Aktualności

Targi w Kielcach: przegląd możliwości sektora

Z udziałem ponad 700 wystawców rozpoczęły się 11 maja w Kielcach XVI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego "Autostrada Polska". Polski Kongres Drogowy ma w przestrzeni targowej swoje stoisko, organizuje również konferencję na temat nawierzchni ulicznych w miastach.

Geodeci chcą skrócenia przygotowań do budowy dróg

Uproszczenie procedur i zdyscyplinowanie administracji pozwoliłoby skrócić przygotowywanie do budowy drogi z około 7 lat do niecałych 4 - to wniosek z seminarium poświęconego opracowaniom geodezyjnym i nabywaniu nieruchomości w inwestycjach drogowych, które odbyło się 6 maja w Warszawie.

Praktyka w nadzorze powinna dawać uprawnienia zawodowe

Polski Kongres Drogowy, działając jako przedstawiciel firm projektowych i wykonawczych branży drogowej, wystąpił o uwzględnienie praktyk w sektorze nadzoru inwestorskiego (zaliczania tego okresu) do praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych przez młodych inżynierów.

Jak stosować drogowe bariery ochronne?

Regulacje prawne i praktyka stosowania drogowych barier ochronnych były tematem seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez PKD 15 kwietnia w Warszawie. Nową sytuację w tej dziedzinie wprowadzają rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Wniosek w sprawie norm hałasu poparty przez Konwent Marszałków

Konwent Marszałków Województw poparł wniosek Samorządowego Forum Drogowego w Krakowie o zwiększenie dopuszczalnego poziomu hałasu przy drogach o 5 decybeli. Normy powinny być ponadto inne dla dróg nowych, a inne dla przebudowywanych.

Akcja zbierania zabytków drogownictwa

Warmińsko-mazurskie oddziały PKD i SITK wraz z Oddziałem GDDKiA w Olsztynie, z okazji obchodów 190-lecia centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich, wystąpiły z inicjatywą ocalenia zabytków drogownictwa w regionie.

Nowe władze PKD: Zbigniew Kotlarek ponownie prezesem

Podczas Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy, które odbyło się 24 marca w Warszawie wybrano nowe władze na kolejną pięcioletnią kadencję. Na czele siedmioosobowego Zarządu stanął ponownie Zbigniew Kotlarek.

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu PKD

Zarząd Polskiego Kongresu Drogowego zebrał się 17 marca na ostatnim posiedzeniu w kończącej się kadencji. Przyjęte zostały dokumenty rekomendowane dla Walnego Zebrania Członków, które 24 marca wybierze nowe władze stowarzyszenia.

Piotr Banach ponownie na czele regionu

Podczas spotkania, które odbyło się 11 marca 2010r. ukonstytuował się nowy skład Sekretariatu Regionalnego PKD w Lublinie. Przewodniczącym regionu został ponownie Piotr Banach, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie.

Wnioski z Forum w Krakowie upowszechnione

Rada Programowa przesłała dokument zawierający wnioski z odbytego w lutym w Krakowie Samorządowego Forum Drogowego gronu adresatów, od których w największym stopniu zależy ich realizacja.

Czy przekrój drogi 2+1 zwiększa bezpieczeństwo?

Nowoczesne rozwiązania na drogach dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego były tematem seminarium szkoleniowego Polskiego Kongresu Drogowego i GDDKiA - Oddział Lublin, które odbyło się 26 lutego (piątek) w Krasnymstawie.

Drogi samorządowe - zszywanie sieci

Zakończone 17 lutego w Krakowie Samorządowe Forum Drogowe zwróciło się do Ministra Infrastruktury o stworzenie płaszczyzny dialogu z zarządcami dróg samorządowych dla rozwoju sieci drogowej, poszukiwania mechanizmów finansowania i doskonalenia zarządzania. Drogi samorządowe stanowią 95 procent sieci.

Małopolskie wnioski do ogólnopolskiej dyskusji

Obszerny katalog wniosków i postulatów dotyczących budowy i utrzymania sieci drogowej wypracowali uczestnicy regionalnej konferencji "X lat dróg samorządowych", która zakończyła się 22 stycznia w Regietowie (woj. małopolskie). Będą one przedstawione podczas Samorządowego Forum Drogowego w Krakowie.

Z czego budować drogi do Księżyca?

Podsumowaniu cyklu programowego "Bilans zasobów polskiego drogownictwa" poświęcona była konferencja zorganizowana 14 października przez PKD podczas targów INFRASTRUKTURA 2010. Tematem dyskusji był potencjał i możliwe ograniczenia rynku materiałów do budowy dróg w okresie zwiększonych inwestycji.

Sektor stalowy na dobrej drodze

Sektor stalowy ma bogatą ofertę dla drogownictwa, którego rozwój budzi nadzieje branży hutniczej i dostawców konstrukcji stalowych - taki wniosek płynie z konferencji "Stal w infrastrukturze drogowej", która odbyła się 14 stycznia w Warszawie. Była to kolejna część "Bilansu polskiego budownictwa drogowego".

Informatycy i drogowcy razem do nowoczesności

Wspólne przedsięwzięcia: konferencje, seminaria i współdziałanie w przygotowywaniu opinii na temat aktów prawnych interesujących członków obu stowarzyszeń przewiduje deklaracja współpracy podpisana 11 stycznia przez Polski Kongres Drogowy i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Oznakowanie dróg jak software w komputerze

Prawidłowe oznakowanie poziome dróg jest ważnym, ale niedocenianym elementem zwiększania bezpieczeństwa - mówiono często podczas seminarium szkoleniowego PKD, które odbyło się 7 stycznia w Warszawie. Rozpoczęło ono nowy cykl programowy poświęcony najważniejszym problemom BRD.

