POIiŚ zrealizowany z sukcesem
Węzeł A1 i A2 koło Strykowa. Fot. GDDKiA Łukasz JóźwiakWęzeł A1 i A2 koło Strykowa. Fot. GDDKiA Łukasz Jóźwiak

Przyjęciem sprawozdania końcowego zakończył swoje prace Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. PKD był członkiem Komitetu jako jedyna organizacja pozarządowa, reprezentująca sektor transportu.

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 był największym w historii programem operacyjnym realizowanym z funduszy europejskich. Na zapisane w nim cele przeznaczono 28.338 mln euro, z czego 70% na sektor transportu. Priorytetem była budowa autostrad: przypadło na nie 59% zakontraktowanych środków w obszarze Transport. Z tych funduszy dofinansowano m.in. budowę autostrady A1, (odcinek Pyrzowice – Maciejów – Sośnica i odcinek Toruń-Stryków) oraz budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (węzeł A1).

Do końca 2016 roku zakończono realizację i oddano do ruchu wszystkie inwestycyjne projekty drogowe. Efekty okazały się nawet lepsze od zakładanych: ze wsparciem unijnym wybudowano 455 km autostrad w sieci TEN-T (przy planowanych 433 km oznacza to wykonanie na poziomie 105%). W tym samym czasie wybudowano lub przebudowano 680 km dróg ekspresowych w sieci TEN-T (przy zakładanych 610 km oznacza to wykonanie na poziomie 111%).

Realizacja projektów drogowych – czytamy w sprawozdaniu – przyczyniła się przede wszystkim do poprawy płynności ruchu (poprzez likwidację tzw. „wąskich gardeł”), skrócenia czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i połączeniach między dużymi miastami kraju, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez miasta w ramach sieci TEN-T, a co za tym idzie obniżenia liczby wypadków oraz liczby ofiar śmiertelnych a także wzmocnienia dróg krajowych do nośności 115 kN/oś, co wynika ze zobowiązań jakie strona polska przyjęła w Traktacie Akcesyjnym.

Rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu dokonywana była także z innych źródeł (np. powstawały odcinki autostrad koncesyjnych). W ten sposób przez ponad 10 lat przybyło łącznie ponad 1000 km autostrad i 1240 km dróg ekspresowych.

Bezpieczne i bezkolizyjne drogi poprawiają bezpieczeństwo na drogach, co można zauważyć porównując dane dotyczące wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Według danych Komendy Głównej Policji liczba zabitych na drogach w 2007 r. wyniosła 5583, a w roku 2015 spadła prawie o połowę – do 2928. Nastąpiło też wyraźne skrócenie czasu podróży, widoczne zwłaszcza tam, gdzie powstały całe ciągi. O przeszło 40% skrócił się czas na przejechanie z Łodzi do Gdańska i z Rzeszowa do Krakowa, a o blisko jedna trzecią z Łodzi do Wrocławia i do Warszawy.

Zakończenie prac było także okazją do podsumowania działalności Komitetu. W latach 2007-2017 odbył on 18 stacjonarnych posiedzeń, ponadto 15 razy Komitet obradował w trybie obiegowym. Podczas posiedzeń Komitet rozpatrywał i zatwierdzał dokumenty programowe oraz dokumenty określające sposób wdrażania programu. Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego POIiŚ miało miejsce 16 marca 2017 roku.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko funkcjonuje również w obecnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. Jego łączna wartość to 27.400 mln euro. Dwie tzw. osie priorytetowe dotyczą budowy dróg. Są to: rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu intermodalnego oraz infrastruktura drogowa dla miast. Efektem ma być stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą. W osi III ze środków Funduszu Spójności będą realizowane odcinki dróg w TEN-T, w tym priorytetowo w sieci bazowej, a także dróg w sieci kompleksowej o dużym znaczeniu gospodarczym, przyczyniając się tym samym do poprawy spójności terytorialnej w skali europejskiej. Będzie to dotyczyć kategorii dróg krajowych, w tym zaliczających się do nich dróg ekspresowych i autostrad, a także dróg w ww. miejskim węźle sieci bazowej o strategicznym znaczeniu dla sieci TEN-T i ujętych w planach korytarzy sieci TEN-T. W pozostałych przypadkach drogi niższych kategorii niż krajowe będą finansowane z programów regionalnych.

Zobacz pełne sprawozdanie

Loading...