II FORUM UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW – materiały

 

Sesja I – Rynek utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce  

Ministerstwo Infrastruktury, Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Konwent Dyrektorów ZDW, Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Wpływ wojny w Ukrainie na rynek utrzymania infrastruktury drogowej w Polsce – Przemysław Klonowski, OIGD

Sesja II – Zmiany przepisów dotyczących infrastruktury drogowej oraz ich wpływ na przyszłość drogownictwa

Idea i cele zmian przepisów techniczno-budowlanych – Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury
Zmiany przepisów w obszarze mostownictwa – prof. Janusz Rymsza, IBDiM
Zmiany przepisów w obszarze drogownictwa – prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
Wytyczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury – działania Komitetów Technicznych, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK

Sesja III – Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach

  • Partnerstwo dla bezpieczeństwa ruchu, Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
  • Wybrane problemy bezpieczeństwa w strefach czasowych organizacji ruchu, Dr. Inż. Marcin Budzyński, Politechnika Gdańska
  • Urządzenia BRD z funkcją pasywnego bezpieczeństwa do zabezpieczania robót w pasie drogowym, Aleksander Glowania, Saferoad Grawil Sp. z o.o.
  • Słupy oświetleniowe jako ważny element bezpiecznej infrastruktury drogowej w świetle nowelizacji wymagań europejskich,  Jarosław Schabowski, Kierownik zespołu BRD przy OIGD

Sesja IV – Techniczne aspekty utrzymania dróg

  • Naprawy weekendowe nawierzchni, dr inż.  Maciej Maliszewski, IBDiM
  • Prace nad przygotowaniem zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków ich umieszczania na drogach, tzw. „Czerwonej Książce” – Jarosław Schabowski, Kierownik zespołu BRD przy OIGD

 

Loading...