Walne Zebranie Członków PKD

Zarząd PKD zwołał doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na 18 czerwca 2024 roku w Warszawie. Odbędzie się ono w siedzibie IBDiM w Warszawie, ul. Instytutowa 1.

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 11:00, a – w przypadku braku quorum – w drugim terminie obrady rozpoczną się o godz. 11:15. Będzie to zebranie, na którym podsumowany zostanie rok 2023 oraz nakreślone plany na rok 2024.

Zarząd zaproponuje Walnemu Zebraniu następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków,
  5. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023,
  7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2023 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2023 r.
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,
udzielenia absolutorium Zarządowi

9. Przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na rok 2024
10. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego na rok 2024,
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 2024
przyjęcia planu finansowego na rok 2024

13. Wolne wnioski
14. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków
15. Zamknięcie obrad Zebrania.

 

 

Loading...