Ograniczenie odstępstw celem zmian przepisów technicznych

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt zmian porządkujących podstawowe przepisy techniczne dotyczące dróg i obiektów inżynierskich. Jednocześnie trwają prace nad ich całkowitą zmianą.

Proponowana nowelizacja rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (i korespondujących z nimi zapisów w rozporządzeniach o warunkach technicznych dla obiektów inżynierskich i autostrad płatnych) jest – jak uzasadnia resort infrastruktury – pilna, gdyż nieścisłości i niedoskonałości dotychczasowych przepisów zagrażają sprawnej realizacji ogromnych inwestycji drogowych. Dlatego projekt zmienionego rozporządzenia zawiera przede wszystkim korekty, doprecyzowania i uszczegółowienia obowiązujących przepisów. Powstały one – jak wyjaśnia uzasadnienie projektu – z doświadczeń wynikających z bardzo dużej liczby wniosków do ministerstwa o wyrażenie zgody na odstępstwa od zapisów rozporządzenia.

Przykładem takiego uściślenia jest zapisanie w par. 2 rozporządzenia, że “dopuszcza się niestosowanie przepisów rozporządzenia przy projektowaniu, budowie lub przebudowie dróg publicznych objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków”. Warunki narzucane przez służby konserwatorskie często były niemożliwe do pogodzenia z przepisami technicznymi , co powodowało liczne wnioski przy inwestycjach zwłaszcza w miastach. Teraz będzie możliwe realizowanie inwestycji bez zachowania zgodności z przepisami rozporządzenia.Ograniczeniem jest tu jednak spełnienie warunków zachowania bezpieczeństwa i korzystania z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne.

Istotne są zmiany w kilku paragrafach odnoszących sie do szerokości pasa drogowego. Sztywne ramy określające szerokości pasów drogowych – czytamy w uzasadnieniu projektu – były przedmiotem wielu wniosków o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo, rozpatrywanych w większości przypadków pozytywnie. Według nowego brzmienia, nie będzie sztywnego określenia minimalnych szerokości pasa drogowego. Zarządca drogi lub działający w jego imieniu projektant ma zapewnić taką szerokość pasa drogowego, żeby zmieściły sie wszystkie elementy drogi i urządzenia z nią związane. Zarządca drogi może przewidzieć możliwość umieszczenia w projektowanym pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą oraz zaplanować rezerwę na ewentualną rozbudowę.

Łatwiejsze parkowanie

Podobnie znaczne ograniczenie liczby wniosków o odstępstwa ma przynieść dopuszczenie możliwości stosowania mniejszych odstępów między skrzyżowaniami przy przebudowie i rozbudowie drogi. Inne zmiany w rozporządzeniu to m.in. umożliwienie stosowania na drogach publicznych w miastach przekroju jednopasowego, przeznaczonego do ruchu w jednym kierunku. Zastosowanie takiego przekroju wiązać się będzie z wyznaczeniem miejsc postojowych wzdłuż jezdni, stąd szerokość pasa ruchu będzie zwiększona do 4 metrów.

Kierowców może też szczególnie zainteresować proponowane w nowych przepisach zwiększenie minimalnej szerokości i długości stanowisk postojowych przy parkowaniu prostopadłym do jezdni. Zostanie nona zwiększona z 2,3 m na 2,5 m, co pozwoli na bardziej komfortowe parkowanie w sytuacji gdy rosną gabaryty samochodów. Również minimalna długość stanowiska postojowego zwiększy się z 4,5 m do 5 metrów.

Co dalej z przepisami technicznymi?

Tekst projektu zmian w rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji , dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo przypomina także, że niezależnie od tych bieżących zmian proponowanych w rozporządzeniach, prowadzone są prace nad zupełnie nową strukturą przepisów techniczno-budowlanych, które docelowo zastąpią dotychczasowe rozporządzenia. W kwietniu br. Ministerstwo Infrastruktury podpisałoumowę z konsorcjum kilku uczelni i firm projektowych na przygotowanie projektu nowych wymagań technicznych w drogownictwie. Konsorcjum ma w ciągu blisko dwóch lat zaproponować szczegółowe warunki techniczne projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych.

Wcześniej zawarto umowę na opracowanie katalogu typowych konstrukcji mostowych i przepustów. W kolejnym kroku ogłoszone będzie postępowanie na sformułowanie warunków technicznych dla drogowych obiektów inżynierskich (mostów i tuneli).

Loading...