Komitety Techniczne w zakresie Wzorców i Standardów nie zwalniają tempa prac.

W październiku Komitety Techniczne w zakresie Wzorców i Standardów (WiS) nie zwalniają tempa prac. W tym miesiącu odbyły się zebrania wszystkich trzech Komitetów Technicznych: Drogownictwa, Mostownictwa i Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa.

Aktywnie działają również grupy robocze w poszczególnych Komitetach. W Komitecie Technicznym Drogownictwa prace rozpoczęła grupa robocza w zakresie przygotowania opinii dotyczącej czterech części opracowania “WR-D-22 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich”. W ramach Komitetu Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa działają trzy grupy robocze: dotycząca cyfrowej ewidencji dróg i mostów, wymagań dotyczących danych na etapie utrzymania i eksploatacji aktywów oraz harmonizacji terminologii dotyczącej zagadnień cyfrowych. Z kolei w ramach Komitetu Technicznego Mostownictwa pracuje grupa robocza w sprawie opracowania “WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem”.

Członkowie wszystkich trzech Komitetów Technicznych spotkają się w listopadzie w Krakowie przed I Forum Wzorce i Standardy
w Drogownictwie i Mostownictwie, które odbędzie się w dn. 17-18 listopada. Do wzięcia udziału w Forum zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z Wzorcami i Standardami w drogownictwie i mostownictwie. Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które weszło w życie 21 września b.r., w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowym systemem wymagań technicznych, zakładającym odejście od obligatoryjnych wymagań w formie przepisów prawa na rzecz wymagań fakultatywnych, rekomendowanych przez Ministra, w postaci Wzorców i Standardów. PKD, które jest ciałem doradczym Ministra Infrastruktury, prowadzi prace nad opiniowaniem, wskazywaniem zmian, a tym samym doskonaleniem WiS poprzez powołane do tego Komitety Techniczne. Program Forum i formularz rejestracyjny na stronie internetowej: https://kongresdrogowy.pl/i-forum-wytycznych-i-standardow-nowe-trendy-i-wyzwania/ 

 

 

Loading...