Zrównoważone drogi w Lublinie

Polski Kongres Drogowy i Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej zapraszają na międzynarodową konferencję „Zrównoważone drogi: ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym” w Lublinie w dniach 31 marca – 2 kwietnia.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację odbywających się na Lubelszczyźnie konferencji z cyklu „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym” oraz konferencji związanych z drogami betonowymi oraz technologiami stosowanymi w budownictwie komunikacyjnym.

Dotychczasowi organizatorzy tych konferencji postanowili połączyć ich tematykę z uwagi na to, że zmienia się charakter problemów związanych z coraz bogatszą siecią drogową. Celem konferencji jest wskazanie nowych wyzwań i zagadnień budownictwa komunikacyjnego zarówno w działaniach inwestycyjnych jak i utrzymania wybudowanych już obiektów. Zmiany klimatu, wzrastający ruch i mobilność powodują szereg niekorzystnych oddziaływań. Ma to niewątpliwy wpływ na sposób projektowania, budowy oraz utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. Ważnym zagadnieniem pozostaje estetyka rozwiązań, która powinna podkreślać charakter inwestycji i być jednocześnie wizytówką budownictwa komunikacyjnego Estetyka rozwiązań stanowi element ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym.

Specjalna sesja będzie poświęcona wyzwaniom technologicznym i ekologicznym podczas trwającej wielkiej inwestycji GDDKiA jaką jest budowa drogi S19 z Lublina do Rzeszowa

Podczas Konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Wpływ zmian klimatu na budownictwo komunikacyjne
  • Metody i środki ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniami komunikacyjnymi
  • Estetyka rozwiązań komunikacyjnych
  • Drogi asfaltowe i betonowe
  • Recykling materiałów – destrukt asfaltowy
  • Innowacyjne materiały i technologie w zrównoważonym rozwoju budownictwa komunikacyjnego

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania propozycji referatów w ramach nakreślonych wyżej zagadnień. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, ewentualnie stopień naukowy, miejsce pracy i kilkuzdaniową charakterystykę tematu, prosimy nadsyłać na adres: j.bohatkiewicz@pollub.pl lub biuro@kongresdrogowy.pl w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Komunikat nr 1

Polecane artykuły

Patronat GDDKiA nad Forum „Beton w drogownictwie”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad objął honorowym patronatem forum „Beton w drogownictwie”, odbywające się w dniach 3-5 marca w Ostródzie.

Posiedzenie Rady Naukowej GDDKiA odbyło się 17 lutego 2020 r. Fot. Janusz Bohatkiewicz

Marnowanie destruktu odpada

Rada Naukowa GDDKiA jednomyślnie opowiedziała się za zaprzestaniem traktowania destruktu asfaltowego jako odpadu i wykorzystaniem go w drogownictwie jako produktu ubocznego.

Witamy nowe firmy w PKD!

Grono członków wspierających Polskiego Kongresu Drogowego powiększyło się o dwie nowe firmy: Budpol z Częstochowy oraz Fabe Polska z siedzibą w Warszawie. Są to firmy wykonawcze budownictwa drogowego.