Będą wyczekiwane zmiany w przepisach technicznych

Po niemal 20 latach od wydania najważniejszych przepisów technicznych w drogownictwie, MIB szykuje się do zmiany rozporządzenia o warunkach technicznych dla dróg publicznych. Postępują także prace nad standaryzacją obiektów mostowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje przetarg na wykonanie opracowania pt.„Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych”. Na początek zaprasza zainteresowanych do składania propozycji cen za wykonanie takiego zamówienia. Szacowaną wartość zamówienia należy przesłać do 31 sierpnia 2017 r.

Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do przeanalizowania przynajmniej 40 projektów na drogach różnych kategorii i różnych klas technicznych w kontekście: kosztów realizacji, ich funkcjonalności i wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ma przy tym zwracać uwagę na takie elementy jak: szerokość pasa drogowego, w tym rozmiar terenu przeznaczonego na skrzyżowania i węzły, liczba jezdni i pasów ruchu na jezdni, szerokość pasów ruchu, szerokości i rodzajów konstrukcji nawierzchni poboczy, szerokości chodnika i dróg dla rowerów, pochylenia poprzeczne i podłużne itp. Spodziewanym efektem tak szeroko zakrojonej analizy ma być odpowiedź na pytania jak rozwiązania projektowe wpłynęły na koszt realizacji inwestycji drogowych oraz czy możliwe i uzasadnione jest ich zoptymalizowanie w kontekście racjonalizacji tych kosztów, przy zachowaniu funkcjonalności drogi i niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca na podstawie tej analizy, a także wiedzy z literatury i doświadczeń praktycznych, będzie następnie miał zaproponować optymalizację rozwiązań projektowych w celu racjonalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych. Służyć temu będzie nowa struktura wymagań technicznych w drogownictwie, uwzględniająca m. in. zmianę aktów prawnych powszechnie obowiązujących (jak np. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) i tych o charakterze rekomendacji: wytycznych, katalogów typowych rozwiązań, podręczników dobrych praktyk, instrukcji itp. – rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu. Wykonawca ma również opracować cały zestaw tych dokumentów technicznych.

Dlaczego potrzebne są zmiany?

System wymagań technicznych w drogownictwie, obowiązujący obecnie w Polsce, wzbudza wiele zastrzeżeń – chociażby ostatnio było to jednym z tematów poruszanych podczas spotkania środowiska projektantów z kierownictwem GDDKiA. Podstawowe rozporządzenia pochodzą z końca XX wieku . Regulacje zawarte w tych aktach prawnych, opierają się na wiedzy technicznej i rozwiązaniach stosowanych wówczas w drogownictwie. Na ich podstawie wybudowano, rozbudowano i przebudowano w Polsce tysiące kilometrów dróg publicznych – podkreśla Ministerstwo, ale odstają od najnowszej wiedzy i doświadczenia inżynierskiego. Jednym z niekorzystnych tego efektów jest wzrastająca z roku na rok liczba wniosków o wyrażenie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, co może świadczyć o postępującym procesie dezaktualizacji wymagań w nich zawartych.

Resort infrastruktury zwraca też uwagę, że po realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz po zakończeniu kolejnej perspektywy finansowej UE główny nacisk zostanie położony na rozbudowę i przebudowę, a także na eksploatację i utrzymanie dróg już wybudowanych. Oczekuje zatem istotnego rozwinięcia wymagań technicznych w tym kierunku.

Katalog mostowy

Natomiast do 7 września br. Ministerstwo oczekuje na oferty w postępowaniu na wykonanie opracowania pt. „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów” wraz z raportem z analiz niezbędnych do jego opracowania.

W 2016 r. Komitet Sterujący ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych rekomendował Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa opracowanie m. in. katalogu typowych projektów konstrukcji mostowych oraz katalogu typowych projektów detali mostowych. Wiązało się to z postulatem ujednolicenia rodzajów konstrukcji i wyposażenia obiektów m. in. poprzez określenie jednolitych zasad doboru tych elementów, przy uwzględnieniu czynników techniczno-technologicznych, ekonomicznych, funkcjonalnych i środowiskowych, przy czym główny nacisk powinien być położony na wdrażanie rozwiązań technicznych i technologicznych sprzyjających ograniczaniu kosztów. Obecnie – podkreśla Ministerstwo – brak jest powszechnie obowiązujących bądź zalecanych do stosowania standardów w tym zakresie, co powoduje, że przy realizacji obiektów mostowych na drogach publicznych stosowane są niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne, efektowne wizualnie, lecz charakteryzujące się wysokimi kosztami realizacji. Ponadto brak regulacji w zakresie typowych elementów i systemów konstrukcji powoduje, że w ciągu jednej drogi publicznej stosowane są często różnorodne rozwiązania, generujące wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów mostowych i przepustów.

Resort przewiduje że katalog po przeprowadzeniu konsultacji, zostanie rekomendowany do stosowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wszystkich drogach publicznych.

Więcej informacji

Loading...