Kongres Drogowy idzie w świat
WZC Polskiego Kongresu Drogowego obradowało 25 czerwca 2019 r. w Warszawie. Na zdjęciu (od lewej): przewodniczący Walnego Zebrania Członków Janusz Wójtowicz i prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek. Fot. PKDWZC Polskiego Kongresu Drogowego obradowało 25 czerwca 2019 r. w Warszawie. Na zdjęciu (od lewej): przewodniczący Walnego Zebrania Członków Janusz Wójtowicz i prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek. Fot. PKD

Po bardzo intensywnych działaniach programowych w roku 2018 w kraju, rok 2019 oznaczać będzie bardzo szeroko zakrojoną obecność międzynarodową PKD – zadecydowało Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Doroczne Walne Zebranie Członków PKD obradowało 25 czerwca w Warszawie. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2018 przedstawił prezes Zbigniew Kotlarek. Za najważniejsze wydarzenie nie tylko poprzedniego roku, ale być może całej historii reaktywowanego 15 lat temu stowarzyszenia, uznał podpisanie w lutym 2028 r. w Gdańsku porozumienia ze Światowym Stowarzyszeniem Drogowym PIARC, uznającego PKD za Komitet Narodowy tej najważniejszej drogowej organizacji. Jego znaczenie polega na światowym uznaniu PKD za reprezentatywną organizację polskiego środowiska drogowego i wyznaczenie kierunku działalności na wiele kolejnych lat. Tym kierunkiem jest organizowanie i wspomaganie transferu wiedzy i dobrych praktyk między światem i polskim drogownictwem.

Działo się to podczas Zimowego Światowego Kongresu Drogowego, który Polska gościła po raz pierwszy. PKD mocno zaznaczył tam swoją obecność: wraz z GDDKiA był współgospodarzem (oznaczało to również współfinansowanie) polskiego pawilonu narodowego na wystawie towarzyszącej Kongresowi, organizował “polski poranek” na wystawie, a ponadto zorganizował, w ramach Kongresu, krótkie seminarium historyczne, poświęcone historii przedwojennych Polskich Kongresów Drogowych i powojennemu udziałowi Polski w pracach PIARC.

Międzynarodowy charakter miały także inne wydarzenia minionego roku. W kwietniowym VI Śląskim Forum Drogownictwa wzięło udział przeszło 200 uczestników z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Holandii. W konferencji wzięły udział delegacje komitetów narodowych PIARC ze Słowacji (SCS) i Niemiec (FGSV). Również w międzynarodowej formule zorganizowano w czerwcu 2018 r. w Sopocie Polsko-Nordyckie Forum Drogowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele Danii, Norwegii, Szwecji a także Litwy.

Także w aspekcie krajowym rok 2018 przyniósł zintensyfikowanie działalności polegającej na organizacji konferencji, seminariów i kolokwiów, służących wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Odbyło się ich łącznie 10. Dodatni wynik finansowy, osiągnięty dzięki dużemu zainteresowaniu, którym się cieszyły, zapewnił stabilne finansowanie działalności Kongresu w całym roku, a nawet pozwolił zaplanować większe przedsięwzięcia już w roku 2019.

Walne Zebranie zaaprobowało sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2018, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2018 – 31.12.2018, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz – na jej wniosek – udzieliło absolutorium Zarządowi.

Ambitne zamierzenia na rok 2019

W drugiej części obrad omówiono plany działania Kongresu na rok 2019 – ostatni rok obecnej kadencji władz stowarzyszenia. Po ubiegłorocznych przełomowych decyzjach, ten rok przyniesie bardzo ważne wydarzenia, które jeszcze bardziej uwypuklą naszą rolę jako łącznika polskiego środowiska drogowego z międzynarodowymi organizacjami i źródłami wiedzy technicznej, która chcemy upowszechniać na naszym gruncie – powiedział prezes Zbigniew Kotlarek.

