l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA INNOWACYJNE I TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE

Program

29.06.2021

10:00 Otwarcie (Prezes PKD, Dyrektor ZDW Katowice, Werner Bednorz, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Niemcy)

Sesja I Projekty badawcze w krajach Grupy Wyszehradzkiej V4

10:15-10:35 Zastosowanie w warstwach ścieralnych mieszanki kruszyw o różnej odporności na polerowanie zapewnia zadowalające właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi – Pavla Nekulová, Brno University of Technology, Czechy

10:35-10:55 Rozwój, właściwości i zastosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami – Zsolt Boros, TPA

11:15-11:35 Innowacje drogowe oraz pilotażowe projekty konstrukcyjne – Zoltán Bende, Magyar Közút, Węgry

11:35-12:00 Q&A

12:00-12:15 przerwa

Sesja II Projekty badawcze w Polsce

12:15-12:35 Nawierzchnie podatne z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA w podbudowie – Piotr Jaskuła, Politechnika Gdańska

12:35-12:55 Recykling na gorąco. Zalecenia i wytyczne opracowane w ramach programu RID-I – Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska

12:55-13:15 Wykorzystanie recyklingu w budowie nawierzchni drogowych., Wojciech Bańkowski, IBDiM

13:15-13:35 Byliśmy dla Was w Madrycie- ciekawostki z wirtualnego Kongresu Euroasphalt & Eurobitum 2021, Igor Ruttmar, PKD, TPA

13:35-13:55 Q&A

13:55-14:00 Podsumowanie pierwszego dnia

30.06.2021

Sesja III Innowacje w administracjach drogowych

10:00-10:20 Zmiany administracyjne w zarządzaniu drogami federalnymi w Niemczech, Werner Bednorz, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Niemcy

10:20-10:40 Przegląd aktualnie prowadzonych projektów badawczych w BASt (Federalny Drogowy Instytut Badawczy w Niemczech), Stefan Höller, BASt, Referat S1

10:40-11:00 Możliwości wdrażania rozwiązań innowacyjnych na kontraktach drogowych GDDKiA, Witold Zapaśnik, Leszek Bukowski, GDDKiA

11:00-11:20 Mechanizm powstawania hałasu na styku opony z nawierzchnią, Zbigniew Tabor, PKD

11:20-11:40 Q&A

11:40-12:00 przerwa

Sesja IV Innowacyjne rozwiązania nawierzchni drogowych

12:00-12:20 Wyższa trwałość nawierzchni asfaltowych dzięki zastosowaniu kompozytu na bazie rusztu heksagonalnego, Michał Gołos – menadżer ds. technologii warstw asfaltowych EMEA w grupie Tensar

12:20-12:40 Nawierzchnie z mieszanki BBTM. Tomasz Oracz, Zbigniew Suchorab, TPA

12:40-13:00 System Astra Floor – nowoczesne rozwiązanie dla nawierzchni betonowych, Paweł Wolka, Astra-Polska

13:00-13:20 Zagęszczalność mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA, Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt

13:20-13:40 Q&A

13:40-14:00 Podsumowanie konferencji

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 28 czerwca 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 350 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Forum.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w WebForum bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 28 czerwca 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl
. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Partnerzy

Patroni

Polecane Konferencje

Loading...