Komitet Techniczny RAM zaprasza do współpracy
Uczestnicy posiedzenia (zgodnie z ruchem wskazówek zegara):Karol Markowski (GDDKiA), Zbigniew Kotlarek (PKD), Sławomir Heller (PIARC, Heller Consult), Robert Marszałek (Skanska), Norbert Wyrwich (GDDKiA) i Tomasz Orłowski (PKD). Fot. Tomasz WojszUczestnicy posiedzenia (zgodnie z ruchem wskazówek zegara):Karol Markowski (GDDKiA), Zbigniew Kotlarek (PKD), Sławomir Heller (PIARC, Heller Consult), Robert Marszałek (Skanska), Norbert Wyrwich (GDDKiA) i Tomasz Orłowski (PKD). Fot. Tomasz Wojsz

Komitet Techniczny do spraw Road Asset Management na inauguracyjnym posiedzeniu 23 stycznia przedyskutował cele na najbliższy okres i zaprosił do współpracy zainteresowanych tą tematyką.

Road Asset Management (ten angielski termin stosowany jest także w innych językach, również w polskim brakuje jego odpowiednika)jest odpowiedzią na ogólnoświatowe wyzwanie jakim jest ograniczanie środków na zarządzanie siecią drogową. To coś znacznie więcej niż bieżące utrzymanie, oznacza bowiem przyjęcie zbioru reguł i metod niezbędnych dla całościowej, świadomej i racjonalnej gospodarki majątkiem zamrożonym w infrastrukturze drogowej.

Upowszechnienie takiego kompleksowego podejścia do zarządzania wymaga zbudowania nowych kompetencji zarówno po stronie zarządzających jak i wykonawców. Jak w dyskusji podkreślali uczestnicy spotkania, najbardziej zaawansowane są na tym polu jednostki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pewne działania podejmowane są także na szczeblu województw. 6 zarządów dróg wojewódzkich chce wspólnie zlecić opracowanie wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni dróg, co jest jednym z ważnych komponentów zarządzania majątkiem. Brakuje jednak takich działań po drugiej stronie: choć rynek kompleksowych usług utrzymaniowych stale rośnie, nie ma reprezentacji firm, z którą zarządcy mogliby prowadzić dialog.

Integracja tego środowiska będzie zatem stanowić jeden z celów działania Komitetu Technicznego. Inne to doprowadzanie do świadomości decydentów konieczności zwiększania środków na infrastrukturę drogową i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu. Kluczowe zadanie będzie jednak miało opracowanie “Wytycznych Asset Management w zarządzaniu drogami”. Taki ogólny dokument służyłby zwiększeniu spójności sieci drogowej, dotyczyłby dróg wszystkich kategorii. Komitet – jak stwierdził kierujący jego pracami Karol Markowski, zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku do spraw zarządzania drogami i mostami – zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wniosków i propozycji do Wytycznych.

Loading...