Kluczowe znaczenie mieć będzie tutaj 26 Światowy Kongres Drogowy, który zbierze się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich w dniach 6-10 października. Organizatorzy szacują, że w Kongresie weźmie udział około 5000 delegatów – reprezentujących administracje rządowe, zarządców dróg, badaczy i menedżerów ze 120 krajów zrzeszonych w PIARC. Odbędzie się także duża wystawa, na której zaprezentują się administracje drogowe, firmy drogowe, dostawy sprzętu i usług, organizacje związane z drogami. Organizatorzy spodziewają się około 300 takich wystawców.

Najciekawiej jednak zapowiadają się specjalistyczne debaty i prezentacje, związane z działaniami programowymi PIARC w czteroleciu 2016-2019. Program Kongresu zawiera prezentacje wyników prac prowadzonych w tym czasie przez 22 Komitety Techniczne i grupy zadaniowe PIARC, a także szereg specjalistycznych sesji i warsztatów poświęconych aktualnym i przyszłym wyzwaniom stojącym przed drogowcami.

Jako Komitet Narodowy organizatora Kongresu – PIARC, chcemy mocno zaznaczyć na nim swą obecność – powiedział Zb. Kotlarek. Traktujemy to jako powrót do korzeni: nazwa przedwojennego Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych nawiązuje wprost do PIARC, który powstał pod oryginalną nazwą Stałe Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów Drogowych. Polacy brali udział w światowych kongresach od samego początku, to jest od roku 1908, choć oczywiście wtedy w składzie delegacji rosyjskiej i austrowęgierskiej. W 1919 roku, po odzyskaniu niepodległości, rząd podjął decyzje o przystąpieniu do PIARC, a w 1925 roku powstał komitet organizacyjny Polskich Kongresów Drogowych.

W Kongresie w Abu Zabi weźmie udział 5-osobowa delegacja PKD, do wygłoszenia na Kongresie zakwalifikowano 3 polskie referaty. Podjęta została także decyhzja o zorganizowania polskiego stoiska na wystawie towarzyszącej Kongresowi.

Inne projekty międzynarodowe, w które PKD się będzie w najbliższym czasie angażował, to spotkanie europejskich Komitetów Narodowych PIARC 3 grudnia w Warszawie. W październiku będziemy gospodarzem RODEO V4 – cyklicznego wydarzenia, zainicjowanego przez Komitety Narodowe Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jest to współzawodnictwo (konkurs sprawności) operatorów sprzętu do zimowego utrzymania dróg z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Będziemy też starali się nadawać bardziej międzynarodowy charakter naszym już dobrze zakorzenionym przedsięwzięciom programowym.

Taki międzynarodowy charakter będzie miało np. VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe „Bezpieczne Drogi Przyszłości”, które odbędzie się w Mikołajkach w dniach 22-24 września. Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli przedstawiciele: Komisji Europejskiej, PIARC – Włoskiej Administracji Drogowej, Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF, Administracji Transportu Szwecji oraz Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa BASt. Ich udział, a także zapowiedziane prezentacje naszych najwybitniejszych ekspertów od kwestii bezpieczeństwa są gwarancją, że będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w tym obszarze odbywających się w naszym kraju na przestrzeni wielu lat.

Poza organizacją imprez, w swej działalności programowej, PKD będzie skupiał się na najważniejszych wyzwaniach dla budownictwa infrastrukturalnego. Jednym z takich wyzwań jest włączenie się drogownictwa w promowanie zrównoważonego rozwoju w kontekście zmian klimatycznych. Drugą znaczącą inicjatywą, którą chcemy uczynić naszym znakiem rozpoznawczym, jest długofalowe działanie, które nazwaliśmy „Solidne Drogi”. Celem tej inicjatywy jest upowszechnienie trwałych konstrukcji drogowych.

Prezentacja podsumowująca rok 2018 w PKD

Program działań na rok 2019 (skrót)

Loading...