15 lat odrodzonego Polskiego Kongresu Drogowego

Dokładnie 15 lat temu – 4 kwietnia 2005 został zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń KRS pod numerem 231691 Polski Kongres Drogowy, rozpoczynając nowy rozdział zrzeszania się polskich drogowców.

Nazwa stowarzyszenia wprost nawiązuje do tradycji dwudziestolecia międzywojennego i działającego wówczas Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych. Już 100 lat temu inżynier Melchior Władysław Nestorowicz, wówczas kierownik Wydziału Spraw Drogowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zabiegał o to, by organizować wymianę opinii i wiedzy ludzi związanych z drogownictwem. „W państwach kulturalnych, prowadzących prawidłową gospodarkę na drogach kołowych, stale odbywają się zjazdy działaczy drogowych; prace tych zjazdów dają bardzo poważne i miarodajne przyczynki dla instytucji zarządzających drogami – pisał. Należy w sprawach drogowych zainteresować szerszy ogół, należy poznać ze sobą ludzi, mogących coś o sprawie drogowej powiedzieć, wywołać w tej sprawie wymianę poglądów, opracować i omówić palące potrzeby drogowe.

W 1919 roku Polska przystąpiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów Drogowych (obecnie Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC) i ta organizacja stała się wzorem dla działalności polskiego środowiska drogowego.

Rozwój sprawy drogowej

Idea powołania Polskiego Kongresu Drogowego została sformułowana po raz pierwszy w czerwcu 1925 r., na VIII Zjeździe Inżynierów Drogowych w Warszawie. Powołany Komitet Organizacyjny opracował statut i doprowadził do rejestracji Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych oraz zorganizował w dniach 3-5 stycznia 1928 r. pierwszy Polski Kongres Drogowy. Jak zanotowali kronikarze, obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00, w auli Politechniki Warszawskiej. W Kongresie wzięło udział przeszło 500 osób.

Inż. Władysław Nestorowicz, otwierając obrady wypowiedział słowa, które po kilkudziesięciu latach stały się inspiracją dla osób czyniących starania o odrodzenie tej tradycji. „Na cele gospodarki drogowej brak jest środków materialnych, a poziom techniki drogowej pozostawia dużo do życzenia. Są to zagadnienia wyłącznie natury gospodarczej, technicznej czy finansowej. Apolityczne. Polityka nie powinna mieć do nich dostępu”.

O takich właśnie sprawach mówiono podczas Kongresów Drogowych. Łącznie przed II wojną światową odbyły się 4 takie spotkania. Organizujące je Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych za swoją misję uznało „przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej w Polsce przez urządzanie Polskich Kongresów Drogowych i związanych z niemi pokazów, wystaw i wycieczek, oraz przez wydawnictwa doraźne i periodyczne”.

Ta tradycja była dobrze znana w środowisku drogowym. Kiedy więc jesienią 2004 roku, podczas I Forum Zarządców Drogowych, rzucono hasło ponownego zorganizowania się środowiska, oczywiste wydawało się nawiązanie do historii Polskich Kongresów Drogowych. Kilkunastu wybitnych przedstawicieli polskiego drogownictwa założyło stowarzyszenie PKD i doprowadziło do jego rejestracji.

Nowy rozdział

Do stowarzyszenia przystąpili ludzie aktywnych w środowisku: zarządcy dróg różnych szczebli (państwowych i samorządowych), projektanci i wykonawcy, producenci materiałów, maszyn i urządzeń, przedstawicieli środowisk naukowych.

W ciągu 15 lat działalności Polski Kongres Drogowy dał się poznać jako poważny i odpowiedzialny reprezentant środowiska drogowego, ściśle współpracujący z innymi organizacjami działającymi w branży.Każda z nich ma swoją specyfikę – Polski Kongres Drogowy jest dla wszystkich wspólną platformą wyrażania troski o stan obecny i przyszłość drogownictwa. Jeżeli zaś trzeb nazwać jego własna specyfikę, to jest nią rola organizatora międzynarodowej wymiany wiedzy technicznej oraz upowszechniania tejże wiedzy, standardów i najlepszych praktyk wśród polskich drogowców.

