Walne Zebranie Członków PKD

Zarząd PKD zwołał doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na 7 czerwca w Warszawie. Odbędzie się ono w siedzibie IBDiM w Warszawie, ul. Instytutowa 1.

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 11:00, a – w przypadku braku quorum – w drugim terminie obrady rozpoczną się o godz. 11:15. Będzie to zebranie, na którym podsumowany zostanie rok 2021 oraz nakreślone plany na rok 2022.

Zarząd zaproponuje Walnemu Zebraniu następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków,
 5. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021,
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2021 r.
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok,
  4. udzielenia absolutorium Zarządowi
 9. Przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na rok 2022
 10. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego na rok 2022,
 11. Dyskusja
 12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 2022
  2. przyjęcia planu finansowego na rok 2022

  13. Wolne wnioski

  14. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków

   15. Zamknięcie obrad Zebrania.

  Loading...