Konsultacje nowego Prawa zamówień

Trwają konsultacje projektu zupełnie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Rządowe instytucje organizują 16 lutego w ich ramach nietypową formę debaty – hackathon.

Hackathon to dosłownie tłumacząc „maraton hakowania”, gdyż pierwotnie słowo odnosiło się do spotkań typu „burza mózgów” programistów komputerowych, przed którymi stawiano problem do rozwiązania. Ze środowiska informatycznego przeszło do szerszego stosowania, oznaczając pracę ekspertów, podzielonych na małe grupy wypracowujące pomysły, które później są przedstawiane i dyskutowane. Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizują takie spotkanie 16 lutego w Warszawie. Chęć udziału w nim należy zarejestrować do 8 lutego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie UZP

Tematem dyskusji będzie ogłoszony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 2004 roku. Jak podkreślają autorzy projektu, reguluje ona niezwykle ważny obszar życia gospodarczego. Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych w roku 2017 wyniosła ok. 234,6 mld zł. Zamówienia publiczne wywierają bezpośredni i natychmiastowy wpływ na krajową gospodarkę, w tym jej najistotniejsze branże. Sektor usług oraz produkcja przemysłowa powiązana z budownictwem i infrastrukturą w znacznej mierze zależne są od rynku zamówień. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę całkowitych przychodów, w tym dla co dziesiątego to 75% przychodów.

Nowe prawo ma realizować wielokrotnie zgłaszane postulaty zwiększenia przejrzystości i spójności regulacji w tym obszarze. Ma ułatwić wybieranie rozwiązań najbardziej efektywnych w dłuższym okresie, a nie najtańszych. Przepisy mają także zachęcać do częstszego stosowania zamówień w innych trybach niż przetarg nieograniczony i wolna ręka (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia oraz partnerstwo innowacyjne i licytacja elektroniczna). Celem jest także przeciwdziałanie zmniejszaniu się zainteresowania wykonawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań złożona została tylko jedna oferta).

Innym celem – jak czytamy w ocenie skutków regulacji – ma być rozwiązanie problemu związanego ze sporami pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi. Takie spory należą do bardzo skomplikowanych i pochłaniających dużą ilość zasobów. Ich rozstrzyganie zajmuje od 2 do 4 lat w I instancji, a razem z postępowaniem apelacyjnym w wielu przypadkach 6 i więcej lat. Negatywne konsekwencje to nie tylko koszty sprawy w sądzie, ale przede wszystkim zagrożenie realizacji inwestycji publicznych. Celem nowych przepisów jest zwiększenie roli pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Już wcześniejsza zmiana przepisów (polegająca na jednoznacznym wskazaniu, że zawarcie ugody jest jedną z możliwości, które należy brać pod uwagę w sporze z przedsiębiorcą) ujawniła zapotrzebowanie na szersze stosowanie tego rozwiązania. Projektowane przepisy Pzp stanowią rozwinięcie i dopełnienie dotychczasowych zmian legislacyjnych oraz zapewniają ich efektywne wykorzystanie.

Z projektem nowej ustawy Pzp można zapoznać się w tym miejscu.

Loading...