Aktualności

Bilans zasobów drogownictwa - konieczna pilna dyskusja

Budowanie dróg w Polsce, zarówno krajowych jak i samorządowych, wymaga starannego policzenia zapotrzebowania na materiały budowlane - to wniosek z seminarium szkoleniowego, zorganizowanego przez PKD 9 listopada w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie z cyklu "Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego".

Drogowa sztafeta na Marsa

Rekordową liczbę wystawców - ponad 130 - zgromadziły zakończone 16 października w Warszawie VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej. W nowym centrum wystawienniczym przy ul. Marsa swoje stoisko miał także Polski Kongres Drogowy.

Olsztyn chce "16" jako drogi ekspresowej

Z inicjatywy PKD w Olsztynie odbyło się 22 września spotkanie drogowców woj. warmińsko-mazurskiego oraz jego władz rządowych i samorządowych, poświęcone rozwojowi sieci drogowej regionu. Postanowiono podjąć działania dla zakwalifikowania drogi nr 16 do krajowego układu dróg ekspresowych.

Drogowcy miejscy chcą nowej ustawy o drogach

XVII Zjazd Drogowców Miejskich, który zakończył się 18 września w Tarnowie, zwrócił się do Ministra Infrastruktury o opracowanie nowej ustawy o drogach publicznych. Powinna ona uwzględnić obszarowe zarządzanie drogami w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Zarządy Dróg Wojewódzkich postulują zmiany w przepisach

Konwent Dyrektorów zarządów dróg wojewódzkich, obradujący w Sosnowcu, wyraził poparcie dla inicjatywy PKD zorganizowania Samorządowego Forum Drogowego. Drogi zarządzane przez samorządy, stanowiące ponad 90% długości całej sieci, cierpią z powodu niedoinwestowania i braku koordynacji.

PKD inicjatorem grupy roboczej ds. transportu POIiŚ

W ramach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko powołano - na wniosek przedstawiciela Polskiego Kongresu Drogowego - Grupę Roboczą ds. projektów transportowych. Zajmować się będzie analizą utrudnień we wdrażaniu inwestycji w ramach POIiŚ oraz rekomendowaniem możliwych ułatwień.

Wznowione prace Zespołu Wspólnych Inicjatyw

Pomimo wielokrotnego wskazywania barier utrudniających budowanie dróg w Polsce i częstych zmian przepisów, nadal utrzymuje się absurdalna dysproporcja między czasem przeznaczonym na uzyskiwanie administracyjnych decyzji i rozmaite uzgodnienia, a projektowaniem i właściwą budową - uznali członkowie Zespołu Wspólnych Inicjatyw.

Ostatnie Walne Zebranie w kadencji

Absolutorium dla zarządu za rok 2008 i akceptacja planu działań na rok 2009 oraz planu finansowego stowarzyszenia - to najważniejsze decyzje Walnego Zebrania Członków PKD, które obradowało 16 czerwca w Warszawie. Było to ostatnie zebranie sprawozdawcze w kończącej się w kwietniu 2010 r. kadencji władz.

Kongres ZDP popiera stanowisko PKD

Obradujący w Zamościu na X Kongresie zarządcy dróg powiatowych podziękowali Polskiemu Kongresowi Drogowemu za stanowisko, jakie stowarzyszenie przekazało w ramach konsultacji projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szeropasmowych. Kongres zakończył się 29 maja.

Opinia PKD: Internet - tak, lecz nie kosztem dróg

Polski Kongres Drogowy negatywnie zaopiniował tę część projektu ustawy "O wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji", która wprowadza zmiany w ustawie o drogach publicznych. Mogą one niekorzystnie wpłynąć na tempo realizacji projektów drogowych, nakładają także nieuzasadnione obowiązki na zarządców dróg.

Inauguracja Akademii Drogownictwa

W trzecim dniu targów budownictwa drogowego "Autostrada Polska" w Kielcach zainaugurowała swoją działalność Akademia Drogownictwa - wspólne przedsięwzięcie szkoleniowe PKD i IKKU. Inauguracyjny wykład na temat wdrażania systemu przepisów technicznych w drogownictwie wygłosił Konrad Jabłoński.

Jubileuszowy medal dla PKD

Polski Kongres Drogowy, jako jedna z organizacji pozarządowych skupiających drogowców, został uhonorowany medalem wybitym z okazji 190-lecia centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich. Uroczystości rocznicowe odbyły się 13 maja w Kielcach.

Forum PKD: Specyfikacje techniczne kluczem do budowy dróg

Forum Przygotowania Inwestycji Polskiego Kongresu Drogowego, które obradowało 28 i 29 kwietnia w Warszawie uznało, że najważniejsze dla usprawnienia inwestycji drogowych będzie wdrożenie systemu specyfikacji technicznych. We wnioskach Forum znajdzie się także kilkadziesiąt szczegółowych propozycji zmian w prawie i w procedurach administracyjnych.

Debata o drogach na Warmii i Mazurach

Perspektywy rozwoju sieci drogowej na Warmii i Mazurach w ciągu najbliższych kilkunastu lat były 23. marca tematem wielkiej debaty w Olsztynie, zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy i wojewodę warmińsko-mazurskiego. Takie spotkania będą się odbywać w całym kraju.

