Drogownictwo wobec pandemii: pierwsze wnioski PIARC

PIARC opublikował wnioski z dotychczasowych webinariów na temat odpowiedzi drogowców na stan pandemii COVID 19. W ostatnim webinarium 29 kwietnia obszerne informacje o Polsce zaprezentowała GDDKiA.

Od wybuchu pandemii PIARC (nowa nazwa Światowego Stowarzyszenia Drogowego) organizuje internetowe webinaria z udziałem reprezentantów administracji drogowych różnych państw, a także środowisk biznesowych. Odbywają się one pod wspólnym hasłem „Odpowiedź PIARC na COVID 19”. W końcu kwietnia organizacja opublikowała dokument podsumowujący wnioski zebrane podczas pierwszych czterech debat. Nosi on tytuł „Key lessons for the road community from the first PIARC webinars” (Kluczowe nauki dla środowiska drogowego z pierwszych webinariów PIARC).

Pandemia COVID-19 wywołała wiele powiązanych skutków gospodarczych i społecznych, które odcisnęły piętno w działalności operacyjnej administracji drogowych i warunkach biznesowych dla firm. Jest oczywiście zbyt wcześnie, aby oceniać wszystkie zmiany, które przyniesie pandemia, ale niektóre można już teraz przewidzieć z pewnością – głosi dokument.

Wzrosła rola administracji drogowych

Chociaż wpływ pandemii jest bardzo negatywny dla gospodarki i społeczeństwa w perspektywie krótkoterminowej, istnieją pewne pozytywne skutki, w tym zmniejszenie emisji z transportu, poprawa jakości powietrza, mniejszy hałas, większa różnorodność biologiczna oraz gwałtowny spadek liczby wypadków drogowych i ich ofiar. Zdaniem PIARC, należy podjąć wysiłki w celu utrzymania tych pozytywnych skutków po kryzysie, w tym w kierunku przeciwdziałania zmianom klimatu i dekarbonizacji. Wyraźnie zaszły poważne zmiany w popycie na transport, w tym z transportu publicznego na prywatny, z powiązanymi implikacjami (np. spadek przychodów w tym sektorze gospodarki), które będą musiały być śledzone. Przewiduje się również, że niektóre gwałtowne skutki, takie jak spadek natężenia ruchu i przychodów z transportu, po pandemii powrócą do poprzednich wartości, ale tempo ożywienia gospodarczego są nadal niepewne.

Działalność administracji drogowych i transportowych stała się niezbędną usługą dla utrzymywania i funkcjonowania kluczowych sieci dróg i obiektów, w szczególności dla regulowania i utrzymywania przepływu podstawowych towarów, dostaw, usług i pracowników oraz integralności łańcucha dostaw. Dla samych tych agencji (administracji) drogowych i transportowych łańcuchy dostaw zostały zakłócone, ale wiele działa konstruktywnie, aby wypracować realne rozwiązania, mające wpływ na zarządzanie umowami, ich kontynuację i zmiany, a także uznanie potrzeby zachowania i ochrony miejsc pracy w sektorze prywatnym. Nadal toczy się ożywiona debata na temat kontynuacji, zawieszenia albo wręcz odwrotnie – przyspieszenia działań związanych z budową i utrzymaniem dróg. Argumentem za tym przyspieszeniem jest ograniczony ruch (a zatem mniejsze zakłócenia) na sieci drogowej.

Ważną informacją jest powszechność stosowania dobrych praktyk i procedur w zakresie ochrony i zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników administracji drogowych transportowych, zwłaszcza na stanowiskach operacyjnych, a tym samym utrzymanie zdolności organizacji do wypełniania swoich obowiązków. Łączenie się i zarządzanie personelem biurowym pracującym z domu to obszar, w którym początkowe „rozwiązania awaryjne” doprowadzą do opracowania skutecznych praktyk i zmian w podziale zadań między pracowników, które przetrwają pandemię – uważają eksperci PIARC.

Zmiany długofalowe

Podczas webinariów PIARC podjęte zostały także próby oceny bardziej długofalowych efektów pandemii i wywołanego nią kryzysu. Eksperci zauważyli, że poczyniono szybkie postępy w zarządzaniu mobilnością osobistą, początkowo w celu utrzymania ograniczeń w zakresie pobytu w domu i kwarantanny, ale w coraz większym stopniu maja one na celu poprawę możliwości śledzenia i wykrywania infekcji po wznowieniu działalności, z dużą ilością możliwości w telefonie komórkowym oraz urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Przyspieszony rozwój technologii i automatyzacji, zmiany zachowań użytkowników, wymagać będą od wszystkich sprawności i umiejętności dostosowania się do okoliczności i zarządzania zmianami, które są konieczne, aby być usługi dla społeczeństwa były odporne na zakłócenia. W momencie, gdy – co jest właściwie pewne -pojawi się kolejna pandemia, sektor drogowy będzie lepiej przygotowany do faz zapobiegania, powstrzymywania, łagodzenia i powrotu do (nowej) normalności

Będą kolejne webinaria

Webinaria pozostają na pewien czas jedyną dostępną formą wymiany wiedzy i doświadczeń. PIARC zapowiada, że we współpracy z organizacjami partnerskimi oceni, w jaki sposób zakres wymagań i inne działania komitetów technicznych i grup zadaniowych będą dostosowane do sytuacji z COVID-19. Zespół reagowania PIARC COVID-19 będzie kontynuował organizację kolejnych seminariów internetowych, wprowadzając nowe kraje, organizacje i obszary tematyczne. Wnioski zostaną przedstawione w następnej notatce.

Takie właśnie webinarium odbyło się 29 kwietnia. W jego programie znalazła się prezentacja GDDKiA, która przedstawił zastępca dyrektora Biura Generalnego Dyrektora Szymon Piechowiak. Poinformował on o sytuacji w obszarze budowy i utrzymania dróg krajowych w Polsce. Trwająca realizacja kontraktów i ogłaszanie nowych przetargów służą stabilizacji rynku budowlanego, który teraz jest bardzo istotny dla całej gospodarki. Wydatki publiczne będą w następnym kwartałach decydować o poziomie PKB.

Szymon Piechowiak omówił też usprawnienia w relacjach między Zamawiającym a firmami wykonawczymi i ułatwienia dotyczące płatności. Poinformował także o wynikach pomiarów ruchu w marcu i kwietniu 2020 (spadek samochodów osobowych o 20-30% i utrzymanie praktycznie bez zmian ruchu samochodów ciężarowych w porównaniu z marcem 2019) oraz o tendencjach w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykresy pokazujące zmiany w natężeniu ruchu w marcu 2020 w porównaniu do 2019 i 2018.

Więcej informacji na temat działań PIARC w obliczu pandemii mozna znaleźć na specjalnej stronie

Loading...