MI zapowiada wzorce i standardy dla dróg i mostów

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wprowadzenie nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie, którego częścią będą wzorce i standardy, w formie wytycznych do dobrowolnego stosowania.

Na stronie internetowej Ministerstwa uruchomiona została specjalna zakładka poświęcona na początek prezentacji filozofii zmian w przepisach, a potem informowaniu o kolejnych opracowaniach, udostępnianych do powszechnego użytku. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych minister właściwy do spraw transportu (obecnie jest to Minister Infrastruktury) może wydawać, rozpowszechniać lub rekomendować wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg.

Celem WiS jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie. Są środkiem do osiągnięcia pożądanej standaryzacji, ujednolicania i zwiększania czytelności dróg publicznych pod względem parametrów funkcjonalno-technicznych z zachowaniem zasad projektowania uniwersalnego.

Wzorce i Standardy nie stanowią obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, są przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Tym samym – wyjaśnia MI – zaprojektowanie drogi lub mostu zgodnie z wytycznymi określonymi w WiS nie powoduje automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane. Natomiast w WiS można będzie znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w PTB. Nie będzie to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie. Jeśli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w PTB, będzie mógł je zastosować. Bowiem, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant.

WiS udostępniane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w formacie PDF lub w formie narzędzi cyfrowych. Dostęp do WiS jest bezpłatny i powszechny.

Loading...