Miejscy drogowcy w Jeleniej Górze
Prowadzący obrady dyrektorzy: Wojciech Waluś (Bielsko-Biała) i Piotr Tyczyński (stoi) z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Fot. PKD)Prowadzący obrady dyrektorzy: Wojciech Waluś (Bielsko-Biała) i Piotr Tyczyński (stoi) z Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Fot. PKD)

Jak co dwa lata, drogowcy miejscy spotkali się na swoim Zjeździe. Gospodarzem rozpoczętego 13 września spotkania jest miasto Jelenia Góra.

Zjazd organizowany jest co dwa lata przez Komisję Drogownictwa Miejskiego. Celem Komisji – jak przypomniał jej przewodniczący Czesław Wandzel, emerytowany dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze – jest reprezentowanie środowiska drogowców miejskich i działanie na rzecz całego drogownictwa przez opiniowanie i wnioskowanie rozwiązań prawnych i technicznych. W okresie, który upłynął od poprzedniego takiego spotkania, które odbyło się w 2015 r. w Bielsku Białej, Komisja przekazała właściwym organom szereg postulatów, ujętych w przyjętej wówczas uchwale. Dotyczyły one takich spraw jak potrzeba uchwalenia nowej ustawy o drogach publicznych, uporządkowania spraw lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym czy systemowe rozwiązanie kwestii własności i stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej pozostającej w gestii różnych instytucji. Wszystkie wnioski – podkreślił Cz. Wandzel – były przekazane do odpowiednich Ministerstw bądź urzędów, ale tylko nieliczne doczekały się odpowiedzi.

Jednocześnie KDM z własnej inicjatywy rozpoczęła prace nad stworzeniem bazy informacji na temat zasad utrzymania dróg w miastach po to, by można było czerpać z tych doświadczeń i w efekcie zaproponować modelowy system utrzymania. Prace te będą kontynuowane w następnej kadencji Komisji, której nowy skład zostanie wybrany na zakończenie XXI Zjazdu.

Polski Kongres Drogowy objął Zjazd honorowym patronatem.

Loading...