29 września start konsultacji nowych wymagań technicznych
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PixabayZdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay

Ministerstwo Infrastruktury powierzyło Polskiemu Kongresowi Drogowemu prowadzenie konsultacji nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Inauguracja nastąpi 29 września.

Na podstawie umowy podpisanej 14 września stowarzyszenie PKD przygotuje i przeprowadzi konsultacje przygotowanego w Ministerstwie nowego systemu wymagań technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich. Konsultacje będą miały formę webinariów, odbywających się we wtorki o stałej porze – godz. 10:00. Uruchomione zostanie również dedykowane do celów konsultacji forum dyskusyjne, na którym będzie można zadawać pytania ekspertom – autorom opracowań i przedstawiać swoje propozycje zmian.

Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie, którego częścią będą wzorce i standardy, w formie wytycznych do dobrowolnego stosowania. Może je wydawać, rozpowszechniać bądź rekomendować – zgodnie z ustawą o drogach publicznych – minister właściwy do spraw transportu. Wzorce i standardy dotyczą przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg.

Celem WiS jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie. Są środkiem do osiągnięcia pożądanej standaryzacji, ujednolicania i zwiększania czytelności dróg publicznych pod względem parametrów funkcjonalno-technicznych z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego.

Wzorce i Standardy nie stanowią obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, są przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Natomiast w WiS można będzie znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w PTB. Więcej o nowym systemie przeczytać można w specjalnej zakładce na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Inauguracja konsultacji nastąpi podczas webinarium w dn. 29 września o godz. 10:00. Przedstawiciel MI Grzegorz Kuczaj zaprezentuje system nowych wymagań technicznych, a szefowie przygotowujących wytyczne zespołów: prof. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska – wytyczne dotyczące dróg publicznych), prof. Janusz Rymsza (IBDiM – wytyczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich) i prof. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska – projektowanie obiektów mostowych w nowym systemie) scharakteryzują powstałe pod ich kierownictwem opracowania. Poszczególne Wytyczne będą bardziej szczegółowo omówione podczas następnych 9 webinariów między 6 października i 1 grudnia. Szczegółowy harmonogram będzie dostępny wkrótce.

Powierzenie nam przeprowadzenia konsultacji zmian w całym systemie projektowania drogowego, o przełomowym znaczeniu dla funkcjonowania budownictwa drogowego i mostowego odbieramy jako dowód uznania naszej pozycji w środowisku drogowym, potwierdzonej również uznaniem nas przez PIARC za Komitet Narodowy tej organizacji – powiedział po podpisaniu umowy prezes PKD Zbigniew Kotlarek. Chcemy pełnić rolę organizatora powstawania, propagowania i wymiany wiedzy technicznej w naszym kraju. Liczymy, że w konsultacjach wezmą udział jak najszersze kręgi administracji drogowej, projektantów, inżynierów – wszystkich, dla których nowe wytyczne będą narzędziem pracy.

Loading...