l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

WebForum Zrównoważone i trwałe drogi

Program

Sesja inauguracyjna

9:00 – 9:05 otwarcie konferencji – wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor

9:05-9:20 Wyzwania przed administracjami drogowymi w czasach COVID-19: wstępne ustalenia raportu PIARC – Patrick Mallejacq, sekretarz generalny PIARC

9:20-9:40 Wyzwania dla FGSV i niemieckiego transportu drogowego w okresie pandemii COVID-19 – dr Sven-Martin Nielsen, zastępca dyrektora FGSV

9:45-10:00 Infrastruktura fizyczna a cyfrowa: nowoczesne
zarządzanie drogami – Máté Verdes, Dyrektor Departamentu ITS Węgierskich Dróg
Publicznych

10:15-10:30 Nowy system wzorców i standardów technicznych w polskim drogownictwie – Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury

10:30- 10:45 pytania i odpowiedzi, dyskusja

10:45-11:00 przerwa techniczna

Sesja I Nowoczesne nawierzchnie drogowe

11:00-11:20 Wymagania jakościowe i zakresy tolerancji wobec nawierzchni asfaltowych w wybranych krajach Europy Środkowej – Sebastian Witczak, Instytut Badań Technicznych TPA

11:20-11:35 Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA – dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt

11:35:11:50 Doświadczenia z nowym rodzajem nawierzchni asfaltowych z użyciem SMA w warstwie wiążącej – Jan Valentin, Jiří Jindra, Pavla Vacková, Politechnika Czeska w Pradze

11:50-12:05 Poligon doświadczalny DURABASt i jego rola w badaniach nawierzchni drogowych – Stefan Hoeller, Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa BASt

12:05-12:20 Doświadczenia ze zmodyfikowanym testem SCB do oceny jakości mieszanek mineralno-asfaltowych – Pavla Vacková, Jan Valentin, Majda Belhadj, Politechnika Czeska w Pradze

12:20-12:35 Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12:35-13:00 przerwa techniczna

Sesja II Nowoczesne technologie w drogownictwie

13:00-13:15 Kontrola stanu mostów z wykorzystaniem badań nieniszczących NDT i nowych technologii – Ralph Holst, Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa BASt

13:15–13:30 Technologia BIM i cyfryzacja w Asset Management: na przykładzie badania stanu mostów – Christoph Antony, ASFINAG Austria

13:30-13:45 Techniczne i ekonomiczne efekty wykorzystania ultralekkich kruszyw do budowy nawierzchni drogowych w złożonych warunkach geotechnicznych – dr inż. Mieczysław Kania, Politechnika Poznańska

13:45–14:00 Warstwa homogenizująca: zielone i innowacyjne rozwiązanie dla przebudowy starych dróg betonowych – Zsolt Boros, przedstawiciel Słowacji w Komitecie PIARC TC 4.1, członek Słowackiego Stowarzyszenia Drogowego

14:00-14:15 Badania stanu nawierzchni dróg i ciągów pieszo-rowerowych przy wykorzystaniu smartfonów – dr Agata Ciołkosz-Styk, dr inż. Karol Opara, mgr inż. Paulina Brzezińska, mgr inż. Paweł Tutka, Heller Consult

14:15-14:30 Dyskusja

14:30 Podsumowanie konferencji – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłata należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 26 października 2020 r (godz. 12:00). Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 200 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line , dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Forum.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w WebForum bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie 22 października 2020r. Zgłoszenie należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl
. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Polecane Konferencje

Loading...