Wizja przyszłości PKD
Walne Zebranie Członków PKD 2017. Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący  Zebrania Piotr Heinrich i prezes Zarządu Zbigniew KotlarekWalne Zebranie Członków PKD 2017. Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Zebrania Piotr Heinrich i prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek

Strategia “Kongres 2025” przyjęta 27 czerwca wyznacza cele, do których będzie dążyć stowarzyszenie PKD w perspektywie 100. rocznicy Kongresów Drogowych w Polsce._x005F_x000D_

Obradujące w Warszawie doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016. Odnotowano dobry wynik finansowy stowarzyszenia w roku 2016, przewyższający zarówno wynik roku 2015 jak i założenia planu finansowego. Było to efektem rozwinięcia szeroko zakrojonej działalności programowej. Komisja Rewizyjna – wnioskując do Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi absolutorium – podkreśliła, że w tych działaniach programowych ważną rolę odgrywała aktywność PKD na forum Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Z powodzeniem była kontynuowana strategia obecności PKD w regionach, poprzez organizację kolejnych edycji For w województwach: małopolskim, śląskim oraz warmińsko – mazurskim oraz wejście na nowy teren – w woj. podkarpackim i woj. pomorskim. Konferencje te cieszyły sie dużym zainteresowaniem, gromadząc wielu uczestników oraz sponsorów._x005F_x000D_

Poza programem działań na rok 2017, Zarząd zaproponował Walnemu Zebraniu przyjęcie długofalowej strategii. Prezentując dokument, zatytułowany “Strategia Kongres 2025”, prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek sprecyzował, że operuje on dwoma horyzontami czasowymi. Pierwszy to rok 2020, kiedy dobiegnie końca obecna kadencja Zarządu. Drugi horyzont, dość jeszcze odległy, to rok 2025. Przypada wtedy stulecie VIII Zjazdu Inżynierów Drogowych, na którym zaproponowano organizację Polskich Kongresów Drogowych i powołano komitet organizacyjny. Datę tę przyjęliśmy za początek naszej historii – dodał Zb. Kotlarek – a na jej 100. rocznicę chcemy odnaleźć się w stowarzyszeniu o nowo zdefiniowanej misji, znacznie większych możliwościach działania i wpływania na stan spraw w drogownictwie._x005F_x000D_

Strategia zakłada, że już w roku 2020 PKD będzie międzynarodowo uznanym głównym reprezentantem polskiego środowiska drogowego. Jako Komitet Narodowy PIARC będzie organizował przepływ wiedzy i dorobku komitetów Technicznych i Grup Roboczych PIARC do Polski i umożliwiał polskim ekspertom dzielenie się osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Czołowe przedsięwzięcia programowe, organizowane przez PKD, będą miały charakter międzynarodowy, specjalizując się we współpracy z wybranymi krajami._x005F_x000D_

Po drugie, PKD będzie opiniotwórczym przedstawicielem środowiska drogowego, zwłaszcza w sprawach techniki i technologii. Będzie temu sprzyjać duża aktywność reaktywowanych w Polskim Kongresie Drogowym Komitetów Technicznych (Grup roboczych), zajmujących się różnymi obszarami techniki drogowej. W działalności Komitetów Technicznych wystąpi efekt synergii działań na forum krajowym i międzynarodowym. Wiedza zdobywana w kontaktach międzynarodowych będzie wykorzystywana w pracy nad przepisami, wytycznymi i rekomendacjami na rynku krajowym._x005F_x000D_

Nastąpi dywersyfikacja form działalności programowej PKD – zmniejszy się znaczenie wielodniowych konferencji, na rzecz krótszych, wysokospecjalizowanych spotkań o charakterze kolokwium lub systematycznych zaprogramowanych szkoleń. Będą one wynikały z aktywnego reagowania na pojawiające się potrzeby, zgłaszane do nas zapotrzebowanie przez różne środowiska. Ich organizacja to również sposób na skupienie wokół PKD grona ekspertów, którzy będą uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach. Wystąpienia na seminariach i konferencjach budują bazę wiedzy, która udostępniania jest za pomocą interaktywnych narzędzi powiązanych z nowoczesną komunikacją w Internecie._x005F_x000D_

Chcemy być głównym partnerem władz politycznych w sprawach dotyczących administracji drogowej. W roku 2019 przypada 200-lecie administracji drogowej w Polsce. PKD zaproponuje wspólne obchody nie tylko jako rocznicy powstania centralnej administracji drogowej w Polsce ale jako rocznicy powstania administracji drogowej w ogóle i włączenie do obchodów pozostałych szczebli zarządzania drogami._x005F_x000D_

Po pełnym rozwinięciu Inicjatywy Akademickiej, będzie to platforma przygotowania następnego pokolenia liderów naszego środowiska. Umożliwi im nawiązywanie kontaktów, włączanie w poszukiwania innowacyjnych rozwiązań lub ich wdrażanie i sprawdzanie efektów. W perspektywie może to przybrać formę Studenckiego Kongresu Drogowego, organizowanego cyklicznie._x005F_x000D_

Taka szeroka aktywność umocni naszą markę. Marka PKD jest kojarzona z jakością propozycji programowych, zdolnością do integracji różnych grup, składających się na środowisko drogowe. Jesteśmy stowarzyszeniem poważanym, cenionym za wyrażane opinie. Ta wielostronna aktywność jest wspierana przez środowiska gospodarcze. W perspektywie 2025 roku podstawowe, możliwe do przewidzenia, zewnętrzne uwarunkowania naszej działalności nie ulegną większej zmianie. W tej sytuacji należy przewidywać utrzymywanie się tendencji występujących do roku 2020_x005F_x000D_

W krajach europejskich istnieją przykłady opracowywania standardów technicznych przez niezależne instytucje, z udziałem przedstawicieli rządu, jednostek badawczych i praktyków. Według takiego systemu działa FGSV. PKD będzie dążyć do przyjęcia takiego modelu w Polsce i przekształci się w taką instytucję. Podstawowe życie organizacyjne w PKD toczyć się będzie na forum Komitetów Technicznych. PKD ponownie będzie organizować Kongresy Drogowe, o szerokim zakresie tematycznym, przygotowywane przez Komitety Techniczne i służące propagowaniu ich dorobku._x005F_x000D_

Walne Zebranie zaaprobowało “Strategię Kongres 2025”, zobowiązując Zarząd do ponownego zredagowania jego treści, uwzględniającego opracowane przez Komisję Uchwał i Wniosków głosy z dyskusji, a także opinie, które członkowie PKD zgłoszą po zapoznaniu się z dokumentem. Jego tekst publikujemy poniżej._x005F_x000D_

WZC przyjęło również regulamin nadawania honorowych wyróżnień Polskiego Kongresu Drogowego: “Zasłużony dla Sprawy Drogowej” oraz “Zasłużony Drogowiec…” – z dodaniem nazwy geograficznej lub administracyjnej, określającej region.

Strategia Kongres 2025

Loading...