l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Reaktywność Alkaliczna Kruszyw

Program

10:00 – 15:30

Inauguracja

10:00-10:05 Otwarcie kolokwium
Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego PKD

10:05-10:10 Wprowadzenie do problematyki kolokwium

Moderator: Prof. Stefan Góralczyk, niezależny ekspert IMBiGS Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

10:10-10:30 Keynote speech: Alkaliczna reaktywność kruszyw w betonie – co wiemy, czego jeszcze nie wiemy i dokąd zmierzamy, Prof. Børge Johannes Wigum, Ekspert i przewodniczący Komitetu Technicznego RILEM TC-258-AAA, Heidelberger Cement Northern Europe, Islandia/Norwegia

Sesja I – Doświadczenia zagraniczne

10:30-10:45 Zapobieganie szkodliwym skutkom ASR na betonowych nawierzchniach drogowych w Niemczech, Dipl.-Ing. Ingmar Borchers – Stowarzyszenie VDZ Technology GmbH, Düsseldorf, Niemcy

10:45-11:00 Wyniki prac badawczych w zakresie ARK – ich wdrożenie do przepisów technicznych i praktyki w Czechach, Dr. Josef Stryk, Dr. Jiří Grošek – Instytut badawczy CDV Brno, Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. – Dyrekcja dróg i autostrad ŘSD, Czechy

11:00-11:15 Analiza przyczyn powstałych spękań nawierzchni betonowych: wpływ szybko twardniejącego cementu czy jednak wynik reakcji ASR?, Prof. Vít Šmilauer, Politechnika ČVUT Praga, Czechy

11:15-11:30 Ocena reaktywności alkalicznej oraz wstępne wyniki najnowszych badań w ramach nowego programu badawczego w Szwajcarii, Dr. Andreas Leemann – Instytut badań materiałowych EMPA, Szwajcaria

11:30-12:00 Pytania i odpowiedzi

12:00-12:15 Przerwa

Sesja II – Doświadczenia krajowe

12:15-12:30 Problematyka reaktywności krajowych kruszyw – wstęp

Moderator: Prof. Stefan Góralczyk, niezależny ekspert IMBiGS Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

12:30-12:45 Aktualne wymagania dotyczące reaktywności alkalicznej na kontraktach GDDKiA, mgr inż. Leszek Bukowski, Departament technologii budowy dróg GDDKiA Warszawa

12:45-13:00 Metody określania podatności kruszyw na reakcję
alkalia-krzemionka i rozpoznania minerałów reaktywnych, dr hab. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, Instytut Podstawowych Problemów Techniki IPPT PAN

13:00-13:15 Reakcja alkalia-kruszywo w warunkach eksploatacyjnych nawierzchni drogi ekspresowej, Prof. Michał Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki IPPT PAN

13:15-13:30 Wyniki badań reaktywności alkalicznej Polskich kruszyw drobnych i grubych. Podsumowanie i analiza dotychczasowych doświadczeń, dr Grzegorz Adamski – Łukaszewicz-ICiMB Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

13:30-13:45 Rynek kruszyw drobnych – wybrane uwarunkowania w kontekście aktualnych wymagań reaktywności alkalicznej, dr inż. Łukasz Machniak, ekspert Polskiego Związku Producentów Kruszyw PZPK

13:45-14:00 Doświadczenie producentów betonu , dr Artur Golda, Betotech, Dąbrowa Górnicza, ekspert Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego SPBT

14:00-14:15 Doświadczenia producentów cementu. Dopuszczalna zawartość alkaliów w cemencie. Cementy dopuszczone do stosowania, Prof. Jan Deja, Polski Cement, AGH Kraków, ekspert Stowarzyszenia producentów cementu SPC

14:15-15:00 Dyskusja i podsumowanie (moderator)

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 28 maja 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 99 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Kolokwium.

W przypadku, gdy uczestnik Kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 28 maja 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl
. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Partnerzy

Patroni

Polecane Konferencje

Loading...