Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ciałem doradczym Ministra Infrastruktury w zakresie Wzorców i Standardów w drogownictwie

W dniu 14 maja 2021 roku w Ministerstwie Infrastruktury podpisany został list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy a Ministrem Infrastruktury ustanawiający PKD ciałem doradczym Ministra w zakresie Wzorców i Standardów (WiS).

PKD będzie prowadziło systematyczną pracę nad opiniowaniem, wskazywaniem zmian a tym samym doskonaleniem WiS poprzez powołane do tego Komitety Techniczne.

Potrzeba takich działań wynika z faktu, iż w dniu 20 września 2022 r. stracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze drogownictwa.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowym systemem wymagań technicznych, zakładającym odejście od obligatoryjnych wymagań w formie przepisów prawa na rzecz wymagań fakultatywnych, rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, w postaci Wzorców i Standardów.

PKD jako organizacja wiedzy daje gwarancję możliwości kontynuacji prac nad WiS przy pełnym zaangażowaniu przedstawicieli zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, którzy są zainteresowani rozwojem WiS w kolejnych latach.

Do prac nad WiS zostaną utworzone Komitety Techniczne, a osoby w nich działające będą powoływane przez Ministra Infrastruktury na podstawie rekomendacji PKD.

PKD będzie odpowiadało za organizację pracy Komitetów Technicznych, ich zakres działań i bieżące prace

W najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do powołania pierwszych Komitetów Technicznych w zakresie WiS.

Polecane artykuły

Cykl kolokwiów on-line NAWIERZCHNIE BETONOWE - ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Zdefiniowano trzy główne tematy dotyczące nawierzchni betonowych wymagające szczegółowego omówienia i dyskusji, którym będzie poświęcony tegoroczny cykl kolokwiów.

PIARC opublikował raport zawierający wyniki z badań nad wpływem COVID-19 na sektor drogowy

Ten raport zostanie szczegółowo przedstawiony w trakcie konferencji FORUM ZRÓWNOWAŻONE DROGI I EKOINFRASTRUKTURA: NOWE WYZWANIA, która odbędzie się 18-19 maja.

Zmarł mgr inż. Stefan Sarna, wieloletni członek PKD

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 kwietnia br. zmarł mgr inż. Stefan Sarna