Rekomendowane nawierzchnie dla ruchu lekkiego i skrzyżowań
Drogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publicznaDrogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publiczna

Na zakończenie drogowej części konsultacji nowych Wzorców i standardów zaprezentowane zostały projekty wytycznych dla nawierzchni dla ruchu lekkiego i utrzymania dróg samorządowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni wybranych elementów dróg został pomyślany jako uzupełnienie dwóch dokumentów pochodzących z 2014 roku: Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, opracowanego na zlecenie GDDKiA przez Zespół Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem nieżyjącego już prof. dr hab. inż. Józefa Judyckiego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, również zamówionego przez GDDKiA u zespołu Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Antoniego Szydło. Te katalogi nadal zachowują swoja aktualność, a nowe opracowanie – WR-D-63 ma za zadanie określić wymagania dla elementów dróg pominiętych w tamtych opracowaniach.

Niektóre z tych elementów infrastruktury figurowały w załączniku 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z roku 1999. W roku 2015 Rozporządzenie zostało zmienione, a opublikowany w styczniu 2016 tekst jednolity nie zawierał wymienionego załącznika. Przedstawione do konsultacji opracowanie ma wypełnić i tę lukę w przepisach.

8 kategorii ruchu

Naukowcy z obu tych uczelni ponownie połączyli siły i stworzyli katalog rozwiązań dla ruchu określanego jako bardzo lekki. Znajdą one zastosowanie w projektowaniu nawierzchni: zatok w obszarze przystanków transportu zbiorowego, powierzchni do postoju pojazdów, wraz z jezdniami manewrowymi, przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów. Dla takich dróg, na których występuje ruch lekki zaproponowano nową, niewystępującą dotąd kategorię ruchu KR0. Zdefiniowano ją jako kategorię o sumarycznej liczbie osi standardowych mniejszej niż dolna granica kategorii KR1, czyli w przypadku nawierzchni podatnych i półsztywnych od 0 do 18.000 osi 115 kN, a w przypadku nawierzchni sztywnych – od 0 do 17.000 osi 115 kN.

Nowością jest przyjęcie osi standardowej 115 kN dla wszystkich rodzajów nawierzchni. Jak powiedział prof. Antoni Szydło, realizując wyrok Trybunału Sprawiedliwości, Polska zmieni ustawę o drogach publicznych i dopuści jako zasadę na drogach publicznych ruch pojazdów o obciążeniu osi 115 kN. Projekt zmiany ustawy został przyjęty 12 bm. przez Radę Ministrów i antycypując te zmiany, autorzy Wytycznych uwzględnili wszędzie te wartości w dokumencie.

Po dodaniu KR0, będzie teraz 8 kategorii – od KR0 do KR7. W Wytycznych wprowadzone są nowe współczynniki przeliczeniowe (dla sylwetek pojazdów) oraz dodatkowo uwzględniono specyfikę obciążeń dla różnych nawierzchni. Podano sposoby wyznaczania kategorii ruchu uwzględniającą specyfikę rożnych nawierzchni i elementów dróg. Nawierzchnie dla pieszych i rowerów nie będą miały przydzielonych kategorii ruchu.

W katalogu zapisano wymagania materiałowe dla poszczególnych rodzajów nawierzchni oraz elementów dróg, w tym dla warstw wzmacniających podłoże. Górne warstwy nawierzchni mogą być: asfaltowe (z mieszanki mineralno-asfaltowej), betonowe, z kostki kamiennej lub betonowej, z płyt otworowych typu IOMB lub płyt ażurowych typu MEBA, z płyt chodnikowych albo z mieszanki niezwiązanej. Nawierzchnie sztywne (betonowe) zaprojektowano dla prognozowanego ruchu w okresie 30 lat, a pozostałe rodzaje nawierzchni dla w okresie 20 lat.

Wzmocnione skrzyżowania

Poza rozwiązaniami dla dróg o ruchu bardzo lekkim, katalog zawiera też inne brakujące w dotychczasowych przepisach i wytycznych regulacje. Najważniejsze z nich dotyczą nawierzchni w obrębie skrzyżowań i na wlotach. Mają one na celu poprawę trwałości nawierzchni w tych miejscach. W przypadku nawierzchni skrzyżowań dróg o najwyższych kategoriach ruchu (KR5 do KR7) autorzy zalecają np. zastosowanie w mieszance mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej i wiążącej lepiszcza modyfikowanego lub lepiszcza z dodatkiem asfaltu naturalnego. Zaleca się także stosowanie zbrojenia siatką pod warstwą wiążącą, a dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralno-asfaltowej włókien rozproszonych.

W bardzo bogatym programie webinarium z 27 października znalazło się również omówienie Wytycznych określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni a także wieloskładnikowe Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Do tych opracowań wrócimy w osobnych artykułach.

Webinarium to zakończyło prezentację części wytycznych dotyczących budownictwa drogowego. Począwszy od 3 listopada, tematem kolejnych czterech webinariów będą opracowania do projektowania drogowych obiektów inżynierskich. Z projektami Wytycznych można zapoznać się na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Uwagi do nich prosimy zgłaszać na Forum Dyskusyjnym.

Zobacz nagranie webinarium

Zobacz prezentacje

Loading...