Silniejsze zaangażowanie PKD w transfer wiedzy technicznej
Jeden z węzłów na drodze S8 Warszawa-Białystok. Fot.Transprojekt WarszawaJeden z węzłów na drodze S8 Warszawa-Białystok. Fot.Transprojekt Warszawa

Walne Zebranie Członków Polskiego Kongresu Drogowego, które obradowało 22 czerwca, udzieliło absolutorium Zarządowi wybranemu w 2015 r. na nową pięcioletnią kadencję. Przyjęło również plan działań, w którym wskazano na misję stowarzyszenia polegającą na sprzyjaniu podnoszeniu jakości sieci drogowej w Polsce przez transfer wiedzy. Ma temu służyć intensyfikacja współpracy międzynarodowej i nowa formuła działania Komitetów Technicznych.

Podsumowując działalność Kongresu w 2015 r. prezes zarządu Zbigniew Kotlarek przypomniał, że rok wcześniej zapowiadały się lepsze czasy dla stowarzyszenia, czego wyrazem był osiągnięty w 2014, roku po raz pierwszy po pięciu latach strat, dodatni wynik finansowy. Dziś można już z całą pewnością obwieścić, że trudny okres, gdy nawet samo istnienie Kongresu było zagrożone, szczęśliwie się zakończył. Rok 2015 umocnił korzystne tendencje, był bardzo udany pod względem programowym.
Do najważniejszych osiągnięć tego roku trzeba zaliczyć wspólne opracowanie przez dziewięć organizacji społecznych i zawodowych działających w obszarze drogownictwa “Białej Księgi branży drogowej”. Dokument został przygotowany na przełomie listopada i grudnia 2015 r. “Biała Księga” zawiera kilkadziesiąt postulatów, zgrupowanych w sześciu rozdziałach. Dokument został przekazany Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa posłom z Komisji Infrastruktury, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad i innym urzędom mającym wpływ na funkcjonowanie drogownictwa.
Moment, w którym doszło do opracowania tak ważnego dokumentu dowodził wiary, że wreszcie po drugiej stronie znalazł sie partner do rozmowy, skłonny wysłuchać co ma do powiedzenia środowisko – podkreślił Z. Kotlarek. Jeszcze do niedawna zgłaszanie jakichkolwiek postulatów przypominało “pisanie na Berdyczów”. Teraz tak się złożyło, że rząd chce współpracować z reprezentacją środowiska. Bardzo ważna zmiana nastąpiła również w nastawieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po tym jak na początku grudnia 2015 r. na pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora został powołany Jacek Bojarowicz. Dawną arogancję zastąpiła otwartość na dialog i chęć wysłuchania argumentów drugiej strony. Mamy nadzieję, że to będzie trwała zmiana w funkcjonowaniu tej instytucji – stwierdził prezes PKD.
Umocnienie wewnętrzne stowarzyszenia pozwoli jeszcze lepiej realizować jego podstawową misję. Wspieranie starań o podnoszenie standardów sieci drogowej PKD będzie realizował poprzez uczestniczenie w pracach Rady Ekspertów przy Ministrze infrastruktury i Budownictwa, w której zasiada dwóch przedstawicieli stowarzyszenia. Chyba jeszcze większe znaczenie przywiązujemy do zapowiedzianego powołania innego ciała – Komitetu Technicznego. Wielokrotnie powtarzanym postulatem środowiska drogowego była potrzeba ustanowienia gospodarza całej sieci drogowej. Zapowiedzią tego są propozycje zmian w ustawie o drogach publicznych, wyposażające ministra właściwego do spraw transportu w możliwość wydawania i rozpowszechniania wzorców, przykładów i standardów technicznych. Te uprawnienia są kluczowym elementem dla stworzenia nieistniejącego w praktyce systemu przepisów techniczno-budowlanych. Trzeba poszukiwać najlepszej formy instytucjonalnej funkcjonowania ciała odpowiedzialnego za regulacje techniczne, w tym skorzystania z doświadczeń innych krajów, m.in. Niemiec gdzie taką rolę pełni niezależna organizacja, korzystająca z wiedzy zgromadzonej w jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach branżowych oraz w administracji – stwierdził Zbigniew Kotlarek.
Polski Kongres Drogowy i w tym obszarze zaoferuje swoje możliwości organizowania prac różnych firm, instytucji i pojedynczych osób dla wypracowywania innowacyjnych rozwiązań i transferu wiedzy. W tym celu zintensyfikowana zostanie współpraca z partnerami niemieckimi: BASt (Federalny Instytut Badawczy Dróg) i FGSV (Towarzystwo Naukowe Dróg i Komunikacji).
Kolejnym krokiem w zacieśnianiu tej współpracy, na której polskie drogownictwo może bardzo skorzystać, powinno być dopasowanie struktur organizacyjnych dla prowadzenia działalności badawczej do tej która jest w FGSV, co ułatwi transfer wiedzy i wspólne realizowanie projektów. W tym celu Walne Zebranie przyjęło uchwałę, upoważniającą Zarząd do przekształcania i zmieniania zakresu działań istniejących w PKD Komitetów, tak by mogły one spełniać rolę Grup Roboczych, czyli dobrze znanych form pracy u niemieckich partnerów. W pierwszej kolejności chodzi tu o Grupy Robocze: Nawierzchni Bitumicznych oraz Nawierzchni Betonowych.

Loading...