Nieprzerwany dialog drogowców i ekologów

Konflikt wartości i celów między potrzebami modernizacji sieci drogowej, służącej bezpieczeństwu i jakości życia ludzi a bezpieczeństwem i zachowaniem w dobrym stanie przyrody, w tym zwierząt, może być rozwiązany tylko poprzez wytrwałe poszukiwanie kompromisów - stwierdzili uczestnicy konferencji szkoleniowej, która odbyła się 17 grudnia w Poznaniu.

Drogowe przetargi - duża skala wydatków i problemów

Blisko 20 tys. przetargów dotyczących budownictwa drogowego i mostowego rozstrzygnięto w Polsce od stycznia do końca listopada 2009 r. W tym czasie zmieniono dwukrotnie prawo zamówień publicznych, a wciąż wiele przepisów wymaga zmian - stwierdzono podczas seminarium PKD z nowego cyklu "Bilans regulacji polskiego drogownictwa".

PKD w Hiszpanii o budowie polskich dróg

Polski Kongres Drogowy zaprezentował informację o planowanych inwestycjach infrastrukturalnych, a zwłaszcza drogowych w Polsce podczas Forów Inwestycyjnych Polska-Hiszpania. W spotkaniach, które odbyły się w Madrycie i Toledo, wzięło udział blisko 150 menedżerów i przedsiębiorców.

Bilans zasobów drogownictwa - konieczna pilna dyskusja

Budowanie dróg w Polsce, zarówno krajowych jak i samorządowych, wymaga starannego policzenia zapotrzebowania na materiały budowlane - to wniosek z seminarium szkoleniowego, zorganizowanego przez PKD 9 listopada w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie z cyklu "Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego".

Drogowa sztafeta na Marsa

Rekordową liczbę wystawców - ponad 130 - zgromadziły zakończone 16 października w Warszawie VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej. W nowym centrum wystawienniczym przy ul. Marsa swoje stoisko miał także Polski Kongres Drogowy.

Olsztyn chce "16" jako drogi ekspresowej

Z inicjatywy PKD w Olsztynie odbyło się 22 września spotkanie drogowców woj. warmińsko-mazurskiego oraz jego władz rządowych i samorządowych, poświęcone rozwojowi sieci drogowej regionu. Postanowiono podjąć działania dla zakwalifikowania drogi nr 16 do krajowego układu dróg ekspresowych.

Drogowcy miejscy chcą nowej ustawy o drogach

XVII Zjazd Drogowców Miejskich, który zakończył się 18 września w Tarnowie, zwrócił się do Ministra Infrastruktury o opracowanie nowej ustawy o drogach publicznych. Powinna ona uwzględnić obszarowe zarządzanie drogami w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Zarządy Dróg Wojewódzkich postulują zmiany w przepisach

Konwent Dyrektorów zarządów dróg wojewódzkich, obradujący w Sosnowcu, wyraził poparcie dla inicjatywy PKD zorganizowania Samorządowego Forum Drogowego. Drogi zarządzane przez samorządy, stanowiące ponad 90% długości całej sieci, cierpią z powodu niedoinwestowania i braku koordynacji.

PKD inicjatorem grupy roboczej ds. transportu POIiŚ

W ramach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko powołano - na wniosek przedstawiciela Polskiego Kongresu Drogowego - Grupę Roboczą ds. projektów transportowych. Zajmować się będzie analizą utrudnień we wdrażaniu inwestycji w ramach POIiŚ oraz rekomendowaniem możliwych ułatwień.

Wznowione prace Zespołu Wspólnych Inicjatyw

Pomimo wielokrotnego wskazywania barier utrudniających budowanie dróg w Polsce i częstych zmian przepisów, nadal utrzymuje się absurdalna dysproporcja między czasem przeznaczonym na uzyskiwanie administracyjnych decyzji i rozmaite uzgodnienia, a projektowaniem i właściwą budową - uznali członkowie Zespołu Wspólnych Inicjatyw.

Ostatnie Walne Zebranie w kadencji

Absolutorium dla zarządu za rok 2008 i akceptacja planu działań na rok 2009 oraz planu finansowego stowarzyszenia - to najważniejsze decyzje Walnego Zebrania Członków PKD, które obradowało 16 czerwca w Warszawie. Było to ostatnie zebranie sprawozdawcze w kończącej się w kwietniu 2010 r. kadencji władz.

Kongres ZDP popiera stanowisko PKD

Obradujący w Zamościu na X Kongresie zarządcy dróg powiatowych podziękowali Polskiemu Kongresowi Drogowemu za stanowisko, jakie stowarzyszenie przekazało w ramach konsultacji projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szeropasmowych. Kongres zakończył się 29 maja.

Opinia PKD: Internet - tak, lecz nie kosztem dróg

Polski Kongres Drogowy negatywnie zaopiniował tę część projektu ustawy "O wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji", która wprowadza zmiany w ustawie o drogach publicznych. Mogą one niekorzystnie wpłynąć na tempo realizacji projektów drogowych, nakładają także nieuzasadnione obowiązki na zarządców dróg.