l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

SZCZELINY I POŁĄCZENIA

Program

Inauguracja

9:00-9:10 Otwarcie kolokwium

Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego PKD

9:10-9:30 Key-note speech: Wprowadzenie do problematyki kolokwium. Prawidłowa praca i rola szczelin w nawierzchni betonowej – co wiemy, czego jeszcze nie wiemy i co chcemy wiedzieć, Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

Moderator: Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

9:30-9:45 Połączenie nawierzchni asfaltowej i betonowej – alternatywne wykonanie połączenia – doświadczenia w Niemczech, Dipl.-Ing. Janette Klee, Die Autobahn GmbH des Bundes, Niemcy

9:45-10:00 Rozwiązanie połączeń nawierzchni „asfalt-beton” za pomocą dylatacji typu Villa-Joint, Łukasz Bagiński, SAT Polska  

10:00-10:15 Wyniki prac badawczych w zakresie położenia i tolerancji dybli w szczelinach w Niemczech, Dipl.-Ing. Marina Brust, Technische Universität München, Niemcy

10:15-10:30 Analiza wpływu geometrii ułożenia dybli na trwałość konstrukcji nawierzchni sztywnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych, mgr inż. Szymon Sarek, TPA, Polska

10:30-10:45 Polskie doświadczenia w zakresie szczelin i połączeń, mgr inż. Katarzyna Weran, mgr inż. Leszek Bukowski GDDKiA. Polska

10:45-11:15 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

11:15-11:30 Przerwa

11:30-11:45 Doświadczenia w zakresie rozmieszczenia szczelin i ich uzbrojenia, Luc Rens, Managing Director EUPave, PIARC TC Pavement, Belgia

11:45-12:00 Prawidłowe nacinanie i poszerzania szczelin w nawierzchniach betonowych, mgr inż. Marek Jakubek, Rekma, Kraków, Polska

12:00-12:15 Nie bójmy się innowacji przy uszczelnianiu dylatacji, mgr inż. Piotr Heinrich, OAT Polska

12:15-12:30 Masy zalewowe na zimno, Dariusz Górny, SABA, Polska

12:30-12:45 Szczeliny w nawierzchniach betonowych – źródło sukcesów i niepowodzeń, Dr inż. W. Dąbrowski, Instytut Dróg i Lotnisk, Polska

12:45- 13:00 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

13:00-13:30 Przerwa

13:30-13:45 „Blow-ups”. Uszkodzenia nawierzchni betonowych podczas ekstremalnych letnich temperatur i ich naprawa – doświadczenia z Niemiec, Dipl.-Ing. Stefan Höller, BASt, Niemcy

13:45-14:00 Eksperymentalne pomiary FWD przy szczelinach przy różnym gradiencie temperatur w płycie nawierzchni betonowej – doświadczenia z A4

Dr inż. Igor Ruttmar, TPA, Prof. A. Szydło,Politechnika Wrocławska, Polska

14:00-14:15 Wybrane badania i analizy w zakresie pracy nawierzchni betonowych, Prof. Szydło, Politechnika Wrocławska, Polska

14:15-14:30 Najlepsze praktyki dotyczące szczelin – projektowanie, wykonanie i utrzymanie, Dr. Michael E. Ayers, President, Global Pavement Consultants, Inc., USA

14:30-14:45 Innowacje w nawierzchniach betonowych, Piotr Smolarczyk, BudPol, Polska

14:45-15:30 Q&A i podsumowanie (moderator)

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego
online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek
bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w
terminie do 31 sierpnia 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany
na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 99 zł netto. Cena dotyczy
uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do
materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat
potwierdzający udział w Kolokwium.

W przypadku, gdy uczestnik Kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie
zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji
“Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl.
Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem
na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe
pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie
płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u
Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z
rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu
wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie
udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu bez ponoszenia
kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 31 sierpnia 2021 r.
Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na
adres biuro@kongresdrogowy.pl
. W przypadku
rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży
Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem
nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym
wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu,
oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia
wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w
przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych,
możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone
oświadczenie (link)
na
adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem
23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy
koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o
wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych
przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla
wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa
w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy
(pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie
się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Partnerzy

Polecane Konferencje

Loading...