Ministerstwo Klimatu pracuje nad sprawą destruktu

W Ministerstwie Klimatu powstał wstępny projekt rozporządzenia w sprawie warunków utraty statusu odpadów przez destrukt asfaltowy – poinformował sekretarz stanu Jacek Ozdoba w liście do OIGD i PSWNA.

List stanowi odpowiedź na pismo obu tych organizacji ze stycznia br., w którym wnioskowały o wydanie rozporządzenia przewidującego utratę statusu odpadów. Wiceminister przypomina, że w obecnym stanie prawnym są to odpady, ale istnieje możliwość ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. „Odpady o kodzie 17 03 02 (…) mogą być wykorzystane w procesie odzysku R5 do utwardzania dróg, poboczy i placów” – czytamy w piśmie. W takim przypadku destrukt nadal pozostaje odpadem, z wszelkimi konsekwencjami, m.in. podmioty przetwarzające destrukt powinny mieć zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Niemniej jednak – informuje wiceminister Ozdoba – mając na uwadze liczne wnioski kierowane do resortu klimatu, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych dotyczących rozporządzenia określającego szczegółowe warunki utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego. Taka możliwość – dla jednej lub kilku spraw – daje ministrowi Ustawa o odpadach. Projekt rozporządzenia, po uzyskaniu akceptacji kierownictwa resortu ma zostać poddany konsultacji ze środowiskiem drogowym.

Styczniowe pismo OIGD i PSWNA było pierwszym z całego cyklu działań, mających na celu zmianę warunków stosowania destruktu. W kwietniu cztery organizacje drogowe: OIGD, PSWNA, PZPB i Polski Kongres Drogowy skierowały wspólne wystąpienie do wicepremier Jadwigi Emilewicz oraz ministrów infrastruktury Andrzeja Adamczyka i klimatu Michał Kurtyki. Poszerzono w nim postulaty branży. Organizacje wnioskują w nim o uznanie procesu budowlanego za tożsamy z procesem produkcyjnym. Chcą także usunięcia z katalogu odpadów materiałów, które wytwarzane są na budowach i mogą być w dużej mierze ponownie wykorzystane jako produkty, np. beton i gruz betonowy, mieszanki bitumiczne (destrukt asfaltowy), cegły i gruz ceglany, gleba i ziemia niezanieczyszczona oraz tłuczeń torowy (kruszywo). Materiały te są – zwracają uwagę sygnatariusze pism – w większości pełnowartościowymi produktami, które bezpośrednio lub po dalszym przetworzeniu mogą być z powodzeniem wykorzystywane.

7 maja PKD zorganizował kolokwium on-line „Uwarunkowania szerszego stosowania destruktu asfaltowego w budownictwie drogowym”. Podsumowaniem dorobku tej konferencji i wcześniejszych prac stała się „Rekomendacja nr 1”, przesłana do kilku ministerstw i innych urzędów administracji państwowej.

Główny postulat rekomendacji to zainicjowanie, poprzez ministra właściwego ds. gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu, opracowania w drodze rozporządzenia, własnych przepisów technicznych dotyczących kryteriów utraty statusu odpadu w odniesieniu do destruktu asfaltowego. Podobne Rozporządzenie dotyczące granulatu z recyklingu dróg opracowano np. w Holandii, która jest jednym z liderów wykorzystania destruktu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Rozporządzenie należy poddać notyfikacji do Komisji Europejskiej celem sprawdzenia zgodności z odpowiednią dyrektywą.

Do momentu wprowadzenia takiego rozporządzenia, w przepisach i ich interpretacjach destrukt asfaltowy należy traktować jako produkt uboczny, bez konieczności ewidencji i wprowadzania do Bazy Danych o Odpadach BDO, bez ograniczenia miejsca i czasu magazynowania oraz bez konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.

Efekty zastosowania Rekomendacji będą wielostronne. Przede wszystkim przyczyni się to do realizacji zaleceń Unii Europejskiej związanej z neutralnością emisyjną i gospodarką obiegu zamkniętego – Zielony Ład 2050. Wystąpią korzyści środowiskowe poprzez znaczne zmniejszenie eksploatacji nieodnawialnych naturalnych źródeł surowców i zmniejszenie konieczności ich transportu. Zwiększenie kwoty recyklingu nawierzchni asfaltowych to oszczędności finansowe przy inwestycjach drogowych.

Więcej informacji o piśmie Ministra Klimatu

Loading...