Projekt rozporządzenia korzystny dla destruktu

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego. Opinie w ramach konsultacji można zgłaszać do 12 października.

Rozporządzenie ma na celu określenie warunków, po spełnieniu_x005F_x000D_
których destrukt asfaltowy przestanie być traktowany jako odpad. Ma to na celu_x005F_x000D_
ułatwienie jego stosowania w budownictwie drogowym tak, aby nie było_x005F_x000D_
wątpliwości, co do jego jakości oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania._x005F_x000D_
O wydanie takiego rozporządzenia zwracały się do Ministra Klimatu kilka razy w_x005F_x000D_
roku 2020 branżowe organizacje działające w drogownictwie, w tym Polski Kongres_x005F_x000D_
Drogowy.

W wydanej w lipcu rekomendacji eksperci PKD, na podstawie przeglądu dotychczasowego stanu wiedzy oraz wniosków z organizowanych przez PKD wydarzeń programowych, w tym kolokwium online „Nawierzchnie asfaltowe w perspektywie neutralności emisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego”, wnieśli o zainicjowanie opracowania przepisów technicznych dotyczących kryteriów utraty statusu odpadu w odniesieniu do destruktu asfaltowego.

Skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia powstał – jak informuje MK – po przeglądzie rozwiązań obowiązujących w UE, w wyniku czego stwierdzono, że “utrata statusu odpadu” w odniesieniu do destruktu asfaltowego funkcjonuje we Włoszech i Czechach. Proponowane przepisy są odzwierciedleniem rozwiązań przyjętych w tych dwóch krajach.

Zgodnie z projektowanymi przepisami destrukt asfaltowy traci status odpadów w przypadku, gdy nie będzie zanieczyszczony substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ich normalnego użytkowania, będzie zgodny z normą PN-EN 13108-8:2016-7 i będzie wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg oraz infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych. Projekt stanowi także, że łączna ilość szkodliwych substancji: wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz ilość benzo(a)pirenu w próbce odpadów destruktu asfaltowego nie przekracza maksymalnego poziomu określonego w załączniku. W celu potwierdzenia spełnienia tych kryteriów wymagane będzie pobranie próbek i wykonanie odpowiednich badań.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do destruktu asfaltowego z frezowania, poddawanego recyklingowi w technologii prowadzonej za pomocą maszyn i urządzeń w miejscu jego wytworzenia, gdyż w tej sytuacji nie dochodzi do wytworzenia odpadów.

Określenie warunków utraty statusu odpadów dla dla odpadów destruktu asfaltowego ułatwi gospodarowanie tym materiałem – czytamy w uzasadnieniu projektu. Pozwoli na ograniczenie eksploatacji złóż surowców naturalnych, zastępując naturalne kruszywo, ograniczy magazynowanie destruktu na hałdach oraz wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zgodnie z podejściem GOZ produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Projekt rozporządzenia ukazał się w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Rządowego Procesu Legislacyjnego) w dniu 2 października. Czas trwania konsultacji określono na 10 dni od chwili publikacji. Zainteresowanych tematem zachęcamy do przesyłania swoich opinii na adres email: opinie@kongresdrogowy.pl

Tekst projektu

Uzasadnienie

Loading...