Opinia PKD w sprawie bezpieczeństwa pieszych

PKD popiera projektowane zmiany ustaw mające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza na przejściach. Jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji liczby i lokalizacji przejść dla pieszych.

W ramach ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustaw: Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami Polski Kongres Drogowy przesłał swoje stanowisko. Powstało ono na podstawie opinii sformułowanych przez Radę Programową pod przewodnictwem dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, profesora Politechniki Lubelskiej i współpracujących z PKD ekspertów: prof. Stanisława Gacy z Politechniki Krakowskiej i prof. Kazimierza Jamroza z Politechniki Gdańskiej.

Wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce oraz doświadczenia innych krajów związane z kształtowaniem prędkości i ruchem pieszym uzasadniają kierunek zmian jaki został przyjęty w projekcie – wprowadzanie bardziej skutecznych środków ochrony pieszych – czytamy w stanowisku.

PKD zaproponował nową redakcję kluczowego przepisu mówiącego o obowiązkach kierowcy zbliżającego się do przejścia – po to, by uniknąć niejasności interpretacyjnych. Ta propozycja brzmi tak:

„Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu oczekującemu na skorzystanie z przejścia, wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.”

Jednocześnie należy podkreślić, że jednoznaczny wymóg ustąpienia pierwszeństwa pieszemu może dotyczyć tylko przejść zlokalizowanych na odcinkach dróg i ulic z dopuszczalną prędkością nie większą niż 50 km/h (przejścia bez sygnalizacji świetlnej) i na przejściach zapewniających ich bardzo dobrą widoczność. Trzeba też mieć świadomość, że bezwzględne zastosowanie wszystkich wymagań w stosunku do wyznaczonych przejść dla pieszych, szczególnie na drogach zamiejskich nie zawsze będzie uzasadnione i niekiedy niemożliwe. Dlatego przed wejściem w życie zaproponowanych zapisów należy uporządkować systematykę przejść dla pieszych oraz zweryfikować ich liczbę i lokalizację.

Dodatkowo PKD zwrócił uwagę na proponowaną zmianę w art. 20, gdzie dopuszcza się prędkość pojazdów lub zespołu pojazdów 50 km/h na obszarze zabudowanym. Na wielu odcinkach dróg zarządcy dróg stosując oddzielone od jezdni chodniki dla pieszych podnieśli prędkość ponad 50 km/h. Stan taki powinien być utrzymany a ograniczenie prędkości do 50 km/h powinno występować w takich sytuacjach w rejonie przejść dla pieszych i innych użytkowników (rowerzystów).

Opinia PKD

Loading...