Prof. Leszek Rafalski uhonorowany najwyższym wyróżnieniem Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”

Podczas VII Warmińsko- Mazurskiego Forum Drogowego prof. Leszek Rafalski został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

Prof. Leszek Rafalski jest związany z PKD od samego początku powstania Stowarzyszenia. Był członkiem grupy założycielskiej i od 2005 roku zasiada w kolejnych Zarządach Polskiego Kongresu Drogowego.

Wyższe studia na Wydziale Inżynierii Lądowej ukończył w 1977 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie budownictwa. W latach 1977 – 83 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 7. W 1983 roku rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Zajmował się zagadnieniami z zakresu geotechniki, a szczególnie dotyczącymi fundamentów, ścian szczelinowych, pali, przesłon przeciwfiltracyjnych, podbudów drogowych, konstrukcji torowiska kolejowego, podtorza i nasypów. Prowadził badania właściwości gruntów, odpadów, gruntów wzmocnionych żywicami syntetycznymi i innymi spoiwami. W ostatnich latach, oprócz zagadnień dotyczących geotechniki, zajmuje się także problematyką prognozowania i strategii rozwoju transportu, organizacji i finansowania infrastruktury drogowej, a zwłaszcza rozwoju sieci drogowej i powiązania infrastruktury transportowej Polski z Unią Europejską. Prowadzi badania dotyczące barier prawnych, finansowych i technicznych dotyczących rozwoju sieci drogowej.

W latach 1983-90 kierował Laboratorium Geotechniki, a od 1987 do 1990 roku był również zastępcą kierownika Zakładu Geotechniki w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów do sierpnia br.

Autor lub współautor ponad 230 prac badawczych i ekspertyz oraz ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 10 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej.

Jest członkiem wielu organizacji naukowych, zawodowych i rad naukowych: Rady Głównej Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Kongresu Budownictwa Polskiego, Polskiego Komitetu Geotechniki.

Uczestniczył w pracach wielu organizacji międzynarodowych.

Loading...