PKD o najważniejszych problemach drogownictwa
Inwestycja drogowa. Fot. GDDKiAInwestycja drogowa. Fot. GDDKiA

Dokończenie budowy podstawowej sieci drogowej na podstawie realnych programów, zapewnienie środków na drogi, w tym zwłaszcza na utrzymanie po wygaśnięciu napływu pieniędzy z UE, zmiana ustawy o drogach publicznych i nowe otwarcie w systemie realizacji inwestycji – to najważniejsze problemy w drogownictwie, które Zarząd PKD poddaje pod rozwagę sił politycznych kraju.


Mając świadomość konieczności zaangażowania się wszystkich sił politycznych i społecznych w rozwiązanie istotnych dla branży drogowej problemów, oferujemy współdziałanie i udostępnienie potencjału eksperckiej wiedzy, wynikającego z szerokich kompetencji członków stowarzyszenia, którzy reprezentują najszerszy przekrój środowiska – głosi stanowisko, które zostało przesłane do komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach w wyborach parlamentarnych 25 października._x005F_x000D_

Dokończyć budowę podstawowej sieci drogowej

Nie uzyskano całkowitego efektu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Żadna autostrada i droga ekspresowa nie tworzy pełnego ciągu. Efekty inwestycji będą w pełni odczuwalne po wybudowaniu całego systemu dróg szybkiego ruchu i połączeniu ich z siecią dróg samorządowych_x005F_x000D_

Zapewnić realny program i harmonogram budowy dróg krajowych

Żaden z wieloletnich Programów Budowy Dróg Krajowych programów nie został zrealizowany. Najnowszy PBDK na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025, nie zostanie zrealizowany z powodu braku dostatecznych środków finansowych. Konieczne jest: odpolitycznienie programów budowy dróg, urealnienie planów wydatków i rozłożenie w czasie harmonogramów budowy i zapewnić ich konsekwentną realizację._x005F_x000D_

Zapewnić finansowanie budowy dróg w przyszłości

Istotnym problemem będzie finansowanie budowy dróg po zakończeniu perspektywy budżetowej 2014-2020. Konieczne jest przygotowanie zasad finansowania budowy dróg po 2020 roku oraz systemu finansowania zarządzania i utrzymania siecią drogową._x005F_x000D_

Konieczne zwiększenie środków na utrzymanie

Koszt utrzymania nowo wybudowanej sieci dróg, a zwłaszcza dróg szybkiego ruchu, będzie bardzo duży. Należy zapewnić racjonalny podział środków finansowych między nakłady na: budowę nowych elementów infrastruktury drogowej oraz modernizację, remonty i jej utrzymanie._x005F_x000D_

Wprowadzenie jednolitego system opłat za korzystanie z dróg

Mamy różne systemy opłat za korzystanie dróg przez pojazdy ciężarowe i osobowe, a tradycyjny sposób pobierania opłat powoduje poważne utrudnienia w ruchu. Konieczne będzie wprowadzenie nowoczesnego i jednolitego systemu poboru opłat._x005F_x000D_

System przepisów technicznych

Obowiązujące obecnie przepisy zawierające wymagania techniczne są przestarzałe. Powinny być unowocześnione i zawierać tylko niezbędne wymagania dla dróg i drogowych obiektów inżynierskich, które nie będą barierą wdrażania innowacji. W Polsce nie ma systemu przygotowywania krajowych dokumentów aplikacyjnych i ich notyfikacji._x005F_x000D_

Zmiana ustawy o drogach publicznych

Obowiązująca ustawa o drogach publicznych z 1985 r. zawiera wiele przepisów niespójnych i niedostosowanych do współczesnych wymogów. Nową ustawa powinna zreformować zarządzanie drogami, w tym: wprowadzić regulatora, ujednolicić zarządzanie w miastach itp. Ustawa musi być przestrzegana przez same władze, dotyczy to takich spraw jak obowiązek określania przez ministra właściwego do spraw transportu kierunków rozwoju sieci drogowej albo powoływanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru._x005F_x000D_

Potrzebne nowe otwarcie w praktyce realizacji inwestycji

Prawo zamówień publicznych nie stworzyło odpowiednich ram prawnych ani dla Zamawiających ani dla Wykonawców. Zamawiający zwracają uwagę na to, że muszą działać na podstawie i w granicach prawa. Zamawiający dysponuje środkami publicznymi, a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadne jest zagwarantowanie pewnego, terminowego i solidnego wykonawstwa. Wykonawcy podnoszą, że zwłaszcza największy Zamawiający na rynku drogowym przerzuca na nich wszystkie ryzyka, wprowadza do umów klauzule uznawane w innych krajach za nielegalne bądź niewiążące. Nowe otwarcie oznaczać musi zarówno głębokie zmiany w prawie jak i w praktyce jego stosowania. Jasne przepisy i ich interpretacja muszą służyć przezwyciężeniu takich negatywnych zjawisk jak:_x005F_x000D_

  • Zaniżane ceny ofertowe
  • Brak weryfikacji zdolności wykonawców
  • Problem najniższej ceny jako jedynego kryterium
  • Niezachowanie równoważności stron w procesie inwestycyjnym. Przerzucanie wszystkich ryzyk na wykonawcę
  • Forsowanie formuły “Zaprojektuj i buduj”

Stymulować rozwój branży drogowej

Proces inwestycji drogowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie spowodował oczekiwanego rozwoju i okrzepnięcia polskich firm drogowych – tak jak stało się wcześniej w Hiszpanii czy Portugalii. Polityka organów Państwa, w tym państwowego Zamawiającego, spowodowała kryzys w branży /kilkaset firm zbankrutowało/ a nie spodziewany rozwój._x005F_x000D_

Stanowisko PKD w sprawie najważniejszych problemów drogownictwa (19.10.2015)

Loading...