Pomorskie drogi: dalsza rozbudowa
POMORSKIE FORUM DROGOWEPOMORSKIE FORUM DROGOWE

Perspektywy rozwoju sieci drogowej na Pomorzu i komplementarność inwestycji prowadzonych w okresie najbliższych kilku lat przez różnych zarządców, były przewodnim tematem obradującego po raz pierwszy Pomorskiego Forum Drogowego w Gdyni. Drugim ważnym tematem zakończonej 14 bm konferencji były kryteria ocen w przetargach drogowych.

Celem działań podejmowanych przez władze województwa jest poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego północ-południe, którym jest autostrada A1, wykorzystanie potencjału położenia regionu w sieci transeuropejskich korytarzy transportowych – powiedział członek Zarządu woj. pomorskiego Ryszard Świlski. Służyć temu będą zaplanowane przebudowy odcinków dróg wojewódzkich nr: 222, 222+229, 224, 226, 521, 231 o łącznej długości 73,5 km. Wyróżniono również w regionie dwa ciągi w relacji wschód-zachód – tzw. korytarz południowy (DK 22 w powiązaniu z DK 25 i DK 55) oraz północny, złożony z dróg S6 i S7. Tu również zaplanowano szereg inwestycji, niekiedy w porozumieniu z samorządami sąsiednich województw.
Ciekawym przedsięwzięciem zainicjowanym w Pomorskiem jest weryfikacja struktury funkcjonalno-technicznej sieci dróg wojewódzkich. Władze regionu uznają ją za pilną, gdyż – ich zdaniem – konieczna jest optymalizacja struktury sieci drogowej w kraju. Wiele dróg ma kategorię nominalną zupełnie nieodpowiadającą jej funkcjom transportowym i klasie technicznej. Przykładem są liczne drogi, którym kiedyś przypisano funkcje obronne, a które muszą mieć kategorię krajowej lub wojewódzkiej, choć mogą mieć nawet nawierzchnie gruntową lub zaczynać i kończyć w jednej gminie.
Celem weryfikacji – poinformował Jakub Pietruszewski dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego – jest opracowanie struktury funkcjonalnej sieci dostosowanej do rzeczywistej funkcji połączeń w sieci istniejącej i planowanej, co umożliwi koncentrowanie działań rozwojowych w najbardziej potrzebnych miejscach i przygotowanie merytorycznych podstaw do procesu przekształceń sieci i negocjacji pomiędzy poziomami zarządzania drogami. Wszystkie drogi wojewódzkie podzielono na trzy grupy: drogi o dużym znaczeniu (funkcja regionalna I), które bezpośrednio lub pośrednio łączą ośrodki ponadregionalne i regionalne oraz obszary rozwoju gospodarczego najkorzystniejszą trasą w skali województwa. Takie drogi mają utrzymać kategorię wojewódzką lub nawet być rekomendowane do zaliczenia do dróg krajowych. Drogi o średnim znaczeniu (funkcja regionalna II), które łączą pozostałe ośrodki osadnicze lub mających potencjalne znaczenie dla obronności kraju, będą rekomendowane do utrzymania ewentualnie podniesienia klasy drogi przy zachowaniu kategorii wojewódzkiej. Drogi o małym znaczeniu (funkcja regionalna III), co dotyczy np krótkich dróg dojazdowych (np. do dworców kolejowych), przebiegających na terenie jednego lub najwyżej dwu powiatów (gmin), będą rekomendowane do obniżenia kategorii.
Region będzie podejmował starania by taka weryfikacja odbyła sie na terenie całego kraju. Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek potwierdził, że stowarzyszenie będzie wspierać działania dla porządkowania sieci drogowej, a przeprowadzona w regionie pomorskim analiza może być cennym wkładem dla określenia metodologii postępowania w całym kraju.
Kontrakt terytorialny dla woj. pomorskiego przewiduje również budowę nowych dróg i obiektów inżynierskich przez inwestora państwowego. Mają to być m.in. Obwodnica Metropolitalna (droga S7), Trasa Kaszubska (Słupsk – Lębork – obwodnica Trójmiasta w ciągu drogi S6). Będą realizowane – zapowiedział Karol Markowski, p.o. dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku – także inne zadania: Obwodnica Starogardu Gdańskiego, rozbudowa Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta, przebudowa dojazdu do portu w Gdyni i OPAT (Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej).
W trakcie otwarcia Forum Andrzej Pawlaczyk, wieloletni pracownik administracji drogowej, a przed przejściem na emeryturę dyrektor naczelny Transprojektu Gdańskiego Andrzej Pawlaczyk otrzymał statuetkę “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. To honorowe wyróżnienie ustanowione zostało w 2015 roku, z okazji 90-lecia Polskich Kongresów Drogowych. A. Pawlaczyk został 6. posiadaczem tego zaszczytnego miana.
Konferencja obradowała pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Do pozostałych tematów poruszanych w trakcie Forum będziemy wracać w osobnych artykułach.

Loading...