Zmiany w metodzie oceny hałasu: opinia PKD

PKD przesłał do Ministerstwa Środowiska opinię do projektu ustawy zmieniającej zasady wykonywania map akustycznych do celów inwestycyjnych.

Generalna ocena zaproponowanej regulacji jest pozytywna, a większość zmian jest korzystna i idzie w dobrym kierunku – czytamy w stanowisku. Odpowiada na zgłaszane przez inwestorów postulaty usprawnienia procedur wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zmniejszenia kosztów przygotowania dokumentacji środowiskowej.

Te zmiany dotyczą przede wszystkim art.74 tzw. Ustawy ocenowej. Zgodnie z zaproponowaną przez MŚ nowelizacją Prawa ochrony środowiska i niektórych innych ustaw, inwestor, składając wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przedstawiał jedynie jedną mapę. Druga zmiana wprowadza obowiązek przekazywania wypisów z rejestru gruntów, tylko w sytuacji, gdy liczba stron postępowania jest nie większa niż 20. Obydwie te zmiany wpłyną na zmniejszenie kosztów przygotowania dokumentacji środowiskowej, stanowiącej załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także usprawnią procedurę wydawania tej decyzji.

Jednocześnie PKD przypomina, że pozostają bez odzewu inne postulaty środowiska drogowego, takie jak: poprawa planowania przestrzennego w otoczeniu dróg w kontekście ochrony akustycznej obiektów i terenów chronionych, odejście od ochrony akustycznej na granicy pasa drogowego (jeden z najważniejszych powodów stosowania drogich i trudnych w utrzymaniu ekranów akustycznych), ochrona obiektów mieszkalnych poza pasem drogowym przy braku możliwości zastosowania standardowych metod ochrony akustycznej. W opinii stowarzyszenia znalazło się także kilka szczegółowych uwag do zapisów projektu.

Nowelizacja ma przede wszystkim zapewnić dostosowanie krajowych przepisów do Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i usunąć wskazane przez Komisję Europejską uchybienia. Projekt dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Opinia PKD

Loading...