2,5 miliarda na bezpieczniejsze drogi krajowe
Jednym z ważniejszych zadań Programu jest oddzielanie ruchu rowerów i pieszych od jezdni poza terenem zabudowanym. Fot. PKDJednym z ważniejszych zadań Programu jest oddzielanie ruchu rowerów i pieszych od jezdni poza terenem zabudowanym. Fot. PKD

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło do konsultacji projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”.

Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA. Ma to się dokonać poprzez realizację inwestycji drogowych takich jak np. budowa chodników, przebudowa skrzyżowań czy doświetlenie przejść dla pieszych. W ciągu czterech lat z Krajowego Funduszu Drogowego ma na to zostać wydane 2,5 miliarda złotych.

Powodem wdrożenia programu jest – jak czytamy w uzasadnieniu – utrzymujący się wciąż wysoki współczynnik śmiertelności w wypadkach drogowych, który należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Zwłaszcza ostatnie lata mogą niepokoić, gdyż w roku 2018 oraz 2019 roku zmniejszyła się liczba wypadków i osób rannych, przy jednoczesnym wzroście liczby osób zabitych.

Inwestycje w ramach Programu będą miały na celu poprawę warunków niechronionych uczestników ruchu, a w szczególności: poprawę warunków widoczności pieszego/rowerzysty przez kierowcę oraz pojazdów przez pieszych/rowerzystów na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerzystów, efektywne oświetlanie i doświetlanie przejść dla pieszych/przejazdów dla rowerzystów a także przystanków publicznego transportu zbiorowego i dojść do nich. Ma w większym niż dotąd stopniu następować rozdzielanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów za pomocą fizycznych środków, w tym wykonywania dedykowanej infrastruktury dla pieszych. To samo dotyczy rowerzystów: ma następować rozdzielanie ruchu rowerów od ruchu innych pojazdów i pieszych, a parametry użytkowe nawierzchni infrastruktury dla pieszych i rowerów mają być podniesione.

Przewiduje się również wykonywanie peronów na przystankach publicznego transportu zbiorowego oraz bezpiecznych dojść do tych peronów i budowę zatok autobusowych. Na drogach będą przebudowywane skrzyżowania i budowane lewoskręty, przewiduje się także poprawę warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń. Poprawiana ma być geometria skrzyżowań dróg, w szczególności w zakresie kanalizacji ruchu oraz fizycznych środków ograniczania prędkości przed skrzyżowaniami. Ma być mniej punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczana będzie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych.

Zadaniami wykonywanymi w ramach realizacji Programu ma być również dostosowywanie przekrojów drogowych do faktycznych potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu. Szczególnie można się spodziewać likwidacji dwukierunkowych przekrojów jednojezdniowych o co najmniej czterech pasach ruchu, wprowadzania przekroju 2+1 poprzez wykonywanie dodatkowych, naprzemiennych pasów ruchu do wyprzedzania i likwidacji dwukierunkowych przekrojów jednojezdniowych z szerokimi poboczami utwardzonymi.

W otoczeniu jezdni mają być wprowadzane strefy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców, tzn. stref wolnych od przeszkód, o łagodnie wyprofilowanych skarpach i nasypach. Szczególnie niebezpieczne miejsca na jezdniach dróg oraz w miejscach bez wyodrębnionej infrastruktury dla pieszych i rowerów maja być skutecznie oświetlane i doświetlane.

Lista rekomendowanych działań jest znacznie dłuższa. Warto zauważyć, że pokrywają się na ogół z zapisanymi proponowanymi przez autorów wytycznych do projektowania dróg i infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, które też są obecnie w procesie konsultacji publicznych.

Poza środkami finansowymi Krajowego Funduszu Drogowego (nowy program nie zmniejsza limitu wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych – to będą nowe pieniądze), zakłada się możliwość wkładu samorządowego w realizację zadań objętych Programem na podstawie porozumienia zarządcy drogi z zainteresowaną jednostką samorządu terytorialnego. „Powyższe źródło należy traktować jako uzupełniające, pozwalające na elastyczne zarządzanie bieżącymi potrzebami z tego zakresu” – czytamy w dokumencie.

Na uwagi do projektu Ministerstwo Infrastruktury oczekuje do 3 grudnia. Można je także przesyłać do Polskiego Kongresu Drogowego na adres: opinie@kongresdrogowy.pl do 2 grudnia bm.

Projekt PBID

Uzasadnienie

Loading...