Walne Zebranie Członków PKD 19 marca

Zarząd PKD zwołał Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 19 marca w Warszawie. Dokona ono wyboru nowych władz na nową pięcioletnią kadencję.

W związku z upływem kadencji władz, wybranych na Walnym Zebraniu 24 marca 2015 roku, Zarząd obradujący 20 lutego zwołał sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie na dzień 19 marca na godz. 11:00. Odbędzie się ono w centrum konferencyjnym „Żurawia” przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie.

W proponowanym porządku obrad, poza wyborem Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i członków, a także Komisji Rewizyjnej, są zmiany w Statucie, wynikające z doświadczeń z 15-letniej działalności reaktywowanego stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad:

 • 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 • 3. Przyjęcie porządku obrad,
 • 4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków,
 • 5. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
 • 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2019 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2019 rok,
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,

udzielenia absolutorium Zarządowi,

 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia
 • 10. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2025
 • 12. Wybór wiceprzewodniczących Zarządu
 • 13. Wybór członków Zarządu
 • 14. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • 15. Wybór wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej
 • 16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 • 17. Przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na rok 2020
 • 18. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego na rok 2020
 • 19. Dyskusja
 • 20. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Wyboru Zarządu na kadencję 2020-2025
wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2025
przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 2020,
przyjęcia planu finansowego na rok 2020

 • 21. Wolne wnioski
 • 22. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków
 • 23. Zamknięcie obrad Zebrania.
Loading...