze rozpoznawalną marką we wszystkich pokoleniach drogowców, w tym najmłodszych

E. Silną i dobrze postrzeganą organizacją

Myślę, że dziś możemy powiedzieć, że zdecydowaną większość zakładanych celów osiągnęliśmy – podsumował prezes Kotlarek.

PKD jako organizacja wiedzy

Wystąpienie programowe nowego Zarządu również operowało horyzontem najbliższych kilku lat. Kierunek działań w tym czasie da się streścić w haśle „PKD jako organizacja wiedzy” – powiedział wiceprezes Zarządu i przewodniczący Rady Programowej prof. Janusz Bohatkiewicz. Chcemy być liderem w zakresie współpracy i wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nowoczesnych rozwiązań spełniających zasady zrównoważonego rozwoju w drogownictwie. Zwieńczeniem tych działań powinien stać się „Kongres Stulecia”, albo w rocznice powstania stowarzyszenia albo I Polskiego Kongresu Drogowego, który zebrał się w roku 1928.

Realizacja tej wizji będzie wymagać stałego rozwoju narzędzi przekazu doświadczeń i wiedzy oraz ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Infrastruktury Sejmu RP, administracją drogową z GDDKiA na czele, IBDiM i ośrodkami badawczymi. Jako Komitet Narodowy PIARC będziemy także korzystać z zasobów wiedzy tej organizacji i jej Komitetów Technicznych.

Przykładem takiej współpracy jest prowadzenie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury konsultacji nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Wspomaganie procesu zmian Wytycznych Rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury byłoby zadaniem stałych Komitetów Technicznych.

W przyjętej uchwali członkowie stowarzyszenia obecni na zebraniu zatwierdzili takie kierunki działalności na najbliższy okres.

Loading...