Jak dobry gospodarz drogi buduje

GDDKiA szacuje, że na wybudowanie dróg krajowych ujętych w Programie Budowy na lata 2014-2023 potrzebnych będzie ok. 110 mln ton kruszyw, wiele inwestycji i remontów będą prowadzić samorządy. Konieczne jest dopuszczenie do stosowania kruszyw z lokalnych zasobów, zwłaszcza występujących w Polsce północno-wschodniej – takie wnioski formułowano podczas zakończonego 6 października w Lidzbarku II Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego.

Lokalne kruszywa polodowcowe to znaczny zasób pełnowartościowego surowca, który może stanowić alternatywę dla kruszyw łamanych – stwierdził prof. Marek Ciak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o prowadzone w tej uczelni badania ich właściwości. Wykazały one możliwość wykorzystania ich w budownictwie drogowym (podbudowy, mieszanki mineralno-asfaltowe i beton drogowy), gdyż spełniają one wymagania stawiane kruszywom drogowym, zawarte w wytycznych GDDKiA WT-1. Ich dodatkowym atutem jest też koszt, niższy o koszty transportu surowców skalnych z terenów Polski południowej._x005F_x000D_

Wykorzystanie tych zasobów wymaga stosowania realistycznych wymagań w specyfikacjach technicznych po stronie inwestorów i starań o utrzymanie jakości u producentów. Przy budowie dróg publicznych powinna obowiązywać wobec kruszyw zasada wystarczających wymagań – pokreśliła dr Marta Wasilewska z Politechniki Białostockiej. Wystarczających, to znaczy nie zawyżanych, np. przez żądanie zerowej zawartości pyłów, co w przypadku kruszyw jest praktycznie niemożliwe. W rejonie północno-wschodniej Polski znajdują się jedne z największych w Polsce zasobów kopalin piaskowo-żwirowych. Mając na uwadze wyniki badań właściwości geometrycznych i fizycznych, kruszywa ze złóż polodowcowych mogą być stosowane do warstw konstrukcji nawierzchni drogowych – dodała._x005F_x000D_

Na pewno będzie tak się działo na drogach wojewódzkich regionu – zapewnił dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemar Królikowski. W tej jednostce opracowane zostały własne wytyczne techniczne, wzorowane w dużym stopniu na takich samych dokumentach ZDW w Katowicach. Zgodnie z zasadą regionalizacji, stosowanie miejscowych materiałów ma sprzyjać realizacji przedsięwzięć drogowych w sposób oszczędny, tak jak powinien to czynić dobry gospodarz. Wola inwestora stosowania materiałów miejscowych musi być widoczna już w fazie sporządzania założeń do projektowania, przez zapisy wiążące projektantów. Taką rolę będą spełniać wymagania techniczne ZDW w Olsztynie do stosowania kruszyw lokalnych do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie i mieszanek mineralno-asfaltowych, które będą stosowane już na przełomie lat 2015/2016. Przy ich opracowaniu korzystano także z wiedzy producentów działających na terenie Warmii i Mazur._x005F_x000D_

Oszczędne budowanie dróg, bez obniżania jakości, polega także na większym udziale materiałów z recyklingu, w tym zwłaszcza gruzu betonowego. Taki gruz pochodzi z rozbiórki betonowych budynków i betonowych podbudów drogowych (płyt). Po posortowaniu tworzy sie w ten sposób dobrej jakości kruszywo, które może być wykorzystane do wykonania wstępnej podbudowy i warstw wiążących dróg, utwardzenia dróg dojazdowych, parkingów i placów oraz – w głównej mierze – do budowy korpusów ziemnych dróg III, IV i V klasy technicznej – powiedział Dariusz Sieluk, naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji ZDW w Olsztynie._x005F_x000D_

Wszystkie te działania oszczędnościowe mają na celu zmodernizowanie w obecnej perspektywie budżetowej wszystkich dróg wojewódzkich zaplanowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym – podkreślił dyr. Królikowski. Program przewiduje środki na 6 podstawowych projektów drogowych o łącznej długości 153,6 km. Jest też lista rezerwowa, obejmująca 3 projekty o długości ponad 98 km. Ponowne wykorzystanie materiałów z remontowanych dróg ma umożliwić takie zmniejszenie kosztów, by wybudować wszystko co zapisano w programie._x005F_x000D_

Po zakończeniu wszystkich robót sieć drogowa województwa będzie znacznie lepsza niż obecnie. Swój udział w tym będą mieć również inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak poinformował dyrektor Oddziału w Olsztynie Mirosław Nicewicz, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 olsztyński Oddział wybuduje 278 km za ok. 10 mld zł. Obecnie trwa juz budowa odcinków drogi Nidzica – Napierki (22,7 km), Miłomłyn – Ostróda Północ (9,2 km), Ostróda Północ – Ostróda Południe (9,7 km) i Ostróda Południe – Olsztynek (20,1 km), S51 Olsztyn Południe – Olsztynek (13,3 km), obwodnica Ostródy w ciągu drogi nr 16 (8,7 km) realizowana wraz z budową odcinka S7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. jako jedno zadanie i obwodnicy Olsztyna – (10 km) na odcinku Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe. Trwają przygotowania lub toczą sie postępowania przetargowe na dalszych 184 km dróg, w 71 km drogi ekspresowej S7 Napierki – Płońsk na terenie województwa mazowieckiego, S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (14,7 km) i drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki o dł.63 km._x005F_x000D_

II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe zgromadziło przeszło 120 przedstawicieli administracji drogowej, firm projektowych i wykonawczych, a także producentów kruszyw. Przed obradami w Lidzbarku Warmińskim uczestnicy konferencji byli w Olsztynie gośćmi otwarcia wystawy fotograficznej “Warmia i Mazury – zielone i bezpieczne drogi. Podsumowanie efektów Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013”._x005F_x000D_

Zwracając się do zgromadzonych, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podkreślił, że w minionej perspektywie w ramach RPO przebudowano 368 km dróg, starając się by tworzyły one ciągi alternatywne dla dróg krajowych, zwłaszcza w układzie równoleżnikowym. Na drogach wojewódzkich realizowane były także inne działania, jak program poprawy bezpieczeństwa “Przyjazna droga”, program kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych “Zielona droga” czy program budowy stanowisk do ważenia pojazdów._x005F_x000D_

Loading...