Ryzyko na polskich drogach wciąż duże

Jest dobra wiadomość: w styczniu i lutym 2009 na polskich drogach zginęło o 30 procent mniej osób niż rok wcześniej - poinformowała KG Policji. Podczas seminarium o bezpieczeństwie ruchu drogowego 5 marca zaprezentowano mapę ryzyka na drogach międzynarodowych w Polsce.

PKD: korzystne zmiany w Krajowym Funduszu Drogowym

Polski Kongres Drogowy stwierdził, że zmiany proponowane w ustawach o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym są w pełni uzasadnione, gdyż powinny doprowadzić do zwiększenia płynności finansowania inwestycji, przez co przyczynią się do poprawy sytuacji także firm branży drogowej.

W Zakopanem nie tylko o "zakopiance"

Prawne i ekologiczne aspekty realizacji inwestycji liniowych, szczególnie drogowych, były tematem konferencji połączonej z warsztatami szkoleniowymi, która 4-6 lutego odbyła się w Zakopanem. Współorganizatorami imprezy były PKD i BEiPBK "EKKOM".

Samorządy zainteresowane nowoczesnymi technologiami

Blisko 120 osób zgromadziła naukowo-techniczna konferencja szkoleniowa poświęcona nowym technologiom budowy dróg samorządowych, która odbyła się w dniach 23-24 stycznia 2009 r. w Krasnobrodzie na Lubelszczyźnie. Uczestnicy reprezentowali administrację drogową różnych szczebli, projektantów i wykonawców projektów drogowych, głównie z południowo-wschodniej Polski.

Stanowisko PKD w sprawie zaliczek za roboty budowlane - 12.01.2009

Polski Kongres Drogowy z uznaniem przyjął projekt rozporządzenia RM, wprowadzającego możliwość wypłacania zaliczek na finansowanie robót budowlanych, będących realizacją celu użyteczności publicznej. Jednocześnie wnosi o uzupełnienia jego zakresu o prace projektowe, a także o objęcie nim robót finansowanych ze środków samorządów.

PKD o inwestycjach drogowych w aglomeracji warszawskiej

Podczas 13. konferencji poświeconej warszawskiemu rynkowi nieruchomości "Spotkanie Elit", która odbyła się w dniach 26-27 listopada reprezentujący Polski Kongres Drogowy przewodniczący Komitetu Rozwoju Infrastruktury Drogowej Stefan Sarna ocenił dostępność komunikacyjną aglomeracji warszawskiej.

Inicjatywa współpracy stowarzyszeń drogowych Polski i Hiszpanii

Polski Kongres Drogowy zaproponował nawiązanie bliskiej współpracy ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem - Hiszpańskim Stowarzyszeniem Drogowym (Asociation Espanola de la Carretera).

Konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko nowych dróg

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012. Po cyklu spotkań regionalnych, wybrany w przetargu konsultant (konsorcjum, na którego czele stoi firma PROEKO CDM), opracował projekt raportu finalnego, uzupełnionego o wnioski z tych spotkań.

Drogi i ekologia - IV Forum PKD

"Drogi i ekologia: czy to może być skrzyżowanie bezkolizyjne" - ten temat panelu z udziałem ekspertów może stanowić motto całego IV Forum PKD, które obradowało w Warszawie 16 października. Ponad 200 uczestników dyskutowało, wraz z przedstawicielami administracji rządowej, na temat przygotowania inwestycji drogowych w sytuacji nowych uregulowań, dotyczących wydawania ocen wpływu na środowisko przyrodnicze.

W Worlinach o ekologicznych materiałach i technologiach

O materiałach miejscowych i technologiach proekologicznych w budowie dróg dyskutowało blisko 100 uczestników zakończonej 19 września naukowo-technicznej konferencji szkoleniowej w Worlinach k. Łukty. Opracowaniem i rozpropagowaniem wniosków zajmie się specjalny zespół w ramach PKD.

Znowelizowana "specustawa" już obowiązuje

Zmieniona ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych już obowiązuje. Tekst tego aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 154 z 26 sierpnia 2008 (pozycja 958).

Dlaczego rosną koszty w budownictwie za pieniądze z UE?

Konferencja pod hasłem "Inwestorzy a wykonawcy usług i robót budowlanych w kontekście wyzwań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko", która odbyła się 29 lipca br w Warszawie, była poświęcona omówieniu przyczyn rosnących kosztów projektów realizowanych przy wsparciu środków europejskich.

Drogi i ekologia - sesja pod Tatrami

Progi i bariery w realizacji inwestycji liniowych były wiodącym tematem szkolenia dla przedstawicieli administracji drogowej i firm związanych z budownictwem dróg, które odbyło się 18-20 czerwca w Kościelisku.

O lubelskich drogach w Okunince

Blisko 100 osób wzięło udział 6 czerwca w seminarium "Rozwój infrastruktury drogowej w regionie lubelskim - szanse i zagrożenia". Spotkanie w Okunince koło Włodawy zainaugurowało merytoryczną działalność Regionu lubelskiego stowarzyszenia PKD.

O Via Baltica na kongresie w Helsinkach

W Helsinkach w dniach 9-11 czerwca obradował XX Nordycki Kongres Drogowy. Via Nordica to, odbywająca się co 4 lata, wielka impreza środowiska drogowców krajów skandynawskich.

Czy ograniczenia emisji CO2 pozbawią drogowców stali?

Eksperci Polskiego Kongresu Drogowego poparli starania Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej o zachowanie uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla branży hutniczej w Polsce. Izba zorganizowała 4 czerwca spotkanie na temat projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji CO2 na lata 2008-2012.