Tak się złożyło, że ostatnie lata tego piętnastolecia przyniosły prawdziwy przełom w wypełnianiu tych najważniejszych celów, które postawiło sobie stowarzyszenie. W lutym 2018 r. podczas ceremonii zamknięcia XV Zimowego Kongresu Drogowego w Gdańsku podpisane zorało porozumienie PKD z PIARC, na mocy którego Kongres stał się Komitetem Narodowym tej światowej organizacji. W 2019 roku delegacja Kongresu uczestniczyła w 26 Światowym Kongresie Drogowym w Abu Zabi. Na towarzyszącej obradom wystawie zorganizowaliśmy polskie stoisko narodowe.

Za bardzo ważne wydarzenie, wręcz historyczne dla PKD trzeba uznać spotkanie przedstawicieli 12 europejskich komitetów narodowych PIARC i władz tej organizacji, z prezydentem Claude Van Rootenem na czele, które zorganizowaliśmy 3 grudnia w Warszawie. Bezpośrednią okazją były jubileusze: 200-lecie centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich oraz 100-lecie przynależności Polski do PIARC.

W trakcie spotkania 3 grudnia został podpisany Listu Intencyjnego w sprawie ścisłej współpracy Komitetów Narodowych PIARC Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Innym efektem stało się porozumienie, które dało nam dostęp do zasobów wiedzy wytwarzanej przez Komitety i Grupy Robocze PIARC. Na mocy porozumienia PKD – jako komitet narodowy PIARC – otrzyma te teksty i udostępni do bezpłatnego korzystania przez wszystkich chętnych.

Marka zobowiązuje

15 lat działalności PKD to też przeszło setka zorganizowanych w Polsce wydarzeń programowych, z Kongresem Drogowym w 2006 roku na czele. Później te działania przybrały formę mniejszych, wyspecjalizowanych pod względem tematycznym i „zdecentralizowanych” geograficznie for i konferencji. Zmieniły się one w cykliczne wydarzenia, przyciągające nawet po kilkuset uczestników.

Są to np. Śląskie Forum Drogownictwa, których w Katowicach i innych miastach woj. śląskiego odbyło się już siedem. Sześć razy obradowało Forum Drogowe w Olsztynie i innych miejscach Warmii i Mazur. Pierwszym takim Forum było Lubelskie Forum Drogowe, w sumie odbyły się trzy takie imprezy. Bardzo często gościliśmy z różnymi wydarzeniami w Małopolsce i w woj. pomorskim. Tych miejsc przybywa, ostatnio we Wrocławiu dwukrotnie zorganizowaliśmy Polskie Forum Tunelowe. Także dwukrotnie rok po roku byliśmy głównym organizatorem Forum „Beton w drogownictwie”. Umocniliśmy swą pozycję organizatora jakościowych wydarzeń konferencyjno-szkoleniowych i położyliśmy podwaliny pod pełnienie roli organizatora kanałów propagowania światowych zdobyczy w zakresie wiedzy technicznej w wielu obszarach drogownictwa.

Co dalej?

Jubileusz 15-lecia zastał nas niestety w czasach przymusowego oddalenia i niemożności organizacji tradycyjnych konferencji i szkoleń. Stąd też ma on w zasadzie bardzo roboczy charakter. W poniedziałek 6 kwietnia o godz. 14:00 zapraszamy na okolicznościowe webinarium historyczne. Nie można wykluczyć, że przez pewien czas będzie to częściej wykorzystywana forma seminariów tematycznych. Będziemy chcieli, by odbywały się one zamiast konferencji, które nie mogą się odbyć, planujemy tez zupełnie nowe cykle tematyczne.

Zapewne zdalnie przez jakiś czas będzie się odbywała praca w Komitetach Technicznych PIARC, w których mamy 3 swoich przedstawicieli. Bardzo liczymy na to, że będziemy mieli dzięki nim dostęp do najnowszych osiągnięć wiedzy w obszarze drogownictwa i będziemy się tym dzielić z polskim środowiskiem drogowym.

A na koniec zaproszenie: Polski Kongres Drogowy jest otwarty, dla wszystkich którzy podzielają nasze wartości, cele, jednym słowem – tak, jak przed 100 laty to pięknie sformułowano – chcą służyć sprawie drogowej. Wystarczy pobrać ze strony deklarację członkowską, poprosić innego członka o rekomendację i przysłać. Czekamy.

Loading...