“Zasłużony dla sprawy drogowej” – prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

Kapituła przyznała kolejne wyróżnienie “Zasłużony dla sprawy drogowej”, które z rąk Zbigniewa Kotlarka, prezesa Polskiego Kongresu Drogowego, otrzymał prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej.

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ustanowił to honorowe wyróżnienie w 2015 roku z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce i 10-lecia wznowionej działalności PKD. Jego nazwa nawiązuje do definicji misji Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Przyznawane jest osobom, które całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyły się dla polskiego drogownictwa, stały się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach.

Profesor Stanisław Gaca urodził się w 1953 roku w Szczurowej w woj. małopolskim. W 1973 roku ukończył Technikum Drogowe w Bochni, a w 1978 uzyskał dyplom mgr inż. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w specjalności “drogi, ulice i lotniska”. Od 1978 roku związany jest zawodowo z Politechniką Krakowską, w której uzyskał kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1983 roku stopień doktora (praca doktorska: “Wpływ niestacjonarności ruchu na sprawność skrzyżowań drogowych”); w 2003 roku stopień doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: “Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego”) i w 2016 roku tytuł naukowy profesora. Obecnie pracuje w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.
Zainteresowania badawcze i naukowe laureata koncentrują się na inżynierii ruchu i projektowaniu dróg. Jego prace badawczo-naukowe związane są m.in. z: badaniami wybranych procesów ruchu pojazdów i ich formalnym opisem, symulacyjnymi modelami ruchu na skrzyżowaniach i doskonaleniem metod szacowania przepustowości skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu oraz skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z identyfikacją czynników determinujących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz planowaniem i oceną skuteczności środków poprawy tego bezpieczeństwa. Efekty tych prac zostały opublikowane w ponad 170 samodzielnych i współautorskich publikacjach krajowych i zagranicznych. Kierował i był współautorem licznych grantów badawczych, w tym wykonywanych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Charakterystyczną cechą działalności naukowej laureata jest praktyczne wdrażanie wyników prac naukowych oraz podejmowanie prac o charakterze eksperckim. Dotyczy to głównie rozwoju metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych, zasad projektowania infrastruktury drogowej, analiz bezpieczeństwa ruchu, a także wdrożeń zarządzania prędkością. Laureat często pełnił i nadal pełni rolę eksperta i konsultanta instytucji państwowych oraz samorządowych w rozwiązywaniu problemów projektowania dróg i inżynierii ruchu.

Działalność praktyczna laureata obejmuje także kształcenie ustawiczne, tj. szkolenia kadr inżynierskich z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektowania dróg i skrzyżowań. Ważnymi osiągnięciami zawodowymi laureata są opracowane współautorskie wytyczne i instrukcje wykorzystywane w drogownictwie jeszcze przed wdrożeniem nowej struktury przepisów techniczno-budowlanych. Były to m.in.: instrukcje obliczania przepustowości skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu; wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych zwykłych, skanalizowanych i rond; wytyczne zarządzania prędkością na drogach samorządowych; instrukcja wykonywania audytu brd. Od 2018 r. czynnie uczestniczy w opracowywaniu nowych przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie jako lider konsorcjów przygotowujących nowe „Wzorce i Standardy” oraz współautor części z nich.

Zaangażowanie w prace organizacyjne laureata obejmowało m.in.: pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej; pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK; pełnienie funkcji kierownika Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu; członkostwo w Senacie PK i funkcja przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej; członkostwo w Radzie Uczelni PK; przewodniczenie różnym komisjom Wydziału Inżynierii Lądowej PK; przewodniczenie pracom Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; członkostwo w Radzie Naukowej przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA.

                                                                                       

Loading...